Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
cluster ['klʌstə]
 
possibility [,pɔsə'biləti]
 
ask [ɑ:sk]
 
comply [kəm'plai]
 
first [fə:st]
 
alarm [ə'lɑ:m]
 
order ['ɔ:də]
 
especially [is'pe∫əli]
 
impact ['impækt]
 
imply [im'plai]
 
ally ['ælai]
 
tragedy ['trædʒədi]
 
modify ['mɔdifai]
 
till [til]
 
utility [ju:'tiləti]
 
accommodation [ə,kɔmə'dei∫n]
 
medicine ['medsn; 'medisn]
 
soil [sɔil]
 
encourage [in'kʌridʒ]
 
 
magnitude ['mægnitju:d]
 
invention [in'ven∫n]
 
peak [pi:k]
 
write [rait]
 
praise [preiz]
 
swing [swiη]
 
leather ['leðə]
 
conservative [kən'sə:vətiv]
 
salty ['sɔ:lti]
 
it [it]
 
viewer ['vju:ə]
 
short [∫ɔ:t]
 
see [si:]
 
rude [ru:d]
 
sit [sit]
 
murder ['mə:də]
 
untidy [ʌn'taidi]
 
beach [bi:t∫]
 
neighbour ['neibə]
 
carpet ['kɑ:pit]
 
know [nou]
 
pleasure ['pleʒə]
 
singer ['siηə]
 
my [mai]
 
size [saiz]
 
consonant ['kɔnsənənt]
 
course [kɔ:s]
 
quote [kwout]
 
disappointment [,disə'pɔintmənt]
 
dancer ['dɑ:nsə]
 
 1... 2345678... 73