Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
machine [mə'∫i:n]
 
machinery [mə'∫i:nəri]
 
mad [mæd]
 
magazine [,mægə'zi:n]
 
magnetic [mæg'netik]
 
magnificent [mæg'nifisnt]
 
magnitude ['mægnitju:d]
 
magic ['mædʒik]
 
mail [meil]
 
main [mein]
 
mainstream ['meinstri:m]
 
maintain [mein'tein]
 
maintenance ['meintinəns]
 
major ['meidʒə]
 
majority [mə'dʒɔriti]
 
make [meik]
 
maker ['meikə]
 
make-up ['meikʌp]
 
male [meil]
 
mall [mɔ:l]
 
mammal ['mæml]
 
man [mæn]
 
manage ['mænidʒ]
 
management ['mænidʒmənt]
 
manager ['mænidʒə]
 
managerial [,mænə'dʒiəriəl]
 
manner ['mænə]
 
manual ['mænjuəl]
 
manufacture [mænju'fækt∫ə]
 
manufacturer [mænju'fækt∫ərə]
 
manuscript ['mænjuskript]
 
many ['meni]
 
map [mæp]
 
marble ['mɑ:bl]
 
march [mɑ:t∫]
 
margin ['mɑ:dʒin]
 
marine [mə'ri:n]
 
mark [mɑ:k]
 
market ['mɑ:kit]
 
marriage ['mæridʒ]
 
marry ['mæri]
 
marvellous ['mɑ:vələs]
 
mask [mɑ:sk]
 
mass [mæs]
 
massive ['mæsiv]
 
master ['mɑ:stə]
 
masterpiece ['mɑ:stəpi:s]
 
match [mæt∫]
 
mate [meit]
 
material [mə'tiəriəl]