Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
immediate
[i'mi:djət]
|
tính từ
trực tiếp
nguyên nhân trực tiếp
lập tức, tức thì, ngay, trước mắt
câu trả lời lập tức
nhiệm vụ trước mắt
gần gũi, gần nhất, sát cạnh
ông bạn láng giềng sát vách của tôi
Chuyên ngành Anh - Việt
immediate
[i'mi:djət]
|
Kỹ thuật
trực tiếp; ngay lập tức, không có quán tính
Toán học
trực tiếp; ngay lập tức, không có quán tính
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
immediate
|
immediate
immediate (adj)
 • instant, direct, instantaneous, abrupt, fast, speedy
 • direct, close, near, proximate
  antonym: distant
 • urgent, current, pressing, high priority, burning, important
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]