Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • Akairo
 • cuteidol
 • ILE
 • Hotboy123
 • siny
 • domdommuaxuan
 • Lang_Thang
 • Kitty-Boy
 • susu1998
 • dingconghai
 • thuanminh7
 • honghiep1293@gmail.com
 • average out (average each other out): ngang bằng nhau

  • The differences in price between the two systems average each other out over a year.
  • Sự chênh lệch về giá giữa hai hệ thống ngang bằng nhau trong hơn 1 năm qua.
  •  
 
 • average out at/to sth: trung bình

  • "How much do you spend on groceries?" "I think it averages out at around $150 a week."
  • "Bạn chi tiêu cho thực phẩm là bao nhiêu?" " tôi nghĩ nó trung bình khoảng $150 một tuần. "
  • Our training costs for last year averaged out at £5,100 per trainee.
  • Chi phí đào tạo của chúng tôi cho năm ngoái trung bình là £5,100 mỗi học viên
  •  
 
 • ice up: đóng băng

  • My windshield was icing up and I could hardly see the car in front.
  • Kính chắn gió của tôi đang đóng băng và tôi không thể nhìn thấy xe hơi phía trước
  • The aircraft plunged to earth after its engines iced up at 35,000 feet.
  • Máy bay lao xuống trái đất sau khi động cơ của nó đóng băng tại độ cao 35,000 bộ
  •  
 
 • impose on sb: ép buộc

  • I hope I'm not imposing on you by asking you to help
  • Tôi hi vọng là tôi không ép buộc anh khi nhờ anh giúp đỡ
  •  
 
 • improve on/upon sth: hoàn thiện; làm tốt hơn

  • Bertorelli has scored 165 points, and I don't think anyone will improve on that.
  • Bertorelli đã ghi điểm 165 điểm, và tôi nghĩ không ai sẽ làm tốt hơn thế
  • New advances in radiotherapy will enable us to improve on existing treatments for cancer.
  • Tiến bộ mới trong liệu pháp bức xạ sẽ giúp chúng tôi cải thiện những phương pháp điều trị ung thư hiện nay
  •  
 
 • impute sth to sth: áp đặt

  • Some literary scholars have imputed a different meaning to Blake’s famous poem.
  • Một số nhà nghiên cứu văn chương đã áp đặt một ý nghĩa khác lên bài thơ nổi tiếng của Blake
  •  
 
 • inhere in sth: vốn có; gắn liền với

  • Foucault maintained that the culture of a society inheres in its language.
  • Foucault xác nhận rằng văn hoá xã hội là cái vốn có trong ngôn ngữ của nó
  • Death inheres in the world, and is a trait of all living things.
  • Cái chết vốn gắn liền với thế giới, và là nét đặc trưng của tất cả các loài sinh vật sống
  •  
 
 • inject sth into sth: truyền vào; tiêm vào; thổi vào

  • It is hoped that a big leisure centre will inject new life into the town.
  • Người ta hi vọng rằng trung tâm giải trí lớn sẽ thổi sức sống mới vào thành phố.
  •  
 
 • inquire into sth: tìm hiểu; lấy thông tin

  • I am writing to inquire into the possibility of working in your Houston office this summer.
  • Tôi đang viết thư để tìm hiểu xem có thể làm việc trong văn phòng Houston của ông vào mùa hè này.
  •  
 
 • insist on doing sth: khăng khăng đòi làm việc gì

  • He insisted on bringing his dog everywhere with him.
  • Anh ấy khăng khăng đòi đem theo con chó của anh ấy đi khắp nơi với anh ấy.
  • If you insist on carrying cash, beware of pickpockets.
  • Nếu bạn khăng khăng đòi đem tiền mặt, coi chừng những kẻ móc túi.
  • I wish she wouldn't insist on calling me Chrissy-poos.
  • Tôi ước cô ấy đừng cứ gọi tôi là Chrissy-poos.
  •  
 
 • be inured/enured to sth: dày dạn đi; chai sạn

  • Have we become so inured to suffering that we don't think to help people in need?
  • Có phải chúng ta đã trở nên chai sạn trước những nỗi bất hạnh đến mức chúng ta không nghĩ sẽ giúp người trong cơn hoạn nạn ?
  • Being a lawyer inured him to the injustices of the criminal code.
  • việc trở thành luật sư khiến anh ấy trở nên chai sạn trước sự bất công của luật pháp
  •  
 
 • jack up sth (jack sth up): tăng cái gì

  • All the hotels in town jack up their prices for the festival week
  • Tất cả khách sạn trong thành phố đều tăng giá vào tuần lễ phét-xti-van
  • The standard manager s fee then was 10 percent, but Parker jacked it up to 50 percent
  • Thù lao của giám đốc bình thường lúc đó là 10 phần trăm, nhưng Parker tăng lên đến 50 phần trăm
  •  
 
 • jam sth up (jam up sth): làm tắc nghẽn cái gì

  • You can't get down that street – there’s loads of parked cars jamming it up
  • Bạn không thể chạy theo đường đó – có nhiều xe đang đậu làm nghẽn nó
  • So many people were rushing to get out at once, they jammed up the exits
  • Rất nhiều người đã vội vã đi ra cùng một lúc, họ đã làm nghẽn lối ra
  • There’s no point going through the centre of town-it'll be jammed up at this time of day
  • Chẳng ích gì khi đi qua trung tâm thành phố-nó sẽ bị nghẽn vào giờ này
  •  
 
 • jam up: tắc nghẽn

  • Researchers are testing how quickly after an accident a stretch of highway will jam up
  • Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm xem một đoạn xa lộ sẽ tắc nghẽn nhanh như thế nào sau khi một tai nạn xảy ra
  •  
 
 • jerk around with sb: làm khó ai

  • I got tired of being jerked around by everyone in the department, so I quit
  • Tôi mệt mỏi vì bị mọi người trong cơ quan làm khó, vì thế tôi rời khỏi
  •