Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • littledoggy
 • az95438
 • n00000
 • machoicoi_2005
 • deny2105
 • nana11_linh04140
 • vohongthao
 • J-Ken
 • anhcrazy69
 • ZoSan
 • BubblePrincess
 • Phianh1234
 • jut up: nhô lên

  • The sidewalk was wrecked, with pieces of stone jutting up at odd angles
  • Vỉa hè bị hỏng, với những cục đá nhô lên lởm chởm
  •  
 
 • magic sth away (magic away sth): làm cho cái gì biến mất

  • The witch has magicked the black box away in no time.
  • Mụ phù thuỷ đã làm cho cái hộp đen biến mất trong nháy mắt.
  •  
 
 • make out sth (make sth out ): nhìn thấy; nghe thấy; nhận ra

  • In the semidarkness, Delaney could just make out the Russian’s face.
  • Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Delaney chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của người Nga.
  •  
 
 • not be able to make sth out: không thể thấy/nghe rõ

  • The words were in small print and I couldn't quite make them out.
  • Những từ này được in chữ nhỏ và tôi không thể thấy rõ.
  • Maurice could hear voices in the kitchen below, but he couldn't make out what was being said.
  • Maurice có thể nghe thấy nhiều tiếng nói trong nhà bếp bên dưới, nhưng anh ấy không thể nghe rõ người ta đang nói gì.
  •  
 
 • not know what to make of sth/sb: không biết phải nghĩ sao về ai/cái gì

  • When the company suddenly announced that its regional offices had been closed, we didn't know what to make of it.
  • Khi công ty đột nhiên thông báo rằng các văn phòng khu vực của họ đã bị đóng cửa, chúng tôi không biết phải nghĩ sao về chuyện này.
  • Hudson didn't like children, and never really knew what to make of his son.
  • Hudson không thích trẻ con, và chưa bao giờ thật sự biết mình phải nghĩ gì về con trai của mình.
  •  
 
 • mill around/about (mill around/about sth): đi loanh quanh một nơi nào đó

  • There was chaos outside, with people milling around the body, waiting for an ambulance to arrive.
  • Bên ngoài rất hỗn loạn, mọi người đi quanh cái xác và chờ xe cứu thương đến.
  • The guests were milling about the courtyard, with glasses of champagne in their hands.
  • Khách khứa đang đi loanh quanh trong sân với những ly rượu sâm-banh trên tay.
  •  
 
 • mind out!: cẩn thận!; coi chừng!

  • Mind out! The kettle’s very hot!
  • Cẩn thận! Cái ấm nóng lắm đó!
  •  
 
 • muck out (muck out sth/muck sth out): dọn dẹp

  • There’s a lot of hard work involved in having a horse - mucking out, feeding and grooming.
  • Nuôi ngựa cực lắm – phải dọn chuồng, cho ngựa ăn và tắm ngựa.
  • Charles spent a week working with a farmer - he even mucked out cattle yards and fed the pigs.
  • Charles bỏ ra một tuần làm việc với một chủ trang trại– thậm chí anh ấy phải dọn dẹp chuồng trại và cho heo ăn.
  •  
 
 • shut off sth – shut sth off: che mất; che khuất

  • A wall of mountains shuts off the view as you look south from Lamia.
  • Vách núi che khuất tầm nhìn khi bạn nhìn về hướng Nam từ Lamia.
  • A large van was in the street outside, shutting off the daylight from the window.
  • Một chiếc xe tải lớn đậu ngoài đường che mất ánh sáng chỗ cửa sổ.
  •  
 
 • be shut off from sth: bị tách khỏi cái gì; bị cách ly với cái gì

  • The country was still living in the Middle Ages, having been shut off from the outside world for centuries.
  • Đất nước đó vẫn đang sống trong thời Trung Cổ, bị cách ly với thế giới bên ngoài trong nhiều thế kỷ.
  •  
 
 • shut sb out – shut out sb: cho ai đứng ngoài cuộc

  • It’s important that everyone is included in these decisions – at the moment some of the staff feel very shut out.
  • Quan trọng là các quyết định này phải liên quan đến tất cả mọi người. Hiện tại một vài nhân viên cảm thấy mình đứng ngoài cuộc.
  •  
 
 • shut out sth – shut sth out: không nghĩ đến cái gì

  • I tried to sleep in an attempt to shut out my fears, but I couldn't.
  • Tôi cố ngủ để quên đi nỗi sợ hãi của mình, nhưng không được.
  •  
 
 • shut sth out of your mind: không nghĩ đến cái gì

  • My mother must have known what my father did, but she didn't ask any questions, she just shut it out of her mind.
  • Mẹ tôi hẳn đã biết cha tôi làm chuyện gì, nhưng bà không hỏi gì cả mà chỉ không nghĩ đến việc đó.
  •  
 
 • shut out sth – shut sth out: chặn; ngăn; che

  • Kellie put her hands over her ears to shut out his unpleasant remarks.
  • Kellie lấy tay bịt tai lại để khỏi phải nghe những lời nhận xét khó chịu của hắn.
  • It was cool in the wood – the big green leaves shut out the sun.
  • Trong rừng mát lắm. Những chiếc lá xanh to ngăn ánh nắng lại.
  •  
 
 • shut sb out – shut out sb: không cho ai vào

  • I tried to see him several times, but he shut me out by slamming the door in my face.
  • Tôi cố gặp anh ta vài lần, nhưng anh ta đóng sầm cửa trước mặt tôi không cho tôi vào.
  •