Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
habit ['hæbit]
 
habitat ['hæbitæt]
 
hair [heə]
 
hairdresser ['heədresə]
 
half [hɑ:f]
 
hall [hɔ:l]
 
hammer ['hæmə]
 
hand [hænd]
 
handle ['hændl]
 
hang [hæη]
 
happen ['hæpən]
 
happiness ['hæpinis]
 
happy ['hæpi]
 
hard [hɑ:d]
 
hardly ['hɑ:dli]
 
harm [hɑ:m]
 
harmful ['hɑ:mful]
 
harmless ['hɑ:mlis]
 
harmony ['hɑ:məni]
 
hat [hæt]
 
hate [heit]
 
hatred ['heitrid]
 
haunt [hɔ:nt]
 
have [hæv, həv, v]
 
he [hi:]
 
head [hed]
 
headache ['hedeik]
 
heal [hi:l]
 
health [helθ]
 
healthy ['helθi]
 
hear [hiə]
 
heart [hɑ:t]
 
heat [hi:t]
 
heaven ['hevn]
 
heavy ['hevi]
 
heel [hi:l]
 
height [hait]
 
hell [hel]
 
hello [hə'lou]
 
help [help]
 
helpful ['helpful]
 
hence [hens]
 
her [hə:]
 
here [hiə]
 
heritage ['heritidʒ]
 
hero ['hiərou]
 
herself [hə:'self]
 
hesitate ['heziteit]
 
hi [hai]
 
hide [haid]