Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
passport
['pɑ:spɔ:t]
|
danh từ
hộ chiếu
(nghĩa bóng) cái đảm bảo để thực hiện được (cái gì)
cái duy nhất đảm bảo cho thành công là lao động tích cực
Chuyên ngành Anh - Việt
passport
['pɑ:spɔ:t]
|
Kinh tế
hộ chiếu
Kỹ thuật
hộ chiếu
Từ điển Anh - Anh
passport
|

passport

passport (păsʹpôrt, -pōrt) noun

1. An official government document that certifies one's identity and citizenship and permits a citizen to travel abroad.

2. An official permit issued by a foreign country allowing one to transport goods or to travel through that country.

3. An official document issued by an allied foreign government to a ship, especially a neutral merchant ship in time of war, authorizing it to enter and travel through certain waters freely.

4. Something that gives one the right or privilege of passage, entry, or acceptance: Hard work was her passport to success.

 

[French passeport, from Old French : passer, to pass. See pass + port, port. See port1.]

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
passport
|
passport
passport (n)
 • official document, travel document, ID, papers, permit, visa, pass, travel permit, credentials
 • access, gateway, entry, opening, door, key, entrance, channel, admission, portal (literary), avenue
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]