Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
p [pi:]
 
 
pace [peis]
 
pack [pæk]
 
package ['pækidʒ]
 
packet ['pækit]
 
page [peidʒ]
 
pain [pein]
 
painful ['peinfl]
 
paint [peint]
 
painter ['peintə]
 
pair [peə(r)]
 
palace ['pælis]
 
pale [peil]
 
pan [pæn - pɑ:n]
 
panel ['pænl]
 
pants [pænts]
 
paper ['peipə]
 
paragraph ['pærəgrɑ:f]
 
parallel ['pærəlel]
 
parameter [pə'ræmitə(r)]
 
parent ['peərənt]
 
parenthesis [pə'renθisis]
 
park [pɑ:k]
 
parliament ['pɑ:ləmənt]
 
part [pɑ:t]
 
part of speech [,pɑ:t ɔv spi:t∫]
 
participant [pɑ:'tisipənt]
 
participate [pɑ:'tisipeit]
 
participle ['pɑ:tisipl]
 
particle ['pɑ:tikl]
 
particular [pə'tikjulə(r)]
 
partly ['pɑ:tli]
 
partner ['pɑ:tnə]
 
partnership ['pɑ:tnə∫ip]
 
party ['pɑ:ti]
 
pass [pɑ:s]
 
passage ['pæsidʒ]
 
passenger ['pæsindʒə]
 
passion ['pæ∫n]
 
passive ['pæsiv]
 
passport ['pɑ:spɔ:t]
 
past [pɑ:st]
 
pastel [pæs'tel]
 
patience ['pei∫ns]
 
patient ['pei∫nt]
 
pattern ['pæt(ə)n]
 
path [pɑ:θ]
 
pause [pɔ:z]
 
pay [pei]