Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
possibility [,pɔsə'biləti]
 
brush [brʌ∫]
 
correlation [,kɔri'lei∫n]
 
cover ['kʌvə]
 
when [wen]
 
organizational [,ɔ:gənai'zei∫nl]
 
additional [ə'di∫ənl]
 
classification [,klæsifi'kei∫n]
 
movement ['mu:vmənt]
 
aircraft ['eəkrɑ:ft]
 
plain [plein]
 
telecommunications [,telikə,mju:ni'kei∫nz]
 
block [blɔk]
 
representative [,repri'zentətiv]
 
freedom ['fri:dəm]
 
minority [mai'nɔriti]
 
violin [,vaiə'lin]
 
insert ['insə:t]
 
famous ['feiməs]
 
creditor ['kreditə]
 
overall ['ouvərɔ:l]
 
diagnosis [,daiəg'nousis]
 
childhood ['t∫aildhud]
 
employment [im'plɔimənt]
 
network ['netwə:k]
 
learn [lə:n]
 
ready ['redi]
 
dot [dɔt]
 
gram [græm]
 
command [kə'mɑ:nd]
 
procedure [prə'si:dʒə]
 
stretch [stret∫]
 
matrix ['meitriks]
 
mother ['mʌðə]
 
basis ['beisis]
 
through [θru:]
 
hyphen ['haifən]
 
behaviour [bi'heivjə]
 
glad [glæd]
 
enough [i'nʌf]
 
send [send]
 
just ['dʒʌst]
 
or [ɔ:]
 
wonder ['wʌndə]
 
mode [moud]
 
guitarist [gi'tɑ:rist]
 
wood [wud]
 
rare [reə]
 
bound [baund]
 
opinion [ə'piniən]
 
 1... 2345678... 73