Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
ice [ais]
 
assumption [ə'sʌmp∫n]
 
leisure ['leʒə]
 
slash ['slæ∫]
 
odd [ɒd]
 
uncountable [(')ʌn'kauntəbl]
 
silk [silk]
 
negotiate [ni'gou∫ieit]
 
episode [,episoud]
 
performance [pə'fɔ:məns]
 
retirement [ri'taiəmənt]
 
chin [t∫in]
 
space ['speis]
 
matrix ['meitriks]
 
risk [risk]
 
recovery [ri'kʌvəri]
 
offend [ə'fend]
 
finance ['fainæns; fi'næns]
 
something ['sʌmθiη]
 
before [bi'fɔ:]
 
alternative [ɔ:l'tə:nətiv]
 
efficiency [i'fi∫ənsi]
 
formula ['fɔ:mjulə]
 
bush [bu∫]
 
threaten ['θretn]
 
lender ['lendə]
 
boy [bɔi]
 
actress ['æktris]
 
case [keis]
 
depress [di'pres]
 
article ['ɑ:tikl]
 
devote [di'vout]
 
role [roul]
 
manufacturer [mænju'fækt∫ərə]
 
might [mait]
 
man [mæn]
 
novelist ['nɔvəlist]
 
front [frʌnt]
 
stone [stoun]
 
companion [kəm'pænjən]
 
automatic [,ɔ:tə'mætik]
 
incur [in'kə:]
 
adequate ['ædikwit]
 
repeat [ri'pi:t]
 
pause [pɔ:z]
 
fashion ['fæ∫n]
 
waiter ['weitə]
 
stimulus ['stimjuləs]
 
white [wait]
 
plasma ['plæzmə]