Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
beautiful ['bju:tiful]
 
fool [fu:l]
 
personal ['pə:sənl]
 
compound ['kɔmpaund]
 
enterprise ['entəpraiz]
 
temporary ['temprəri]
 
cheat [t∫i:t]
 
flow [flou]
 
nut [nʌt]
 
sector ['sektə]
 
comfort ['kʌmfət]
 
transaction [træn'zæk∫n]
 
flour ['flauə]
 
eye [ai]
 
invite [in'vait]
 
motion ['mou∫n]
 
novelist ['nɔvəlist]
 
response [ri'spɔns]
 
violence ['vaiələns]
 
incidence ['insidəns]
 
best [best]
 
peace [pi:s]
 
unemployment [,ʌnim'plɔimənt]
 
relationship [ri'lei∫n∫ip]
 
continental [,kɔnti'nentl]
 
opinion [ə'piniən]
 
October [ɒk'təʊbə(r)]
 
unnecessary [ʌn'nesisəri]
 
boom [bu:m]
 
unconscious [ʌn'kɔn∫əs]
 
prefer [pri'fə:(r)]
 
dominate ['dɔmineit]
 
this [ðis]
 
resort [ri:'zɔ:t]
 
so [sou]
 
user ['ju:zə]
 
pity ['piti]
 
remarkable [ri'mɑ:kəbl]
 
framework ['freimwə:k]
 
ironic [ai'rɔnik]
 
fabric ['fæbrik]
 
gravitational [,grævi'tei∫ənl]
 
sew [sou]
 
spoil [spɔil]
 
chord [kɔ:d]
 
flexible ['fleksəbl]
 
retire [ri'taiə]
 
sodium ['soudiəm]
 
franchise ['frænt∫aiz]
 
scheme [ski:m]