Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • nguoihanam
 • phubahien
 • Boylanhlung
 • ZincKey
 • _lucmachthankiem_
 • hainamviptq7
 • thiensonluankiem
 • longsaxukeiyyyy
 • tuan1512
 • thanh42ktdn@gmail.com
 • Duck.Skice1757
 • lucmachthankiem_VLCM
 • naff off: cút đi; xéo đi

  • If he bothers you again, just tell him to naff off
  • Nếu anh ấy làm phiền bạn nữa thì cứ việc nói anh ấy cút đi
  •  
 
 • nail down sth/sb (nail sth/sb down): quyết định; ấn định

  • So far, we have been unable to nail down a date for their wedding.
  • Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thể ấn định ngày đám cưới của họ
  • please nail down prices from the very beginning!
  • Xin vui lòng ấn định giá ngay từ đầu!
  •  
 
 • nail sb down to sth: buộc ai phải quyết định về một vấn đề gì đó

  • Before they start the work, nail them down to a price.
  • Trước khi họ bắt đầu công việc, hãy buộc họ ấn định giá cả
  •  
 
 • nail down sth (nail sth down): thấu hiểu

  • It took me a long time to nail down the cause of the dispute.
  • Phải lâu lắm tôi mới thấu hiểu nguyên nhân của vụ tranh chấp
  • She had to use a dictionary to nail down the precise meaning of this word.
  • Cô ấy phải sử dụng từ điển để hiểu được ý nghĩa chính xác của từ này.
  •  
 
 • nail up sth (nail sth up): đóng bít

  • The window of the bedroom was nailed up for a long time.
  • Cửa sổ của phòng ngủ đã được đóng bít trong một thời gian dài.
  •  
 
 • ace out sb/sth: đánh bại một cách dễ dàng

  • Meg Ryan aced out Parker for the leading role in the film.
  • Meg Ryan dễ dàng đánh bại Parker để dành vai chính trong bộ phim.
  •  
 
 • acquaint sb with sth: báo cho ai biết về

  • He decided to use this opportunity to acquaint her with his plans for the company.
  • Anh ấy quyết định tận dụng cơ hội này để báo cho cô ấy biết về kế hoạch của anh ấy cho công ty.
  •  
 
 • add on sth (add sth on; add on): mở rộng, xây thêm

  • The previous owners had added on an extension at the back of the house.
  • Người sở hữu trước đây đã mở thêm phần phụ phía sau nhà.
  • The Howard family added on to the castle in the 16th century.
  • Gia đình Howard mở rộng toà lâu đài vào thế kỷ 16.
  •  
 
 • add to sth: làm tăng

  • This will only add to the oil prices
  • Điều này sẽ làm tăng giá xăng dầu
  •  
 
 • approve of sth/sb: tán thành; đồng ý

  • His parents didn't really approve of the marriage.
  • Cha mẹ của anh ấy không chấp thuận cuộc hôn nhân.
  • The vast majority of people approve of the government’s policies on immigration.
  • Đại đa số mọi người đều tán thành những chính sách nhập cư của chính phủ
  •  
 
 • immerse yourself in sth: đắm mình trong; vùi đầu vào

  • Jane immersed herself in the utmost happiness
  • Jane đắm mình trong niềm hạnh phúc bất tận
  • After his wife's death Brosnan immersed himself in work
  • Sau cái chết của vợ, Brosnan vùi đầu vào công việc
  •  
 
 • impute sth to sth: áp đặt

  • Some literary scholars have imputed a different meaning to Blake’s famous poem.
  • Một số nhà nghiên cứu văn chương đã áp đặt một ý nghĩa khác lên bài thơ nổi tiếng của Blake
  •  
 
 • impute sth to sb/sth: quy cho

  • They imputed my clumsiness to inexperience
  • Họ quy cho sự vụng về của tôi là do thiếu kinh nghiệm
  • In their official report on the accident they presented evidence without imputing blame to anyone.
  • Trong bản báo cáo chính thức của họ về tai nạn, họ đã đưa ra bằng chứng mà không quy lỗi cho bất kỳ ai
  •  
 
 • indulge in sth: thoả thích, thoả mãn

  • I heard about a new diet that claims you can indulge in chocolate and all your other favourite foods and still lose weight easily.
  • Tôi đã nghe nói về một chế độ ăn kiêng mới mà bạn có thể ăn sô-cô-la và tất cả thực phẩm ưa thích khác của bạn một cách thoả thích mà vẫn giảm cân dễ dàng
  • They stopped off in Fort William to indulge in some leisurely shopping.
  • Họ dừng lại nghỉ ở Fort William để thoải mái mua sắm.
  •  
 
 • indulge in sth: nhượng bộ; chịu thua

  • She indulged in his fit of temper
  • Cô đã nhượng bộ trước cơn giận dữ của ông ta
  •