Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
clock [klɔk]
 
plain [plein]
 
telecommunications [,telikə,mju:ni'kei∫nz]
 
yes [jes]
 
forget [fə'get]
 
patience ['pei∫ns]
 
folk [fouk]
 
bass [bæs]
 
force [fɔ:s]
 
thorough ['θʌrə]
 
exchange [iks't∫eindʒ]
 
plug [plʌg]
 
likely ['laikli]
 
during ['djuəriη]
 
consultant [kən'sʌltənt]
 
far [fɑ:]
 
match [mæt∫]
 
perform [pə'fɔ:m]
 
fish [fi∫]
 
fiscal [fiskəl]
 
tomorrow [tə'mɔrou]
 
dishonest [dis'ɔnist]
 
mental ['mentl]
 
difficulty ['difikəlti]
 
bad [bæd]
 
dozen ['dʌzn]
 
travel ['trævl]
 
carrot ['kærət]
 
superior [su:'piəriə]
 
sorry ['sɔri]
 
promise ['prɔmis]
 
singular ['siηgjulə]
 
anger ['æηgə]
 
iron ['aiən]
 
owner ['ounə]
 
narrow ['nærou]
 
usage ['ju:zidʒ, 'ju:sidʒ]
 
construction [kən'strʌk∫n]
 
student ['stju:dnt]
 
diary ['daiəri]
 
favourite ['feivərit]
 
truth [tru:θ]
 
tight [tait]
 
euro ['juərou]
 
registration [,redʒi'strei∫n]
 
cloth [klɔθ]
 
shield [∫i:ld]
 
importance [im'pɔ:təns]
 
conclude [kən'klu:d]
 
performer [pə'fɔ:mə]
 
 1... 3456789... 73