Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
implementation [,implimen'tei∫n]
 
base [beis]
 
absolute ['æbsəlu:t]
 
embarrass [im'bærəs]
 
raise [reiz]
 
dark [dɑ:k]
 
subtle ['sʌtl]
 
whenever [wen'evə]
 
understand [,ʌndə'stænd]
 
bore [bɔ:]
 
re [ri:]
 
village ['vilidʒ]
 
dictionary ['dik∫ənri]
 
we [wi:]
 
get [get]
 
if [if]
 
inevitable [in'evitəbl]
 
like [laik]
 
go [gou]
 
shelter ['∫eltə]
 
summary ['sʌməri]
 
blame [bleim]
 
tribute ['tribju:t]
 
not [nɔt]
 
charm [t∫ɑ:m]
 
soon [su:n]
 
however [hau'evə]
 
towards [tə'wɔ:dz]
 
skill [skil]
 
loyal ['lɔiəl]
 
broad ['brɔ:d]
 
extraordinary [iks'trɔ:dnri]
 
wife [waif]
 
team [ti:m]
 
publish ['pʌbli∫]
 
lack [læk]
 
nuclear ['nju:kliə]
 
ex [eks]
 
different ['difrənt]
 
ancient ['ein∫ənt]
 
OK [,o'kei]
 
independence [,indi'pendəns]
 
supermarket ['su:pəmɑ:kit]
 
horn [hɔ:n]
 
intense [in'tens]
 
stress [stres]
 
Mr ['mistə]
 
tour [tuə]
 
appreciate [ə'pri:∫ieit]
 
visual ['vi∫uəl]