Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
possibility [,pɔsə'biləti]
 
nearly ['niəli]
 
market ['mɑ:kit]
 
play [plei]
 
invitation [,invi'tei∫n]
 
awful ['ɔ:ful]
 
silence ['sailidʒ]
 
isolate ['aisəleit]
 
career [kə'riə]
 
pass [pɑ:s]
 
poetry ['pouitri]
 
strong [strɔη]
 
of [ɔv, əv]
 
retailer [ri:'teilə]
 
airline ['eəlain]
 
valuable ['væljuəbl]
 
restore [ri'stɔ:]
 
maintenance ['meintinəns]
 
saying ['seiiη]
 
together [tə'geðə]
 
repair [ri'peə]
 
male [meil]
 
prediction [pri'dik∫n]
 
necessary ['nesisəri]
 
scientist ['saiəntist]
 
angel ['eindʒəl]
 
tool [tu:l]
 
modal ['moudl]
 
identity [ai'dentəti]
 
minimum ['miniməm]
 
school [sku:l]
 
adapt [ə'dæpt]
 
law [lɔ:]
 
ticket ['tikit]
 
floor [flɔ:]
 
yet [jet]
 
only ['ounli]
 
worry ['wʌri]
 
alcoholic [,ælkə'hɔlik]
 
cell [sel]
 
cost [kɔst]
 
sea [si:]
 
channel ['t∫ænl]
 
close [klous]
 
subject ['sʌbdʒikt]
 
diagram ['daiəgræm]
 
sun [sʌn]
 
unique [ju:'ni:k]
 
simple ['simpl]
 
a.m. ['ei'em]
 
 1... 2345678... 73