Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • hainamviptq7
 • thiensonluankiem
 • longsaxukeiyyyy
 • tuan1512
 • thanh42ktdn@gmail.com
 • Duck.Skice1757
 • lucmachthankiem_VLCM
 • ngoc@gmail.com.vn
 • contraicuaquy
 • toantienty00@gmail.com
 • kinhcan171@gmail.com
 • letram311297@gmail.com
 • move towards doing sth: cố gắng làm được điều gì

  • The world is moving towards making everything much better!
  • Thế giới đang cố làm cho mọi việc tốt đẹp hơn hẳn!
  •  
 
 • move up the ladder: vươn lên vị trí cao hơn; thăng tiến

  • I could stay in this job all my life, but if I want to move up the ladder, I'll have to go elsewhere.
  • Tôi có thể làm công việc này cả đời, nhưng nếu muốn bước lên nấc thang cao hơn thì tôi sẽ phải đi nơi khác.
  •  
 
 • move sb up into/to (move up sb into/to): nâng đỡ; cất nhắc

  • Very soon after that, Matilda was moved up to the top of the class.
  • Chẳng bao lâu sau, Matilda đã được đưa lên đứng đầu lớp.
  •  
 
 • saddle up (saddle up sth; saddle sth up): thắng yên ngựa

  • We saddled up and set off back to the farm.
  • Chúng tôi thắng yên ngựa và lên đường trở về trang trại.
  • He began saddling up his horse, preparing to ride off with his bride-to-be.
  • Anh ấy bắt đầu thắng yên ngựa, chuẩn bị ra đi cùng với cô dâu tương lai của mình.
  •  
 
 • safeguard against sth: ngăn ngừa

  • They have produced a leaflet to warn you of garden hazards, and how to safeguard against them.
  • Họ đã làm tờ rơi để cảnh báo bạn về các hiểm họa trong vườn, và cách ngăn ngừa chúng.
  • The new security systems have proved insufficient to safeguard against computer fraud.
  • Hệ thống an ninh mới đã tỏ ra không đủ để ngăn ngừa gian lận trên máy tính.
  •  
 
 • sail through (sail through sth): vượt qua dễ dàng

  • After sailing through her bronze and silver swimming awards, Fiona started working towards the gold.
  • Sau khi đoạt giải bơi bạc và đồng một cách dễ dàng, Fiona bắt đầu cố gắng đoạt giải vàng.
  • Some women find pregnancy very traumatic, while others sail through without any problems at all.
  • Có những phụ nữ thấy mang thai rất khổ sở, nhưng cũng có người vượt qua dễ dàng mà không gặp một chút trở ngại nào.
  •  
 
 • sally forth: xông ra

  • Ena Burke sallied forth from the kitchen, a large covered tray in her hands.
  • Ena Burke xông ra từ nhà bếp, tay bưng một cái khay lớn đậy kín.
  • Beaufort was a massive fortress from which Richard's knights could sally forth to attack the enemy.
  • Beaufort là một pháo đài đồ sộ nơi các hiệp sĩ của vua Richard có thể xông ra tấn công kẻ thù.
  •  
 
 • salt away sth (salt sth away): để dành

  • Drug traffickers are salting away their funds, serving their prison sentences, and then coming out to a life of luxury.
  • Những kẻ buôn ma túy đang để dành tiền, thụ án, rồi ra sống một cuộc sống huy hoàng.
  •  
 
 • sand down sth (sand sth down): đánh giấy nhám

  • Sand down the woodwork before you paint it.
  • Đánh giấy nhám đồ mộc trước khi bạn sơn.
  •  
 
 • save on sth: làm giảm bớt

  • Let’s use paper plates – it’ll save on the washing-up.
  • Chúng ta hãy sử dụng đĩa giấy – sẽ đỡ phải rửa chén bát.
  • A computerized system saves on paperwork.
  • Hệ thống vi tính hoá làm giảm bớt công việc giấy tờ.
  •  
 
 • save up (save up sth; save sth up): dành dụm

  • If you want to buy a car, you'll have to start saving up.
  • Nếu muốn mua xe, bạn phải bắt đầu dành dụm.
  • We've saved up $2000 so far.
  • Hiện tại chúng ta đã dành dụm được 2000 đô-la.
  • He saved up for years in order to buy that house in the country.
  • Anh ấy dành dụm trong nhiều năm để mua ngôi nhà thôn quê đó.
  •  
 
 • scale down/back sth (scale sth down/back): thu hẹp

  • Canner Peripherals Inc said yesterday that it would be scaling down production and reducing staffing levels by 10%.
  • Hôm qua công ty Canner Peripherals cho biết họ sẽ thu hẹp sản xuất và cắt giảm 10% lượng nhân công.
  • Since the end of the Cold War NATO countries have been scaling back their armed forces.
  • Từ khi chiến tranh lạnh kết thúc các quốc gia thuộc khối NATO đã và đang thu hẹp lực lượng vũ trang của họ.
  • Several countries have scaled down their plans for expanding nuclear power.
  • Nhiều quốc gia đã thu hẹp kế hoạch mở rộng năng lượng hạt nhân của họ.
  • The whole industry is scaling back.
  • Toàn bộ nền công nghiệp đang thu hẹp.
  •  
 
 • scout around/about/round for: tìm kiếm

  • I put up the tent and then went scouting round for firewood.
  • Tôi dựng lều và sau đó đi tìm củi.
  •  
 
 • scout out sth: khảo sát; tìm hiểu

  • They had sent in advance troops to scout out the dangers.
  • Họ đã gửi quân đội đến trước để khảo sát các mối nguy hiểm.
  • American companies are eager to scout out business opportunities in Vietnam.
  • Các công ty Mỹ đang háo hức tìm hiểu cơ hội làm ăn tại Việt Nam.
  •  
 
 • scrape along on: vừa đủ sống với (cái gì)

  • Many children live in poverty, their families managing to scrape along on less than £150 a week.
  • Còn nhiều trẻ em phải sống trong nghèo khổ, gia đình của chúng cố xoay xở cho đủ sống với số tiền chưa tới 150 bảng một tuần.
  •