Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
sustain [sə'stein]
 
axis ['æksis]
 
stranger ['streindʒə]
 
explanation [,eksplə'nei∫n]
 
convert [kən'və:t]
 
line [lain]
 
pen [pen]
 
refusal [ri'fju:zl]
 
demand [di'mɑ:nd]
 
fridge [fridʒ]
 
research [ri'sə:t∫, 'ri:sə:t∫]
 
most [moust]
 
dirty ['də:ti]
 
laser ['leizə]
 
generate ['dʒenəreit]
 
fire ['faiə]
 
truth [tru:θ]
 
involvement [in'vɔlvmənt]
 
index ['indeks]
 
depth [depθ]
 
next [nekst]
 
dare [deə]
 
tropical ['trɔpikl]
 
mind [maind]
 
within [wi'ðin]
 
midnight ['midnait]
 
terrible ['terəbl]
 
genre [ʒɑ:nrə]
 
enjoyment [in'dʒɔimənt]
 
fall [fɔ:l]
 
administrative [əd'ministrətiv]
 
priest [pri:st]
 
minister ['ministə]
 
joke [dʒouk]
 
yourself [jɔ:'self]
 
rise [raiz]
 
single ['siηgl]
 
holiday ['hɔlədi]
 
regret [ri'gret]
 
black [blæk]
 
pint [paint]
 
wit [wit]
 
until [ən'til]
 
show [∫ou]
 
downwards ['daunwədz]
 
indication [,indi'kei∫n]
 
fossil ['fɔsl]
 
mean [mi:n]
 
jazz [dʒæz]
 
funny ['fʌni]