Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
intend [in'tend]
 
than [ðæn, ðən]
 
workshop ['wə:k∫ɔp]
 
belong [bi'lɔη]
 
concentrate ['kɔnsntreit]
 
telephone ['telifoun]
 
aloud [ə'laud]
 
elaborate [i'læbərit]
 
creation [kri:'ei∫n]
 
village ['vilidʒ]
 
virus ['vaiərəs]
 
keyboard ['ki:bɔ:d]
 
ill [il]
 
adjective ['ædʒiktiv]
 
sailor ['seilə]
 
transfer ['trænsfə:]
 
catch [kæt∫]
 
auction ['ɔ:k∫n]
 
probable ['prɔbəbl]
 
lack [læk]
 
snow [snou]
 
tension ['ten∫n]
 
food [fu:d]
 
work [wə:k]
 
criminal ['kriminl]
 
number ['nʌmbə]
 
profitable ['prɔfitəbl]
 
November [nou'vembə]
 
correspond [,kɔris'pɔnd]
 
punish ['pʌni∫]
 
visible ['vizəbl]
 
witness ['witnis]
 
thin [θin]
 
axis ['æksis]
 
sack [sæk]
 
session ['se∫n]
 
expand [iks'pænd]
 
administrative [əd'ministrətiv]
 
cause [kɔ:z]
 
code [koud]
 
cancel ['kænsəl]
 
pastel [pæs'tel]
 
physical ['fizikl]
 
share [∫eə]
 
willing ['wiliη]
 
bottom ['bɔtəm]
 
our ['auə(r)]
 
encouragement [in'kʌridʒmənt]
 
change [t∫eindʒ]
 
onion ['ʌniən]