Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
mostly
['moustli]
|
phó từ
hầu hết, phần lớn; thường là, chủ yếu là
đồ uống hầu hết là nước chanh
chúng tôi thường đi chơi các ngày chủ nhật
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
mostly
|
mostly
mostly (adv)
 • for the most part, above all, mainly, generally, on the whole, principally, largely, in general, particularly, chiefly, predominantly, primarily, greatly
 • usually, more often than not, normally, typically, commonly, generally, as a rule, more or less
  antonym: rarely
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]