Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • ILE
 • Hotboy123
 • siny
 • domdommuaxuan
 • Lang_Thang
 • Kitty-Boy
 • susu1998
 • dingconghai
 • thuanminh7
 • honghiep1293@gmail.com
 • dh.vnpro
 • cherry_nguyen
 • ache for sb: đau khổ vì ai

  • He ached for her, and longed to be back in her arms.
  • Anh ấy đau khổ vì cô ấy, và mong được quay về trong vòng tay cô ấy.
  •  
 
 • allude to sth/sb: ám chỉ; nói bóng gió

  • The poet was alluding to his own relationship with Sylvia Plath.
  • Nhà thơ là ám chỉ mối quan hệ riêng của anh ấy với Sylvia Plath.
  •  
 
 • arrive at sth: đi đến; đạt đến; đạt được

  • The jury took 5 hours to arrive at a verdict.
  • Hội đồng xét xử mất 5 giờ mới đi đến phán quyết
  • All attempts to arrive at some kind of power-sharing agreement have so far been unsuccessful.
  • Tất cả nỗ lực nhằm đạt được một số thỏa thuận chia sẻ quyền lực cho đến nay đã bất thành.
  • Acting independently, the two scientists both arrived at the same conclusion.
  • Tuy làm việc độc lập với nhau nhưng cả hai nhà khoa học đều đi đến cùng một kết luận.
  •  
 
 • sb was asking for it: đáng bị; đáng đời

  • "Why did you hit him?" "He was asking for it."
  • "Tại sao anh đánh nó?" "Nó đáng bị như thế"
  •  
 
 • ask out for: mời ra ngoài để

  • She rang me up that same evening and asked me out for a drink.
  • Cô ấy gọi điện cho tôi vào cùng tối hôm đó và mời tôi đi uống nước
  • Brad wouldn't have asked her out for a meal if he didn't like her.
  • Brad đã không mời cô ấy đi ăn nếu anh ấy không thích cô ta
  •  
 
 • associate with sb: chơi với; giao du với

  • His parents didn't want him to associate with those lazy boys
  • Bố mẹ của nó không muốn nó giao du với bọn con trai lêu lổng đó
  •  
 
 • be iced over: bị phủ băng

  • In some places the road was iced over and cars had skidded.
  • Ở vài nơi đường bị phủ băng và những chiếc xe hơi bị trượt bánh
  •  
 
 • identify with sb/sth: đồng cảm với

  • Young readers can easily identify with Helen, the main character in the story
  • Độc giả trẻ có thể dễ dàng đồng cảm với Helen, nhân vật chính trong câu chuyện
  • Most of us will find it difficult to identify with the sufferings of a heroin addict.
  • Hầu hết mọi người sẽ thấy khó mà đồng cảm với những nỗi đau khổ của người nghiện hê-rô-in
  •  
 
 • inquire into sth: tìm hiểu; điều tra

  • The FAA is inquiring into last week's plane crash off the coast of Long Island.
  • FAA đang điều tra vụ tai nạn máy bay hồi tuần trước ngoài khơi Long Island
  • The Football League appointed a commission to inquire into alleged illegal payments by the club.
  • Liên đoàn bóng đá bổ nhiệm một hội đồng điều tra một vụ chi trả được cho là bất hợp pháp ở câu lạc bộ.
  •  
 
 • interfere with sth: cản trở

  • Students should not work so many hours that the job interferes with school work.
  • Học sinh không nên làm việc nhiều giờ đến mức công việc làm cản trở việc học.
  • He refused to let his illness interfere with his duties as President.
  • Anh ấy không để bệnh tật cản trở nhiệm vụ làm tổng thống
  • Even quite low levels of lead can interfere with a child's mental development.
  • Thậm chí một lượng chì khá thấp cũng có thể cản trở sự phát triển trí tuệ của một đứa trẻ
  • Worries that the bombing campaign could interfere with the peace process
  • Nỗi lo rằng chiến dịch ném bom có thể cản trở tiến trình hoà bình
  •  
 
 • invest sb/sth with sth: mang; chứa đựng

  • The painting is invested with an air of mystery.
  • Bức hoạ mang một vẻ bí ẩn.
  •  
 
 • invite sb out for: mời đi

  • Ben met Joan at a party, and invited her out for a drink.
  • Ben gặp Joan tại tiệc, và mời cô ấy đi uống nước
  •  
 
 • jack sth in (jack in sth): bỏ ngang cái gì

  • I'll stay for two more weeks, and if I still don't like the job I'm jacking it in
  • Tôi sẽ ở lại hai tuần nữa, và nếu tôi vẫn không thích việc này thì tôi sẽ bỏ ngang
  •  
 
 • jam up: bị kẹt

  • If the gun jammed up, the soldiers just had to take it apart and put it back together again
  • Nếu súng bị kẹt thì ngay lập tức những người lính phải tháo nó ra và lắp nó lại
  •  
 
 • mark sb/sth down as sth: xem ai hoặc cái gì như là

  • Andrew has been marked down as a very dynamic player from the very start of his rugby career.
  • Ngay từ những ngày đầu trong sự nghiệp bóng bầu dục của mình, Andrew đã được xem là một cầu thủ rất năng nổ.
  • The Netherlands was marked down as a particularly attractive area for foreign tourists.
  • Hà Lan được xem là một nơi đặc biệt hấp dẫn du khách nước ngoài.
  •