Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • cococcon
 • The_Heaven_Love
 • AlexPhan.
 • stupiddog
 • nhuyrsg123
 • Linhnana2k4
 • AlexPhan
 • Ngoc_Van_Nguyen
 • green-mint
 • littledoggy
 • az95438
 • n00000
 • naff off: cút đi; xéo đi

  • If he bothers you again, just tell him to naff off
  • Nếu anh ấy làm phiền bạn nữa thì cứ việc nói anh ấy cút đi
  •  
 
 • nail down sth/sb (nail sth/sb down): quyết định; ấn định

  • So far, we have been unable to nail down a date for their wedding.
  • Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thể ấn định ngày đám cưới của họ
  • please nail down prices from the very beginning!
  • Xin vui lòng ấn định giá ngay từ đầu!
  •  
 
 • nail sb down to sth: buộc ai phải quyết định về một vấn đề gì đó

  • Before they start the work, nail them down to a price.
  • Trước khi họ bắt đầu công việc, hãy buộc họ ấn định giá cả
  •  
 
 • nail down sth (nail sth down): thấu hiểu

  • It took me a long time to nail down the cause of the dispute.
  • Phải lâu lắm tôi mới thấu hiểu nguyên nhân của vụ tranh chấp
  • She had to use a dictionary to nail down the precise meaning of this word.
  • Cô ấy phải sử dụng từ điển để hiểu được ý nghĩa chính xác của từ này.
  •  
 
 • nail up sth (nail sth up): đóng bít

  • The window of the bedroom was nailed up for a long time.
  • Cửa sổ của phòng ngủ đã được đóng bít trong một thời gian dài.
  •  
 
 • narrow down sth (narrow sth down): giới hạn; hạn chế

  • There aren't many cars within your price range, so it will narrow down your choice considerably.
  • Không có nhiều xe hơi trong khung giá của bạn, cho nên điều đó sẽ rất hạn chế lựa chọn của bạn.
  •  
 
 • admit of sth: công nhận

  • The present law admits of no exceptions.
  • Pháp luật hiện tại không có trường hợp ngoại lệ.
  • The facts of the case admit of only one possible verdict.
  • Sự kiện của vụ án chỉ công nhận một phán quyết duy nhất.
  •  
 
 • admit to sth: thú nhận; thừa nhận

  • I think he feels sorry for what happened, even though he's not willing to admit to it.
  • Tôi nghĩ anh ấy cảm thấy tiếc về những chuyện đã xảy ra, mặc dù anh ấy không sẵn sàng thừa nhận nó.
  •  
 
 • admit to doing sth: thừa nhận đã làm điều gì

  • Campbell was sent to prison after admitting to spying for the KGB.
  • Campbell bị vào tù sau khi thừa nhận đã làm gián điệp cho KGB.
  • Tony once admitted to drinking up to a bottle of whisky a day.
  • Tony từng thừa nhận uống hết một chai rượu uýt - xki trong một ngày.
  •  
 
 • advise sb of sth: nói cho ai biết

  • Patients were not advised of the potential risks of the treatment.
  • Bệnh nhân không được cho biết về nguy cơ tiềm ẩn của việc điều trị
  • The police are legally obliged to advise people of their rights when they arrest them.
  • Cảnh sát có trách nhiệm pháp lý là phải báo cho người ta biết về quyền lợi khi bắt giữ họ.
  •  
 
 • not agree with sb: không hợp với ai

  • I'll have white wine. Red wine doesn't really agree with me.
  • Tôi sẽ uống rượu vang trắng. Rượu vang đỏ thật sự không hợp với tôi.
  •  
 
 • agree with sb: hợp với ai

  • Phyllis looked better than she had in a long time. The country air obviously agreed with her.
  • Phyllis trông có vẻ tốt hơn thời gian trước đây. Không khí miền quê rõ ràng hợp với của cô ấy.
  •  
 
 • aim at sth: nhắm đến, cố gắng đạt đến

  • We're aiming at a growth rate of 25%.
  • Chúng tôi đang nhắm đến tỷ lệ tăng trưởng 25%.
  •  
 
 • aim at doing sth: nhằm đến việc làm cái gì

  • They're currently aiming at having a computer in every classroom by the end of next year.
  • Hiện tại họ đang nhắm đến việc có máy tính trong mỗi lớp học vào cuối năm tới.
  •  
 
 • be aimed at doing sth: nhằm để

  • Talks aimed at ending the conflict in Northern Ireland
  • Cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Bắc Ai - len
  • The government plans to introduce new taxes aimed at persuading drivers to switch to public transport.
  • Chính phủ dự định đưa ra biểu thuế mới nhằm để thuyết phục tài xế chuyển qua phương tiện chuyên chở công cộng.
  •