Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
qualification [,kwɔlifi'kei∫n]
 
qualify ['kwɔlifai]
 
quality ['kwɔliti]
 
quantity ['kwɔntəti]
 
quarter ['kwɔ:tə]
 
quartet [kwɔ:'tet]
 
queen [kwi:n]
 
question ['kwest∫ən]
 
quick [kwik]
 
quiet ['kwaiət]
 
quit [kwit]
 
quite [kwait]
 
quotation [kwou'tei∫n]
 
quote [kwout]