Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
programme ['prougræm]
 
slope [sloup]
 
wash [wɔ∫]
 
while [wail]
 
despite [dis'pait]
 
build [bild]
 
extreme [iks'tri:m]
 
somebody ['sʌmbədi]
 
spirit ['spirit]
 
adviser [əd'vaizə]
 
detect [di'tekt]
 
consequence ['kɔnsikwəns]
 
dust [dʌst]
 
check [t∫ek]
 
rather ['rɑ:ðə]
 
survival [sə'vaivl]
 
east [i:st]
 
urban ['ə:bən]
 
argue ['ɑ:gju:]
 
opinion [ə'piniən]
 
comment ['kɔment]
 
alter ['ɔ:ltə]
 
film [film]
 
further ['fə:ðə]
 
rise [raiz]
 
die [dai]
 
crazy ['kreizi]
 
vertical ['və:tikl]
 
engine ['endʒin]
 
professional [prə'fe∫ənl]
 
fresh [fre∫]
 
main [mein]
 
repayment [ri:'peimənt]
 
capital ['kæpitl]
 
rumour ['ru:mə]
 
until [ən'til]
 
read [ri:d]
 
conventional [kən'ven∫ənl]
 
acute [ə'kju:t]
 
mate [meit]
 
divorce [di'vɔ:s]
 
superlative [su:'pə:ltiv]
 
destruction [dis'trʌk∫n]
 
large [lɑ:dʒ]
 
hence [hens]
 
friendly ['frendli]
 
himself [him'self]
 
loud [laud]