Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
c [si:]
 
cabinet ['kæbinit]
 
cable ['keibl]
 
cake [keik]
 
calcium ['kælsiəm]
 
calculate ['kælkjuleit]
 
calculation [,kælkju'lei∫n]
 
call [kɔ:l]
 
calm [kɑ:m]
 
camera ['kæmərə]
 
camp [kæmp]
 
campaign [kæm'pein]
 
can [kæn]
 
cancel ['kænsəl]
 
cancer ['kænsə]
 
candidate ['kændidit]
 
candy ['kændi]
 
canvas ['kænvəs]
 
cap [kæp]
 
capability [,keipə'biliti]
 
capable ['keipəbl]
 
capacity [kə'pæsiti]
 
capital ['kæpitl]
 
captain ['kæptin]
 
capture ['kæpt∫ə]
 
car [kɑ:]
 
carbon ['kɑ:bən]
 
card [kɑ:d]
 
cardboard ['kɑ:dbɔ:d]
 
care [keə]
 
career [kə'riə]
 
careful ['keəful]
 
careless ['keəlis]
 
carpet ['kɑ:pit]
 
carrier ['kæriə(r)]
 
carrot ['kærət]
 
carry ['kæri]
 
case [keis]
 
cash [kæ∫]
 
cast [kɑ:st]
 
castle ['kɑ:sl]
 
cat [kæt]
 
catalogue ['kætəlɔg]
 
catch [kæt∫]
 
category ['kætigəri]
 
cater ['keitə]
 
cathedral [kə'θi:drəl]
 
cause [kɔ:z]
 
cease [si:s]
 
ceiling ['si:liη]