Thành viên: smiletoday_273 (Ngày đăng: 20/10/2011 18:18:10)
Mã bài thi: A080008 Điểm số: 0   Xếp hạng: 20
Nhận xét của giám khảo:
bị loại
Đề thi: Dịch đoạn văn
Tựa đề: 9 WORDS WOMEN USE
Nội dung:
9 WORDS WOMEN USE

Women are often misunderstood by men. That’s why men should know the words used by women to warn them about arguments they can avoid if they remember the terminologies. Here are the top 9 words women often use to hide their feelings:Hình minh hoạ


1. Fine: This is the word women use to end an argument when they are right and you need to shut up.

2.
Five Minutes: If she is getting dressed, this means a half an hour. Five minutes is only five minutes if you have just been given five more minutes to watch the game before helping around the house.


3.
Nothing: This is the calm before the storm. This means “something”, and you should be on your toes. Arguments that begin with nothing usually end in “fine”.


4. Go Ahead
: This is a dare, not permission. Don't do it!


5.
Loud Sigh: This is not actually a word, but a non-verbal statement often misunderstood mostly by men. A loud sigh means she thinks you are an idiot and wonders why she is standing here, wasting her time arguing with you about “nothing”.


6.
That's Okay!: This is another dangerous statement women use. That's okay means she will think long and hard before deciding how and when you will pay for your mistake.


7.
Thanks: A woman is thanking you, do not question, or faint. Just say “you're welcome”.


8. Whatever
: This is a woman's way of saying "F-YOU!"


9.
Don't worry about it, I got it: Another dangerous statement, meaning this is something a woman has told a man to do several times, but is now doing it herself. This will result in a man asking, "What's wrong?" For the woman's response refer to 3.
==================================
Mời các bạn xem thêm đoạn phim minh hoạ vui để hiểu rõ hơn bài viết này
:

* Hình ảnh và video clip chỉ dùng để minh hoạ, không cần dịch
Bài làm
Tựa đề: co gang
Nội dung:

9 Từ Phụ nữ Sử dụng

Phụ nữ thường được hiểu lầm bằng nam giới. đó là lý do tại sao nam giới nên biết chữ được sử dụng bởi phụ nữ để cảnh báo chúng về lý lẽ họ có thể tránh nếu họ nhớ thuật ngữ. Đây là hàng đầu của 9 từ phụ nữ thường sử dụng để che giấu tình cảm của họ :

1. Tiền phạt : đây là phụ nữ từ sử dụng để chấm dứt lý lẽ khi họ đúng và bạn cần im lặng.

2. Năm Phút : Nếu cô ấy đang đang mặc, điều này có nghĩa là nửa tiếng đồng hồ. Năm phút chỉ là năm phút nếu bạn chỉ được gán thêm năm phút nữa cần xem trò chơi trước giúp những việc trong nhà.

3. Không gì : đây là khoảng lặng trước cơn bão. Điều này có nghĩa là " cái gì đó ", và bạn nên đang nhón chân. Lý lẽ bắt đầu bằng không gì thường chấm dứt trong " đẹp ".

4. Tiếp tục : đây là dám, cho phép không phải. Không làm chuyện đó!

5. To Thở dài : đây không phải là thực sự từ, nhưng lời tuyên bố không bằng lời nói thường hiểu lầm chủ yếu bằng nam giới. Thở dài to có nghĩa là cô ấy nghĩ bạn là đứa ngốc và muốn biết tại sao cô ấy đang đứng ở đây, lãng phí thì giờ tranh cãi với bạn về " không gì ".

6. thế cũng được! : Đây là phụ nữ lời tuyên bố nguy hiểm khác sử dụng. thế cũng được có nghĩa là cô ấy sẽ suy nghĩ lâu và nhiều trước khi quyết định như thế nào và khi bạn sẽ trả tiền lỗi của bạn.

7. Cám ơn : phụ nữ đang cám ơn bạn, không câu hỏi, hoặc yếu ớt. Chỉ nói " bạn được hoan nghênh ".

8. Dù : đây là cách của phụ nữ của nói " F - Bạn! " 

9. Đừng có lo về chuyện đó, Tôi có nó : lời tuyên bố nguy hiểm Khác, nghĩa là đây là cái gì đó phụ nữ đã nói với người để làm vài lần, nhưng bây giờ làm mình. Điều này sẽ dẫn đến hỏi người, " có chuyện gì vậy? " Cho hồi đáp của phụ nữ nói về 3. 

Đăng bởi: smiletoday_273