Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
verse
[və:s]
|
danh từ
(viết tắt) v tiết (thơ)
thơ; thể thơ, thơ ca
viết thành thơ
thơ tự do
đoạn thơ, câu thơ
( số nhiều) thơ
một quyển thơ ca trào lộng
(tôn giáo) tiết (một trong các đoạn ngắn được đánh số của một chương trong (kinh thánh)); câu xướng (trong lúc hành lễ)
nội động từ
sáng tác thơ; làm thơ
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
verse
|
verse
verse (n)
 • poetry, rhyme, blank verse, free verse, doggerel
  antonym: prose
 • stanza, canto, section, unit
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]