Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • Akairo
 • cuteidol
 • ILE
 • Hotboy123
 • siny
 • domdommuaxuan
 • Lang_Thang
 • Kitty-Boy
 • susu1998
 • dingconghai
 • thuanminh7
 • honghiep1293@gmail.com
 • act on/upon sth: làm theo; nghe theo

  • Acting on a hunch, she went into his study and looked through his letters.
  • Làm theo linh cảm mách bảo, cô ấy đi vào phòng làm việc của anh ấy và xem qua những bức thư của anh ấy.
  •  
 
 • act on sb's advice/orders/suggestion: làm theo lời khuyên/mệnh lệnh/lời đề nghị của ai

  • I realize now that I should have acted on my father's advice.
  • Bây giờ tôi nhận ra rằng lẽ ra tôi nên làm theo lời khuyên của bố của tôi.
  •  
 
 • it doesn't add up: Điều đó hoàn toàn vô lý.

  • If she hates him so much, why is she helping him? It simply doesn't add up.
  • Nếu cô ấy ghét cay ghét đắng anh ấy, thì tại sao cô ấy lại đi giúp anh ấy? Điều đó hoàn toàn vô lý.
  •  
 
 • be aimed at doing sth: nhằm để

  • Talks aimed at ending the conflict in Northern Ireland
  • Cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Bắc Ai - len
  • The government plans to introduce new taxes aimed at persuading drivers to switch to public transport.
  • Chính phủ dự định đưa ra biểu thuế mới nhằm để thuyết phục tài xế chuyển qua phương tiện chuyên chở công cộng.
  •  
 
 • indulge in sth: thoả thích, thoả mãn

  • I heard about a new diet that claims you can indulge in chocolate and all your other favourite foods and still lose weight easily.
  • Tôi đã nghe nói về một chế độ ăn kiêng mới mà bạn có thể ăn sô-cô-la và tất cả thực phẩm ưa thích khác của bạn một cách thoả thích mà vẫn giảm cân dễ dàng
  • They stopped off in Fort William to indulge in some leisurely shopping.
  • Họ dừng lại nghỉ ở Fort William để thoải mái mua sắm.
  •  
 
 • ink in sth (ink sth in): tô mực vào

  • I've just got to ink in the bottom part of the picture, and then it'll all be finished.
  • Tôi vừa mới tô mực vào phần dưới của bức tranh, và sau đó là hoàn tất.
  •  
 
 • inquire after sb/sth: hỏi thăm

  • Everytime he sees me, he always inquires after you
  • Cứ mỗi lần gặp tôi là anh ấy đều hỏi thăm cô
  •  
 
 • make-up: thành phần; cấu tạo

  • There have been a lot of changes to the make-up of the team.
  • Đã có nhiều thay đổi trong thành phần của đội.
  •  
 
 • see sb off: tiễn; tiễn biệt

  • Carlo and I saw him off at the 34th Street bus station.
  • Carlo và tôi tiễn anh ấy ở trạm xe buýt Đường 34.
  • My best friend Judy came to the airport to see me off.
  • Judy, bạn thân nhất của tôi, đến sân bay để tiễn tôi.
  •  
 
 • see sth out: thực hiện đến cùng; làm đến cùng; làm cho xong

  • Just see it out. There’s only 4 weeks until the end of the course.
  • Làm cho xong đi. Chỉ còn 4 tuần nữa là hết khoá học.
  • My job is terrible, but I'm going to see it out until the end of the year.
  • Công việc của tôi kinh khủng thật, nhưng tôi sẽ làm cho xong cho tới cuối năm.
  •  
 
 • shower sth on/upon sb: gửi (quà, tiền…) tới tấp cho ai

  • At Christmas everyone longs to shower gifts on their family and friends – but where is the money to come from?
  • Vào dịp Giáng sinh ai cũng mong được gửi quà tới tấp đến cho gia đình và bạn bè. Nhưng tiền lấy từ đâu?
  •  
 
 • shutdown: sự đóng cửa; sự ngưng hoạt động

  • The power station has just re-opened following a prolonged shutdown for maintenance.
  • Nhà máy điện vừa mới mở cửa hoạt động trở lại sau một thời gian dài đóng cửa để bảo dưỡng.
  •  
 
 • shut down: tắt

  • The loss of power caused every computer in the building to shut down.
  • Các máy tính trong toà nhà bị tắt hết vì mất điện.
  • There was further trouble for the astronauts when one of the cooling systems shut down suddenly during a space walk.
  • Các phi hành gia lại gặp thêm rắc rối khi một trong các hệ thống làm mát bị tắt đột ngột trong một chuyến đi bộ ngoài không gian.
  •  
 
 • shut out sth – shut sth out: không nghĩ đến cái gì

  • I tried to sleep in an attempt to shut out my fears, but I couldn't.
  • Tôi cố ngủ để quên đi nỗi sợ hãi của mình, nhưng không được.
  •  
 
 • shut yourself off from the world/reality: tách mình ra khỏi thế giới/hiện thực

  • The old lady had unplugged the telephone and disconnected the doorbell, determinedly shutting herself off from the world.
  • Bà lão đã gỡ dây điện thoại và ngắt chuông cửa, nhất định tách mình ra khỏi thế giới.
  •