Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
probe [proub]
 
mortality [mɔ:'tæləti]
 
protect [prə'tekt]
 
rear [riə]
 
equal ['i:kwəl]
 
bore [bɔ:]
 
read [ri:d]
 
stake [steik]
 
onto ['ɔntu:]
 
nevertheless [,nevəðə'les]
 
pour [pɔ:]
 
precede [pri:'si:d]
 
department [di'pɑ:tmənt]
 
poor [pɔ:(r)]
 
hydrogen ['haidrədʒən]
 
suggestion [sə'dʒest∫ən]
 
brief [bri:f]
 
sore [sɔ:]
 
knit [nit]
 
joke [dʒouk]
 
yourself [jɔ:'self]
 
rise [raiz]
 
version ['və:∫n]
 
manager ['mænidʒə]
 
tendency ['tendənsi]
 
save [seiv]
 
participate [pɑ:'tisipeit]
 
solve [sɔlv]
 
especially [is'pe∫əli]
 
league [li:g]
 
objective [ɔb'dʒektiv]
 
sauce [sɔ:s]
 
attorney [ə'tə:ni]
 
occasion [ə'keiʒn]
 
substantial [səb'stæn∫əl]
 
contraction [kən'træk∫n]
 
biscuit ['biskit]
 
disposal [dis'pouzəl]
 
finding ['faindiη]
 
wealth [welθ]
 
keep [ki:p]
 
comply [kəm'plai]
 
uncertainty [ʌn'sə:tnti]
 
disc [disk]
 
strip [strip]
 
appear [ə'piə]
 
architectural [,ɑ:ki'tekt∫ərəl]
 
excuse [iks'kju:s]
 
promotion [prə'mou∫n]
 
comment ['kɔment]