Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
jacket ['dʒækit]
 
jam [dʒæm]
 
January ['dʒænjuəri]
 
jazz [dʒæz]
 
jealous ['dʒeləs]
 
jelly ['dʒeli]
 
jewellery ['dʒu:əlri]
 
job [dʒɔb]
 
join [dʒɔin]
 
joint [dʒɔint]
 
joke [dʒouk]
 
journal ['dʒə:nl]
 
journalist ['dʒə:nəlist]
 
journey ['dʒə:ni]
 
joy [dʒɔi]
 
judge ['dʒʌdʒ]
 
judgement ['dʒʌdʒmənt]
 
juice [dʒu:s]
 
July [dʒu:'lai]
 
jump [dʒʌmp]
 
June [dʒu:n]
 
junior ['dʒu:njə]
 
just ['dʒʌst]
 
justice ['dʒʌstis]
 
justify ['dʒʌstifai]