Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
vacation [və'kei∫n]
 
valid ['vælid]
 
valley ['væli]
 
valuable ['væljuəbl]
 
valuation [,vælju'ei∫n]
 
value ['vælju:]
 
van [væn]
 
variable ['veəriəbl]
 
variation [,veəri'ei∫n]
 
variety [və'raiəti]
 
various ['veəriəs]
 
vary ['veəri]
 
vast [vɑ:st]
 
vector ['vektə]
 
vegetable ['vedʒtəbl]
 
vegetation [,vedʒi'tei∫n]
 
vehicle ['viəkl; 'vi:hikl]
 
velocity [vi'lɔsəti]
 
vendor ['vendɔ:]
 
venture ['vent∫ə]
 
venue ['venju:]
 
verb [və:b]
 
verse [və:s]
 
version ['və:∫n]
 
vertical ['və:tikl]
 
very ['veri]
 
via ['vaiə]
 
victim ['viktim]
 
victory ['viktəri]
 
video ['vidiou]
 
view [vju:]
 
viewer ['vju:ə]
 
village ['vilidʒ]
 
violence ['vaiələns]
 
violent ['vaiələnt]
 
violin [,vaiə'lin]
 
virtually ['və:t∫uəli]
 
virtue ['və:t∫u:]
 
virus ['vaiərəs]
 
visible ['vizəbl]
 
vision ['viʒn]
 
visit ['vizit]
 
visitor ['vizitə]
 
visual ['vi∫uəl]
 
vital ['vaitl]
 
vocabulary [və'kæbjuləri]
 
vocal ['voukl]
 
voice [vɔis]
 
volcano [vɔl'keinou]
 
voltage ['voultidʒ]