Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
blue [blu:]
 
explain [iks'plein]
 
as [æz, əz]
 
chorus ['kɔ:rəs]
 
audience ['ɔ:djəns]
 
mirror ['mirə]
 
borrow ['bɔrou]
 
summer ['sʌmə]
 
aggressive [ə'gresiv]
 
ashamed [ə'∫eimd]
 
option ['ɔp∫n]
 
wet [wet]
 
suspicious [sə'spi∫əs]
 
overseas [,ouvə'si:z ]
 
much [mʌt∫]
 
hit [hit]
 
parameter [pə'ræmitə(r)]
 
everyday ['evridei]
 
seat [si:t]
 
investment [in'vestmənt]
 
senator ['senətə]
 
talent ['tælənt]
 
cough [kɔf]
 
which [wit∫]
 
remark [ri'mɑ:k]
 
father ['fɑ:ðə]
 
scissors ['sizəz]
 
spite [spait]
 
who [hu:]
 
proud [praud]
 
elevator ['eliveitə]
 
notion ['nou∫n]
 
hope [houp]
 
post [poust]
 
unlucky [ʌn'lʌki]
 
player ['pleiə(r)]
 
document ['dɔkjumənt]
 
identification [ai,dentifi'kei∫n]
 
criterion [krai'tiəriən]
 
define [di'fain]
 
fragment ['frægmənt]
 
display [dis'plei]
 
block [blɔk]
 
newspaper ['nju:zpeipə]
 
last [lɑ:st]
 
square [skweə]
 
attempt [ə'tempt]
 
exist [ig'zist]
 
lot [lɔt]
 
whose [hu:z]