Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
a [ei, ə]
 
a.m. ['ei'em]
 
abandon [ə'bændən]
 
abbreviation [ə,bri:vi'ei∫n]
 
ability [ə'biliti]
 
able ['eibl]
 
about [ə'baut]
 
above [ə'bʌv]
 
abroad [ə'brɔ:d]
 
absence ['æbsəns]
 
absent ['æbsənt]
 
absolute ['æbsəlu:t]
 
absorb [əb'sɔ:b]
 
abstract ['æbstrækt]
 
abuse [ə'bju:s]
 
academic [,ækə'demik]
 
academy [ə'kædəmi]
 
accent ['æksənt]
 
accept [ək'sept]
 
acceptable [ək'septəbl]
 
access ['ækses]
 
accident ['æksidənt]
 
accidental [,æksi'dentl]
 
accommodation [ə,kɔmə'dei∫n]
 
accompany [ə'kʌmpəni]
 
accordance [ə'kɔ:dəns]
 
account [ə'kaunt]
 
accountancy [ə'kauntənsi]
 
accountant [ə'kauntənt]
 
accurate ['ækjurit]
 
accuse [ə'kju:z]
 
acid ['æsid]
 
acknowledge [ək'nɔlidʒ]
 
acquire [ə'kwaiə]
 
acquisition [,ækwi'zi∫n]
 
across [ə'krɔs]
 
act [ækt]
 
action ['æk∫n]
 
activate ['æktiveit]
 
active ['æktiv]
 
activity [æk'tiviti]
 
actor ['æktə]
 
actual ['æktjuəl]
 
actress ['æktris]
 
acute [ə'kju:t]
 
achieve [ə't∫i:v]
 
achievement [ə't∫i:vmənt]
 
ad [æd]
 
adapt [ə'dæpt]
 
add [æd]