Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
e [i:]
 
dump ['dʌmp]
 
portrait ['pɔ:treit]
 
chemistry ['kemistri]
 
compute [kəm'pju:t]
 
meat [mi:t]
 
haunt [hɔ:nt]
 
immediate [i'mi:djət]
 
payment ['peimənt]
 
fascinate ['fæsineit]
 
mouse [maus]
 
ear [iə]
 
statutory ['stæt∫utri]
 
shoe [∫u:]
 
sideways ['saidweiz]
 
truck [trʌk]
 
DNA [,di: en 'ei]
 
neck [nek]
 
foot [fut]
 
surplus ['sə:pləs]
 
adjustment [ə'dʒʌstmənt]
 
weakness ['wi:knis]
 
fine [fain]
 
gallery ['gæləri]
 
alter ['ɔ:ltə]
 
onto ['ɔntu:]
 
nevertheless [,nevəðə'les]
 
hang [hæη]
 
probable ['prɔbəbl]
 
another [ə'nʌðə]
 
sugar ['∫ugə]
 
proportion [prə'pɔ:∫n]
 
agree [ə'gri:]
 
beauty ['bju:ti]
 
petrol ['petrəl]
 
support [sə'pɔ:t]
 
dead [ded]
 
bush [bu∫]
 
side [said]
 
galaxy ['gæləksi]
 
valid ['vælid]
 
country ['kʌntri]
 
exclude [iks'klu:d]
 
fame [feim]
 
distance ['distəns]
 
net [net]
 
gray [grei]
 
classic ['klæsik]
 
below [bi'lou]
 
mostly ['moustli]