Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
nail [neil]
 
naked ['neikid]
 
name [neim]
 
narrative ['nærətiv]
 
narrator [nə'reitə]
 
narrow ['nærou]
 
nation ['nei∫n]
 
national ['næ∫nəl]
 
native ['neitiv]
 
natural ['næt∫rəl]
 
nature ['neit∫ə]
 
navy ['neivi]
 
near [niə]
 
nearby ['niəbai]
 
nearly ['niəli]
 
neat [ni:t]
 
necessary ['nesisəri]
 
neck [nek]
 
need [ni:d]
 
needle ['ni:dl]
 
negative ['negətiv]
 
neglect [ni'glekt]
 
negotiate [ni'gou∫ieit]
 
negotiation [ni,gou∫i'ei∫n]
 
neighbour ['neibə]
 
neighbourhood ['neibəhud]
 
neither ['naiðə, 'ni:ðə]
 
nephew ['nevju:]
 
nerve [nə:v]
 
nervous ['nə:vəs]
 
nest [nest]
 
net [net]
 
network ['netwə:k]
 
neutron ['nju:trɔn]
 
never ['nevə]
 
nevertheless [,nevəðə'les]
 
new [nju:]
 
newly ['nju:li]
 
news [nju:z]
 
newspaper ['nju:zpeipə]
 
next [nekst]
 
nice [nais]
 
niece [ni:s]
 
night [nait]
 
nightmare ['naitmeə]
 
no [nou]
 
no one ['nouwʌn]
 
nobody ['noubədi]
 
node [noud]
 
noise [nɔiz]