Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
k [kei]
 
keen [ki:n]
 
keep [ki:p]
 
key [ki:]
 
keyboard ['ki:bɔ:d]
 
kick [kik]
 
kid [kid]
 
kill [kil]
 
kilogram ['kiləgræm]
 
kilometre ['kilə,mi:tə]
 
kind [kaind]
 
kindness ['kaindnis]
 
king [kiη]
 
kiss [kis]
 
kitchen ['kit∫in]
 
knee [ni:]
 
knife [naif]
 
knit [nit]
 
knock [nɔk]
 
knot [nɔt]
 
know [nou]
 
knowledge ['nɔlidʒ]