Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
order ['ɔ:də]
 
prefix ['pri:fiks]
 
revise [ri'vaiz]
 
expansion [iks'pæn∫n]
 
track [træk]
 
dirt [də:t]
 
narrative ['nærətiv]
 
substitute ['sʌbstitju:t]
 
governor ['gʌvənə]
 
punch [pʌnt∫]
 
cinema ['sinimə]
 
cross [krɔs]
 
division [di'viʒn]
 
tend [tend]
 
knowledge ['nɔlidʒ]
 
politics ['pɔlitiks]
 
movie ['mu:vi]
 
rain [rein]
 
regulator ['regjuleitə]
 
baby ['beibi]
 
touch [tʌt∫]
 
entertain [,entə'tein]
 
passenger ['pæsindʒə]
 
serum ['siərəm]
 
natural ['næt∫rəl]
 
bubble ['bʌbl]
 
calcium ['kælsiəm]
 
width [widθ]
 
ocean ['əʊ∫n]
 
increase ['inkri:s]
 
stem [stem]
 
waist [weist]
 
reproduce [,ri:prə'dju:s]
 
conflict ['kɔnflikt]
 
concern [kən'sə:n]
 
ill [il]
 
adjective ['ædʒiktiv]
 
sailor ['seilə]
 
collapse [kə'læps]
 
brother ['brʌðə]
 
brilliant ['briljənt]
 
executive [ig'zekjutiv]
 
guy [gai]
 
guidance ['gaidəns]
 
decorative ['dekərətiv]
 
farther ['fɑ:ðə]
 
oxygen ['ɔksidʒən]
 
aloud [ə'laud]
 
space ['speis]