Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • nguoihanam
 • phubahien
 • Boylanhlung
 • ZincKey
 • _lucmachthankiem_
 • hainamviptq7
 • thiensonluankiem
 • longsaxukeiyyyy
 • tuan1512
 • thanh42ktdn@gmail.com
 • Duck.Skice1757
 • lucmachthankiem_VLCM
 • acquaint sb with sth: báo cho ai biết về

  • He decided to use this opportunity to acquaint her with his plans for the company.
  • Anh ấy quyết định tận dụng cơ hội này để báo cho cô ấy biết về kế hoạch của anh ấy cho công ty.
  •  
 
 • impose on sb: ép buộc

  • I hope I'm not imposing on you by asking you to help
  • Tôi hi vọng là tôi không ép buộc anh khi nhờ anh giúp đỡ
  •  
 
 • impress sth on/upon sb: nhấn mạnh; ghi nhớ

  • I must impress on you the need for silence
  • Tôi phải nhấn mạnh với anh là tuyệt đối im lặng
  • She re-read the plans in order to impress the details on her memory
  • Cô ấy đọc lại bản kế hoạch để ghi nhớ tất cả những chi tiết vào đầu của mình
  • It had always been impressed on Alice that she must tell the truth.
  • Alice luôn khắc ghi rằng cô ấy phải nói sự thật.
  •  
 
 • improve on/upon sth: hoàn thiện; làm tốt hơn

  • Bertorelli has scored 165 points, and I don't think anyone will improve on that.
  • Bertorelli đã ghi điểm 165 điểm, và tôi nghĩ không ai sẽ làm tốt hơn thế
  • New advances in radiotherapy will enable us to improve on existing treatments for cancer.
  • Tiến bộ mới trong liệu pháp bức xạ sẽ giúp chúng tôi cải thiện những phương pháp điều trị ung thư hiện nay
  •  
 
 • inquire after sb/sth: hỏi thăm

  • Everytime he sees me, he always inquires after you
  • Cứ mỗi lần gặp tôi là anh ấy đều hỏi thăm cô
  •  
 
 • inquire into sth: tìm hiểu; điều tra

  • The FAA is inquiring into last week's plane crash off the coast of Long Island.
  • FAA đang điều tra vụ tai nạn máy bay hồi tuần trước ngoài khơi Long Island
  • The Football League appointed a commission to inquire into alleged illegal payments by the club.
  • Liên đoàn bóng đá bổ nhiệm một hội đồng điều tra một vụ chi trả được cho là bất hợp pháp ở câu lạc bộ.
  •  
 
 • inquire into sth: tìm hiểu; lấy thông tin

  • I am writing to inquire into the possibility of working in your Houston office this summer.
  • Tôi đang viết thư để tìm hiểu xem có thể làm việc trong văn phòng Houston của ông vào mùa hè này.
  •  
 
 • Can/Could I interest you in sth?: Cho phép tôi được giới thiệu/mời bạn…?

  • Can I interest you in one of our new discount phone cards?
  • Cho phép tôi được giới thiệu đến ông một trong những thẻ điện thoại giảm giá mới của chúng tôi
  • Can I interest you in some dinner? We could go to Gino's for a pizza.
  • Tôi có thể mời bạn đi ăn tối được không? Chúng ta có thể đến Gino ăn pizza
  •  
 
 • interfere with sth: cản trở

  • Students should not work so many hours that the job interferes with school work.
  • Học sinh không nên làm việc nhiều giờ đến mức công việc làm cản trở việc học.
  • He refused to let his illness interfere with his duties as President.
  • Anh ấy không để bệnh tật cản trở nhiệm vụ làm tổng thống
  • Even quite low levels of lead can interfere with a child's mental development.
  • Thậm chí một lượng chì khá thấp cũng có thể cản trở sự phát triển trí tuệ của một đứa trẻ
  • Worries that the bombing campaign could interfere with the peace process
  • Nỗi lo rằng chiến dịch ném bom có thể cản trở tiến trình hoà bình
  •  
 
 • interfere with sb: cưỡng hiếp; sàm sỡ

  • He was put in prison for interfering with his daughter.
  • Hắn đã bị bỏ tù vì cưỡng hiếp con gái của mình
  •  
 
 • interfere with sb: uy hiếp; hăm doạ; đe doạ

  • The trial ended suddenly, and many people thought the witnesses had been interfered with.
  • Phiên toà chấm dứt đột ngột, và nhiều người nghĩ nhân chứng đã bị uy hiếp
  •  
 
 • interfere with sth: phá hoại

  • Accident investigators believe that the car's brakes may have been interfered with.
  • Người điều tra tai nạn tin rằng thắng của xe hơi có thể đã bị phá hoại
  • Police say the thieves managed to interfere with the bank's alarm system.
  • Cảnh sát nói tên trộm tìm mọi cách phá hoại hệ thống báo động của ngân hàng.
  •  
 
 • be inured/enured to sth: dày dạn đi; chai sạn

  • Have we become so inured to suffering that we don't think to help people in need?
  • Có phải chúng ta đã trở nên chai sạn trước những nỗi bất hạnh đến mức chúng ta không nghĩ sẽ giúp người trong cơn hoạn nạn ?
  • Being a lawyer inured him to the injustices of the criminal code.
  • việc trở thành luật sư khiến anh ấy trở nên chai sạn trước sự bất công của luật pháp
  •  
 
 • invest in sth: đầu tư vào

  • If you invest in stocks and shares, you need to realize that their value can go down as well as up
  • Nếu bạn đầu tư vào chứng khoán và cổ phiếu, bạn cần biết rằng giá trị của chúng có thể lên hoặc xuống
  • He had made a small fortune by investing in Internet companies in the early 1990s
  • Jones đã kiếm được khá tiền bằng cách đầu tư ở công ty Intenet vào đầu những năm 1990.
  • Many companies are starting to invest in China, where there are potentially huge new markets.
  • Nhiều công ty đang bắt đầu đầu tư ở Trung quốc, một thị trường tiềm ẩn mới khổng lồ.
  •  
 
 • invite sb along (invite along sb): mời ai đi cùng

  • Simon and Dave invited me along to the football match since they had an extra ticket.
  • Dave và Simon mời tôi cùng đi xem bóng đá vì họ có dư vé
  •