Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
form [fɔ:m]
 
reform [ri'fɔ:m]
 
sketch [sket∫]
 
orange ['ɔrindʒ]
 
candy ['kændi]
 
abroad [ə'brɔ:d]
 
rub [rʌb]
 
measure ['meʒə]
 
capture ['kæpt∫ə]
 
disapprove [disə'pru:v]
 
transformation [,trænsfə'mei∫n]
 
screw [skru:]
 
grammar ['græmə]
 
gig [gig]
 
difficult ['difikəlt]
 
salt [sɔ:lt]
 
unconscious [ʌn'kɔn∫əs]
 
prefer [pri'fə:(r)]
 
blow [blou]
 
centre ['sentə]
 
barrier ['bæriə]
 
virus ['vaiərəs]
 
rear [riə]
 
talent ['tælənt]
 
somebody ['sʌmbədi]
 
behalf [bi'hɑ:f]
 
clean [kli:n]
 
ride [raid]
 
wrong [rɔη]
 
grandfather ['grændfɑ:ðə]
 
circuit ['sə:kit]
 
pile [pail]
 
dominate ['dɔmineit]
 
hour ['auə]
 
scratch [skræt∫]
 
start [stɑ:t]
 
flame [fleim]
 
debate [di'beit]
 
silk [silk]
 
pick [pik]
 
statue ['stætju:]
 
angle ['æηgl]
 
electricity [i,lek'trisiti]
 
effort ['efət]
 
drop [drɔp]
 
efficiency [i'fi∫ənsi]
 
tissue ['ti∫u:]
 
find [faind]
 
put [put]
 
rain [rein]
 
 1... 3456789... 73