Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
profile ['proufail]
 
evolve [i'vɔlv]
 
infectious [in'fek∫əs]
 
recruitment [ri'kru:tmənt]
 
experience [iks'piəriəns]
 
quartet [kwɔ:'tet]
 
destruction [dis'trʌk∫n]
 
orchestral [ɔ:'kestrəl]
 
account [ə'kaunt]
 
cupboard ['kʌpbəd]
 
listen ['lisn]
 
ugly ['ʌgli]
 
check [t∫ek]
 
mouth [mauθ]
 
technique [tek'ni:k]
 
director [di'rektə]
 
live [liv]
 
useful ['ju:sfl]
 
prize [praiz]
 
mutation [mju:'tei∫n]
 
incorporate [in'kɔ:pərit]
 
bacteria [bæk'tiəriə]
 
favour ['feivə]
 
anticipate [æn'tisipeit]
 
nurse [nə:s]
 
less [les]
 
song [sɔη]
 
contemporary [kən'tempərəri]
 
unexpectedly [,ʌniks'pektidli]
 
nowhere ['nouweə]
 
discuss [dis'kʌs]
 
consultant [kən'sʌltənt]
 
therapy ['θerəpi]
 
husband ['hʌzbənd]
 
party ['pɑ:ti]
 
regret [ri'gret]
 
black [blæk]
 
pop [pɔp]
 
uncomfortable [,ʌn'kʌmftəbl]
 
plain [plein]
 
telecommunications [,telikə,mju:ni'kei∫nz]
 
sheer [∫iə]
 
symptom ['simptəm]
 
residue ['rezidju:]
 
trust [trʌst]
 
pronounce [prə'nauns]