Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
evidence ['evidəns]
 
unfortunate [ʌn'fɔ:t∫ənit]
 
conclusion [kən'klu:ʒn]
 
commission [kə'mi∫n]
 
flexible ['fleksəbl]
 
stimulate ['stimjuleit]
 
delight [di'lait]
 
speak [spi:k]
 
magnetic [mæg'netik]
 
cough [kɔf]
 
indirect speech [,indi'rekt spi:t∫]
 
category ['kætigəri]
 
crisp [krisp]
 
rude [ru:d]
 
urban ['ə:bən]
 
ease [i:z]
 
victory ['viktəri]
 
maker ['meikə]
 
repair [ri'peə]
 
adverb ['ædvə:b]
 
split [split]
 
completion [kəm'pli:∫n]
 
irritate ['iriteit]
 
red [red]
 
daughter ['dɔ:tə]
 
romantic [rou'mæntik]
 
age [eidʒ]
 
political [pə'litikl]
 
rob [rɔb]
 
wonderful ['wʌndəfl]
 
organization [,ɔ:gənai'zei∫n]
 
faucet ['fɔ:sit]
 
supporter [sə'pɔ:tə]
 
expect [iks'pekt]
 
millimetre [,mili'mi:tə]
 
exist [ig'zist]
 
improve [im'pru:v]
 
hollow ['hɔlou]
 
share [∫eə]
 
pleasure ['pleʒə]
 
destroy [di'strɔi]
 
belong [bi'lɔη]
 
scholar ['skɔlə]
 
shortly ['∫ɔ:tli]
 
bone [boun]
 
young [jʌη]
 
wedding ['wediη]
 
refuse [ri'fju:z]
 
link [liηk]
 
fact [fækt]