Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
proper ['prɔpə]
 
deny [di'nai]
 
apparent [ə'pærənt]
 
trade [treid]
 
exaggerate [ig'zædʒəreit]
 
installation [,instə'lei∫n]
 
cluster ['klʌstə]
 
film [film]
 
further ['fə:ðə]
 
yesterday ['jestədi]
 
gear [giə]
 
bring [briη]
 
top [tɔp]
 
into ['intu:, 'intə]
 
oil [ɔil]
 
talk [tɔ:k]
 
sky [skai]
 
blank [blæηk]
 
author ['ɔ:θə]
 
historian [his'tɔ:riən]
 
thickness ['θiknis]
 
sting [stiη]
 
pension ['pen∫n]
 
lamp [læmp]
 
initial [i'ni∫əl]
 
detail ['di:teil]
 
leap [li:p]
 
judgement ['dʒʌdʒmənt]
 
chicken ['t∫ikin]
 
his [hiz]
 
underlie [,ʌndə'lai]
 
unload [ʌn'loud]
 
exit ['eksit]
 
holder ['houldə]
 
penny ['peni]
 
criticize ['kritisaiz]
 
hall [hɔ:l]
 
environmental [in,vairən'mentl]
 
shoot [∫u:t]
 
spot [spɔt]
 
December [di'sembə]
 
atmosphere ['ætməsfiə]
 
vast [vɑ:st]
 
ruler ['ru:lə]
 
primary ['praiməri]
 
sense [sens]
 
melody ['melədi]
 
classical ['klæsikəl]
 
immoral [i'mɔrəl]
 
impossible [im'pɔsəbl]
 
 1... 3456789... 73