Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
baby ['beibi]
 
back [bæk]
 
background ['bækgraund]
 
backwards ['bækwədz]
 
bacteria [bæk'tiəriə]
 
bad [bæd]
 
bad-tempered ['bæd'tempəd]
 
bag [bæg]
 
baggage ['bægidʒ]
 
bake [beik]
 
balance ['bæləns]
 
ball [bɔ:l]
 
ballet ['bælei]
 
ban [bæn]
 
band [bænd]
 
bandage ['bændidʒ]
 
bank [bæηk]
 
banker ['bæηkə]
 
bar [bɑ:]
 
bargain ['bɑ:gin]
 
barrier ['bæriə]
 
base [beis]
 
basic ['beisik]
 
basis ['beisis]
 
bass [bæs]
 
battery ['bætəri]
 
battle ['bætl]
 
bath [bɑ:θ ; bæθ]
 
bay [bei]
 
be [bi:]
 
beach [bi:t∫]
 
beak [bi:k]
 
beam [bi:m]
 
bear [beə]
 
beard [biəd]
 
beat [bi:t]
 
beautiful ['bju:tiful]
 
beauty ['bju:ti]
 
because [bi'kɔz]
 
become [bi'kʌm]
 
bed [bed]
 
bedroom ['bedrum]
 
beef [bi:f]
 
beer [biə]
 
before [bi'fɔ:]
 
begin [bi'gin]
 
behalf [bi'hɑ:f]
 
behave [bi'heiv]
 
behaviour [bi'heivjə]