Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
priest [pri:st]
 
primary ['praiməri]
 
prime minister ['praim'ministə]
 
primitive ['primitiv]
 
prince [prins]
 
princess [prin'ses]
 
principal ['prinsəpl]
 
principle ['prinsəpl]
 
print [print]
 
printer ['printə]
 
prior ['praiə]
 
priority [prai'ɔrəti]
 
prison ['prizn]
 
prisoner ['priznə]
 
private ['praivit]
 
privatization [,praivitai'zei∫n]
 
privilege ['privəlidʒ]
 
prize [praiz]
 
probability [,prɔbə'biləti]
 
probable ['prɔbəbl]
 
probe [proub]
 
problem ['prɔbləm]
 
procedure [prə'si:dʒə]
 
proceed [prə'si:d]
 
process ['prouses]
 
produce ['prɔdju:s; 'prɔdu:s]
 
producer [prə'dju:sə]
 
product ['prɔdəkt]
 
production [prə'dʌk∫n]
 
productivity [,prɔdʌk'tivəti]
 
profession [prə'fe∫n]
 
professional [prə'fe∫ənl]
 
professor [prə'fesə]
 
profile ['proufail]
 
profit ['prɔfit]
 
profitable ['prɔfitəbl]
 
program ['prougræm]
 
programme ['prougræm]
 
progress ['prougres]
 
progressive [prə'gresiv]
 
project ['prədʒekt]
 
promise ['prɔmis]
 
promote [prə'mout]
 
promotion [prə'mou∫n]
 
prompt [prɔmpt]
 
pronoun ['prounaun]
 
pronounce [prə'nauns]
 
pronunciation [prə,nʌnsi'ei∫n]
 
proof [pru:f]
 
proper ['prɔpə]