Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
e [i:]
 
each [i:t∫]
 
ear [iə]
 
early ['ə:li]
 
earn [ə:n]
 
earnings ['ə:niηz]
 
earth [ə:θ]
 
ease [i:z]
 
east [i:st]
 
eastern ['i:stən]
 
easy ['i:zi]
 
eat [i:t]
 
economic [,i:kə'nɔmik]
 
economics [,i:kə'nɔmiks]
 
economist [i:'kɔnəmist]
 
economy [i:'kɔnəmi]
 
echo ['ekou]
 
edge [edʒ]
 
edit ['edit]
 
edition [i'di∫n]
 
editor ['editə]
 
educate ['edju:keit]
 
education [,edju:'kei∫n]
 
effect [i'fekt]
 
effective [i'fektiv]
 
effectiveness [i'fektivnis]
 
efficiency [i'fi∫ənsi]
 
efficient [i'fi∫ənt]
 
effort ['efət]
 
egg [eg]
 
either ['aiðə, 'i:ðə]
 
elaborate [i'læbərit]
 
elbow [elbou]
 
elderly ['eldəli]
 
elect [i'lekt]
 
election [i'lek∫n]
 
electric [i'lektrik]
 
electrical [i'lektrikəl]
 
electricity [i,lek'trisiti]
 
electron [i'lektrɔn]
 
electronic [,ilek'trɔnik]
 
electronics [ilek'trɔniks]
 
elegant ['eligənt]
 
element ['elimənt]
 
elevator ['eliveitə]
 
eliminate [i'limineit]
 
else [els]
 
elsewhere ['els'weə]
 
embarrass [im'bærəs]