Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
property ['prɔpəti]
 
proportion [prə'pɔ:∫n]
 
proposal [prə'pouzl]
 
propose [prə'pouz]
 
prose [prouz]
 
prospect ['prɔspekt]
 
protect [prə'tekt]
 
protection [prə'tek∫n]
 
protein ['prouti:n]
 
protest ['proutest]
 
protocol ['proutəkɔl]
 
proton ['proutɔn]
 
proud [praud]
 
prove [pru:v]
 
provide [prə'vaid]
 
provider [prə'vaidə]
 
provision [prə'viʒn]
 
psychological [,saikə'lɔdʒikl]
 
pt [,pi: 'ti:]
 
pub [pʌb]
 
public ['pʌblik]
 
publication [,pʌbli'kei∫n]
 
publicity [pʌ'blisiti]
 
publish ['pʌbli∫]
 
publisher ['pʌbli∫ə]
 
pull [pul]
 
pulse [pʌls]
 
pump [pʌmp]
 
punctuation [,pʌηkt∫u'ei∫n]
 
punch [pʌnt∫]
 
punish ['pʌni∫]
 
punishment ['pʌni∫mənt]
 
pupil ['pju:pl]
 
purchase ['pə:t∫əs]
 
purchaser ['pə:t∫əsə]
 
pure [pjuə]
 
purple ['pə:pl]
 
purpose ['pə:pəs]
 
pursue [pə'sju:]
 
push [pu∫]
 
put [put]
 
phase [feiz]
 
phenomenon [fə'nɔminən]
 
philosophy [fi'lɔsəfi]
 
phone [foun]
 
photocopy ['foutoukɔpi]
 
photograph ['foutəgrɑ:f ; 'foutəgræf]
 
photographer [fə'tɔgrəfə]
 
photography [fə'tɔgrəfi]
 
phrasal verb ['freizl ,və:b]