Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
volume ['vɔlju:m]
 
voluntary ['vɔləntri]
 
vote [vout]
 
vowel ['vauəl]