Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
unexpected [,ʌniks'pektid]
 
investment [in'vestmənt]
 
mechanical [mi'kænikl]
 
react [ri:'ækt]
 
joy [dʒɔi]
 
courage ['kʌridʒ]
 
sleeve [sli:v]
 
ideological [,aidiə'lɔdʒikəl]
 
shy [∫ai]
 
adjust [ə'dʒʌst]
 
print [print]
 
scatter ['skætə]
 
visual ['vi∫uəl]
 
strip [strip]
 
obey [ə'bei]
 
familiar [fə'miljə]
 
spice [spais]
 
biotechnology [,baiətek'nɔlədʒi]
 
relative ['relətiv]
 
tackle ['tækl]
 
circuit ['sə:kit]
 
annoy [ə'nɔi]
 
dinner ['dinə]
 
pan [pæn - pɑ:n]
 
customs ['kʌstəmz]
 
inevitable [in'evitəbl]
 
like [laik]
 
planet ['plænit]
 
abstract ['æbstrækt]
 
silver ['silvə]
 
fibre ['faibə]
 
walk [wɔ:k]
 
jewellery ['dʒu:əlri]
 
quiet ['kwaiət]
 
old [ould]
 
frighten ['fraitn]
 
senate ['senit]
 
instance ['instəns]
 
pace [peis]
 
quantity ['kwɔntəti]
 
fate [feit]
 
fuel [fjuəl]
 
tiny ['taini]
 
make-up ['meikʌp]
 
subscription [səb'skrip∫n]
 
true [tru:]
 
accent ['æksənt]
 
constraint [kən'streint]
 
nail [neil]
 
field [fi:ld]