Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
obey [ə'bei]
 
object ['ɔbdʒikt]
 
objective [ɔb'dʒektiv]
 
obligation [,ɔbli'gei∫n]
 
obscure [əb'skjuə]
 
observation [,ɑbzə'vei∫n]
 
observe [ə'bzə:v]
 
observer [ə'bzɜ:ver]
 
obtain [əb'tein]
 
obvious ['ɒbviəs]
 
occasion [ə'keiʒn]
 
occasional [ə'keiʒənl]
 
occasionally [ə'keiʒnəli]
 
occupy ['ɒkjʊpai]
 
occur [ə'kɜ:(r)]
 
ocean ['əʊ∫n]
 
October [ɒk'təʊbə(r)]
 
odd [ɒd]
 
of [ɔv, əv]
 
off [ɔ:f]
 
offence [ə'fens]
 
offend [ə'fend]
 
offensive [ə'fensiv]
 
offer ['ɔfə]
 
office ['ɔfis]
 
officer ['ɔfisə]
 
official [ə'fi∫l]
 
often ['ɔfn]
 
oh [ou]
 
oil [ɔil]
 
OK [,o'kei]
 
old [ould]
 
old-fashioned [ould 'fæ∫n]
 
on [ɔn]
 
once [wʌns]
 
one [wʌn]
 
onion ['ʌniən]
 
online ['ɔnlain]
 
only ['ounli]
 
onto ['ɔntu:]
 
open ['oupən]
 
opera ['ɔprə]
 
operate ['ɔpəreit]
 
operation [,ɔpə'rei∫n]
 
operational [,ɔpə'rei∫ənl]
 
operator ['ɔpəreitə]
 
opinion [ə'piniən]
 
opponent [ə'pounənt]
 
opportunity [,ɔpə'tju:niti]