Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
l [el]
 
lab [læb]
 
label ['leibl]
 
laboratory [lə'bɔrətəri]
 
labour ['leibə]
 
lack [læk]
 
lad [læd]
 
lady ['leidi]
 
lake [leik]
 
lamp [læmp]
 
land [lænd]
 
landlord ['lændlɔ:d]
 
landscape ['lændskeip]
 
lane [lein]
 
language ['læηgwidʒ]
 
laptop ['læptɔp]
 
large [lɑ:dʒ]
 
laser ['leizə]
 
last [lɑ:st]
 
late [leit]
 
latter ['lætə]
 
laugh [lɑ:f]
 
launch [lɔ:nt∫]
 
law [lɔ:]
 
lawyer ['lɔ:jə]
 
lay [lei]
 
layer ['leiə]
 
lazy ['leizi]
 
lead [led]
 
leader ['li:də]
 
leadership ['li:də∫ip]
 
leaf [li:f]
 
league [li:g]
 
lean [li:n]
 
leap [li:p]
 
learn [lə:n]
 
lease [li:s]
 
least [li:st]
 
leather ['leðə]
 
leave [li:v]
 
lecture ['lekt∫ə]
 
left [left]
 
leg [leg]
 
legal ['li:gəl]
 
legend ['ledʒənd]
 
legislation [,ledʒis'lei∫n]
 
leisure ['leʒə]
 
lemon ['lemən]
 
lend [lend]
 
lender ['lendə]