Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
ink [iηk]
 
revenue ['revənju:]
 
arrest [ə'rest]
 
snake [sneik]
 
upwards ['ʌpwədz]
 
taxpayer ['tæks,peiə]
 
noise [nɔiz]
 
usual ['ju:ʒl]
 
modal ['moudl]
 
lecture ['lekt∫ə]
 
succeed [sək'si:d]
 
whisper ['wispə]
 
humorous ['hju:mərəs]
 
aid [eid]
 
arrange [ə'reindʒ]
 
polite [pə'lait]
 
royal ['rɔiəl]
 
institution [,insti'tju:∫n]
 
wherever [,weə'evə]
 
lorry ['lɔri]
 
pose [pouz]
 
merge [mə:dʒ]
 
fellow ['felou]
 
consumption [kən'sʌmp∫n]
 
quick [kwik]
 
sheet [∫i:t]
 
error ['erə]
 
dish [di∫]
 
skirt [skə:t]
 
alone [ə'loun]
 
why [wai]
 
native ['neitiv]
 
mountain ['mauntin]
 
wildlife ['waildlaif]
 
trade [treid]
 
worry ['wʌri]
 
campaign [kæm'pein]
 
communicate [kə'mju:nikeit]
 
duty ['dju:ti]
 
satisfaction [,sætis'fæk∫n]
 
convince [kən'vins]
 
reaction [ri:'æk∫n]
 
gm [,dʒi: 'em]
 
priest [pri:st]
 
intermediate [,intə'mi:djət]
 
pronounce [prə'nauns]