Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
discuss [dis'kʌs]
 
stone [stoun]
 
ton [tʌn]
 
notice ['noutis]
 
passport ['pɑ:spɔ:t]
 
urgent ['ə:dʒənt]
 
up [ʌp]
 
wound [wu:nd]
 
attract [ə'trækt]
 
meal [mi:l]
 
architect ['ɑ:kitekt]
 
steam [sti:m]
 
ugly ['ʌgli]
 
gas [gæs]
 
flute [flu:t]
 
electrical [i'lektrikəl]
 
avoid [ə'vɔid]
 
anyway ['eniwei]
 
unfriendly [ʌn'frendli]
 
otherwise ['ʌðəwaiz]
 
shave [∫eiv]
 
goal [goul]
 
zone [zoun]
 
taboo [tə'bu:]
 
dialect ['daiəlekt]
 
corporate ['kɔ:pərit]
 
equity ['ekwiti]
 
unfairly [ʌn'feəli]
 
first [fə:st]
 
game [geim]
 
born [bɔ:n]
 
alcoholic [,ælkə'hɔlik]
 
exit ['eksit]
 
indeed [in'di:d]
 
ball [bɔ:l]
 
happy ['hæpi]
 
accountancy [ə'kauntənsi]
 
pride [praid]
 
secure [si'kjuə]
 
ship [∫ip]
 
order ['ɔ:də]
 
individual [,indi'vidjuəl]
 
entire [in'taiə]
 
imagine [i'mædʒin]
 
shiny ['∫aini]
 
pronounce [prə'nauns]