Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
solution [sə'lu:∫n]
 
component [kəm'pounənt]
 
leg [leg]
 
annual ['ænjuəl]
 
pink [piηk]
 
anniversary [,æni'və:səri]
 
alternative [ɔ:l'tə:nətiv]
 
neither ['naiðə, 'ni:ðə]
 
debut ['deibju:; di'bju:]
 
contrast ['kɔntræst]
 
establishment [is'tæbli∫mənt]
 
family ['fæmili]
 
journal ['dʒə:nl]
 
broken ['broukən]
 
plug [plʌg]
 
pleasant ['pleznt]
 
group [gru:p]
 
battery ['bætəri]
 
away [ə'wei]
 
capacity [kə'pæsiti]
 
before [bi'fɔ:]
 
coast [koust]
 
separate ['seprət]
 
paragraph ['pærəgrɑ:f]
 
willing ['wiliη]
 
pocket ['pɔkit]
 
role [roul]
 
allowance [ə'lauəns]
 
operational [,ɔpə'rei∫ənl]
 
whom [hu:m]
 
butter ['bʌtə]
 
convention [kən'ven∫n]
 
straight [streit]
 
layer ['leiə]
 
diagram ['daiəgræm]
 
president ['prezidənt]
 
fight [fait]
 
independent [,indi'pendənt]
 
nor [nɔ:]
 
historical [his'tɔrikəl]
 
attach [ə'tæt∫]
 
export ['ekspɔ:t]
 
ask [ɑ:sk]
 
exclamation [,eksklə'mei∫n]
 
work [wə:k]
 
wet [wet]
 
overseas [,ouvə'si:z ]
 
suspicious [sə'spi∫əs]
 
interruption [,intə'rʌp∫n]
 
comic ['kɔmik]