Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
g [dʒi: - dʒi:z]
 
gain [gein]
 
galaxy ['gæləksi]
 
gallery ['gæləri]
 
gallon ['gælən]
 
gamble ['gæmbl]
 
game [geim]
 
gap [gæp]
 
garage ['gærɑ:ʒ]
 
garbage ['gɑ:bidʒ]
 
garden ['gɑ:dn]
 
gas [gæs]
 
gasoline ['gæsəli:n]
 
gate [geit]
 
gather ['gæðə]
 
gay [gei]
 
GDP [,dʒi: di: 'pi:]
 
gear [giə]
 
gender ['dʒendə]
 
gene [dʒi:n]
 
general ['dʒenərəl]
 
generate ['dʒenəreit]
 
generation [,dʒenə'rei∫n]
 
generous ['dʒenərəs]
 
genetic [dʒi'netik]
 
genius ['dʒi:niəs]
 
genre [ʒɑ:nrə]
 
gentle ['dʒentl]
 
gentleman ['dʒentlmən]
 
genuine ['dʒenjuin]
 
geography [dʒi'ɔgrəfi]
 
geology [dʒi'ɔlədʒi]
 
geological [dʒiə'lɔdʒikəl]
 
gerund ['dʒerənd]
 
gesture ['dʒest∫ə]
 
get [get]
 
glad [glæd]
 
glass [glɑ:s]
 
global ['gloubəl]
 
glory ['glɔ:ri]
 
glove [glʌv]
 
glue [glu:]
 
gm [,dʒi: 'em]
 
go [gou]
 
goal [goul]
 
god [gɔd]
 
gold [gould]
 
golden ['gouldən]
 
good [gud]
 
goodbye [gud'bai]