Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
payment
['peimənt]
|
danh từ
sự trả tiền, số tiền trả; sự bồi thường, tiền bồi thường
đã nhận đủ số tiền
(nghĩa bóng) việc trả công, việc thưởng phạt
Chuyên ngành Anh - Việt
payment
['peimənt]
|
Kinh tế
sự trả tiền; thanh toán
Kỹ thuật
sự trả tiền; thanh toán
Từ điển Anh - Anh
payment
|

payment

payment (pāʹmənt) noun

Abbr. pmt., pt., payt.

1. The act of paying or the state of being paid.

2. An amount paid: received a large payment.

3. One's due, reward, or punishment; requital.

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
payment
|
payment
payment (n)
sum, expense, compensation, recompense, disbursement, fee

Từ thông dụng khác
 
e [i:]
 
dump ['dʌmp]
 
portrait ['pɔ:treit]
 
chemistry ['kemistri]
 
compute [kəm'pju:t]
 
meat [mi:t]