Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
virtually
['və:t∫uəli]
|
phó từ
hầu như, gần như
gần như không thể được
ông ta gần như đã hứa cho tôi công ăn việc làm
hầu như không có tí gì để lại
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
virtually
|
virtually
virtually (adv)
 • nigh on to, almost, nearly, near, close to, next to
 • in effect, effectively, essentially, fundamentally, for all intents and purposes, practically
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]