Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • huynhyennhu
 • Skyandmtp
 • Nguyen12@gmail.com
 • Ngocthuantv123@gmail.com
 • shuri_1812000
 • tuanthpt123
 • babysunny
 • _.Sky._
 • phatnguyen.tit
 • Super_Broly
 • LinhChancun
 • alex.sunny.
 • naff off: cút đi; xéo đi

  • If he bothers you again, just tell him to naff off
  • Nếu anh ấy làm phiền bạn nữa thì cứ việc nói anh ấy cút đi
  •  
 
 • nestle down/up: nép vào; rúc vào

  • Sally nestled up beside him on the sofa and waited for the programme to begin.
  • Sally nép vào cạnh anh ấy trên ghế xô - pha và chờ chương trình bắt đầu.
  • The children had nestled down under the blankets, ready for their bedtime story.
  • Trẻ em đã rúc vào dưới mền, sẵn sàng nghe kể chuyện trước khi ngủ.
  •  
 
 • be acquainted with sth: quen biết với; hiểu cặn kẽ về

  • Anyone who is acquainted with the details of the case will realize that the men are completely innocent.
  • Bất cứ ai hiểu rõ chi tiết vụ án sẽ nhận ra rằng những người đàn ông ấy hoàn toàn vô tội
  • All employees should be fully acquainted with health and safety regulations.
  • Tất cả nhân viên nên nắm vững hoàn toàn những quy định về an toàn và sức khoẻ.
  • He was well acquainted with the works of other European writers of his day.
  • Anh ấy biết rành về những tác phẩm của các nhà văn châu Âu khác cùng thời với anh ấy.
  •  
 
 • add to sth: làm tăng

  • This will only add to the oil prices
  • Điều này sẽ làm tăng giá xăng dầu
  •  
 
 • act on sb's advice/orders/suggestion: làm theo lời khuyên/mệnh lệnh/lời đề nghị của ai

  • I realize now that I should have acted on my father's advice.
  • Bây giờ tôi nhận ra rằng lẽ ra tôi nên làm theo lời khuyên của bố của tôi.
  •  
 
 • arse about/around: làm việc tào lao; làm trò vớ vẩn

  • Stop arsing about and get back to your work!
  • Hãy thôi làm trò vớ vẩn và quay trở lại làm việc đi!
  •  
 
 • average out sth (average sth out): tính trung bình

  • If you average out the scores, you get a total of 8.5, which is pretty good.
  • Nếu bạn tính trung bình điểm số, bạn sẽ nhận được con số tổng cộng là 8.5, là khá tốt.
  •  
 
 • average out (average each other out): ngang bằng nhau

  • The differences in price between the two systems average each other out over a year.
  • Sự chênh lệch về giá giữa hai hệ thống ngang bằng nhau trong hơn 1 năm qua.
  •  
 
 • average out at/to sth: trung bình

  • "How much do you spend on groceries?" "I think it averages out at around $150 a week."
  • "Bạn chi tiêu cho thực phẩm là bao nhiêu?" " tôi nghĩ nó trung bình khoảng $150 một tuần. "
  • Our training costs for last year averaged out at £5,100 per trainee.
  • Chi phí đào tạo của chúng tôi cho năm ngoái trung bình là £5,100 mỗi học viên
  •  
 
 • make out (that): giả vờ; giả bộ

  • Don't make out I'm a liar, Eric.
  • Eric, đừng làm cho người ta tưởng tôi là kẻ dối trá.
  • When Mum came in, I was still feeling really annoyed, so I made out that I was watching TV.
  • Khi mẹ vào, tôi vẫn cảm thấy thật là bực bội, cho nên tôi giả vờ như tôi đang xem ti vi.
  •  
 
 • make sth over to: giao lại; nhượng lại; chuyển nhượng

  • When Rose reached sixty, she made over the farm to her son.
  • Khi Rose sáu mươi tuổi, cô ấy giao nông trại lại cho con trai cô ấy.
  •  
 
 • make towards sth: đi về hướng; đi về phía

  • Without a word, Bert gently picked up the wounded child and made towards the nearby hospital.
  • Bert dịu dàng bế đứa trẻ bị thương lên xe và chạy về phía bệnh viện gần đó mà chẳng nói một lời nào.
  •  
 
 • make up sth: tạo thành; hợp thành; cấu thành

  • Women made up over 40% of the workforce.
  • Phụ nữ chiếm trên 40% lực lượng lao động
  • the countries that make up the United Nations
  • những đất nước hợp thành Liên hợp quốc
  •  
 
 • make up your mind (make your mind up): quyết định; đưa ra quyết định

  • I wish he'd make up his mind as soon as possible.
  • Tôi muốn anh ấy quyết định càng sớm càng tốt.
  • In the fall of 1945 he made up his mind to quit school.
  • Mùa thu năm 1945 anh ấy quyết định thôi học.
  •  
 
 • muck about (muck around): vui chơi

  • We spent most of our time mucking around on the beach.
  • Thời gian của chúng tôi dùng chủ yếu là vui chơi trên bãi biển.
  • Pupils of the Kensington infant school are having a marvellous time for mucking about.
  • Học trò trường mẫu giáo Kensington đang có những giờ phút vui chơi tuyệt diệu.
  •