Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Từ điển Anh - Việt
onto
['ɔntu:]
|
giới từ
như on to
về phía trên, lên trên
nhảy lên mình ngựa
con thuyền bọ trôi giạt lên trên những tảng đá
theo dõi
thông báo, thuyết phục ai làm cái gì
thông tin, bằng chứng phát hiện được
Từ thông dụng khác
 
e [i:]
 
dump ['dʌmp]
 
portrait ['pɔ:treit]
 
chemistry ['kemistri]
 
compute [kəm'pju:t]
 
meat [mi:t]