Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • rua_tho
 • Akairo
 • cuteidol
 • ILE
 • Hotboy123
 • siny
 • domdommuaxuan
 • Lang_Thang
 • Kitty-Boy
 • susu1998
 • dingconghai
 • thuanminh7
 • insist on doing sth: khăng khăng đòi làm việc gì

  • He insisted on bringing his dog everywhere with him.
  • Anh ấy khăng khăng đòi đem theo con chó của anh ấy đi khắp nơi với anh ấy.
  • If you insist on carrying cash, beware of pickpockets.
  • Nếu bạn khăng khăng đòi đem tiền mặt, coi chừng những kẻ móc túi.
  • I wish she wouldn't insist on calling me Chrissy-poos.
  • Tôi ước cô ấy đừng cứ gọi tôi là Chrissy-poos.
  •  
 
 • be inured/enured to sth: dày dạn đi; chai sạn

  • Have we become so inured to suffering that we don't think to help people in need?
  • Có phải chúng ta đã trở nên chai sạn trước những nỗi bất hạnh đến mức chúng ta không nghĩ sẽ giúp người trong cơn hoạn nạn ?
  • Being a lawyer inured him to the injustices of the criminal code.
  • việc trở thành luật sư khiến anh ấy trở nên chai sạn trước sự bất công của luật pháp
  •  
 
 • be invalided out: giải ngũ; phục viên

  • Her father joined the Irish Guards, but was wounded and invalided out in 1917.
  • Bố của cô ấy tham gia Vệ binh Ái Nhĩ Lan, nhưng đã bị thương và giải ngũ vào năm 1917.
  •  
 
 • be invalided out of: giải ngũ khỏi

  • After four years in the Royal Artillery, Dignam was invalided out of the army and went straight to the Arts Theatre.
  • Sau bốn năm trong Pháo binh Hoàng gia, Dignam đã được giải ngũ khỏi quân đội và tham gia vào Arts Theater
  •  
 
 • invest sb/sth with sth: mang; chứa đựng

  • The painting is invested with an air of mystery.
  • Bức hoạ mang một vẻ bí ẩn.
  •  
 
 • jolly up: làm cho sinh động, vui tươi, náo nhiệt

  • A couple of bands were hired to jolly up the celebrations
  • Vài ban nhạc được thuê để làm cho buổi lễ thêm sinh động
  •  
 
 • jolly sb up (jolly up sb): làm cho ai vui

  • Nina visits the hospital every week to chat to the patients, just to jolly them up a bit
  • Nina đến thăm bệnh viện mỗi tuần để nói chuyện với các bệnh nhân, đơn giản là để làm cho họ vui chút ít
  •  
 
 • see sb out: tiễn ra cửa; tiễn về

  • I'll see you out. This way, please.
  • Tôi sẽ tiễn bạn ra cửa. Vui lòng đi theo lối này.
  • Klein shook Carson’s hand and saw him out.
  • Klein bắt tay Carson và tiễn anh ấy ra cửa.
  •  
 
 • see through sth/sb: nhìn thấy; thấy được bản chất của

  • Eventually I saw through her lies and ended the relationship.
  • Cuối cùng tôi nhận ra sự dối trá của cô ấy và cắt đứt quan hệ.
  • Can't you see through him? He’s just making excuses.
  • Bạn không thấy đuợc bản chất của hắn sao? Hắn đang biện hộ đấy thôi.
  •  
 
 • set off sth – set sth off: làm cho cái gì ngon hơn

  • The rich duck liver is set off by toast and a crisp salad with a lemon dressing.
  • Món gan vịt béo ngậy trở nên ngon hơn với bánh mì nướng và rau trộn tươi kèm nước sốt chanh.
  • a rare steak nicely set off by spinach sauteed with garlic
  • bít-tết tái ngon hơn với rau bi-na xào áp chảo với tỏi
  •  
 
 • set out on sth: bắt đầu

  • From 1900, von Koerber’s government set out on a programme of economic and cultural modernization.
  • Từ năm 1900 chính phủ của von Koerber bắt đầu một chương trình hiện đại hóa kinh tế và văn hóa.
  • Nicholson became a spy in 1980 and set out on a career of increasingly dangerous foreign assignments.
  • Nicholson trở thành gián điệp vào năm 1980 và bắt đầu một sự nghiệp với những nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm ở nước ngoài.
  • Charlie set out on a series of unfortunate marriages with very young girls.
  • Charlie bắt đầu một loạt các cuộc hôn nhân kém may mắn với những cô gái còn rất trẻ.
  •  
 
 • set up on your own: ra làm ăn riêng

  • Carol used to work for a law firm, till she decided to leave and set up on her own.
  • Carol từng làm việc cho một công ty luật cho đến khi cô quyết định nghỉ việc và ra làm ăn riêng.
  •  
 
 • set up sth – set sth up: thu xếp; chuẩn bị; tổ chức; thiết lập

  • I'll get my secretary to set up a meeting.
  • Tôi sẽ cho thư ký của tôi thu xếp một cuộc họp.
  • The company has set up a website to promote its products.
  • Công ty đã lập một trang web để đẩy mạnh việc bán các sản phẩm của họ.
  • A telephone information line has been set up to provide citizens with information on water quality.
  • Một đường dây thông tin bằng điện thoại đã được thiết lập để cung cấp thông tin về chất lượng nước cho người dân.
  • Police have set up an investigation into a series of attacks on gay men.
  • Cảnh sát đã tổ chức một cuộc điều tra về một loạt các vụ tấn công nhằm vào những người đàn ông đồng tính.
  •  
 
 • set sb up for life: (tiền, tài sản…) đủ cho ai sống đến cuối đời

  • Ray grinned under his moustache "If this deal goes through, Marge, we'll be set up for life."
  • Ray cười toe toét dưới bộ ria mép “Marge, nếu vụ này mà thành công thì tụi mình sẽ có đủ tiền sống đến cuối đời.”
  •  
 
 • set sb up: làm mai; mai mối

  • "How did you meet your husband?" ''A friend set us up."
  • “Chị đã gặp chồng chị trong hoàn cảnh nào?” “Một người bạn đã mai mối.”
  •