Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • ngoc@gmail.com.vn
 • contraicuaquy
 • toantienty00@gmail.com
 • kinhcan171@gmail.com
 • letram311297@gmail.com
 • hoatuyethanhubang@yahoo.com.vn
 • rua_tho
 • Akairo
 • cuteidol
 • ILE
 • Hotboy123
 • siny
 • ache for sb: đau khổ vì ai

  • He ached for her, and longed to be back in her arms.
  • Anh ấy đau khổ vì cô ấy, và mong được quay về trong vòng tay cô ấy.
  •  
 
 • be acquainted with sth: quen biết với; hiểu cặn kẽ về

  • Anyone who is acquainted with the details of the case will realize that the men are completely innocent.
  • Bất cứ ai hiểu rõ chi tiết vụ án sẽ nhận ra rằng những người đàn ông ấy hoàn toàn vô tội
  • All employees should be fully acquainted with health and safety regulations.
  • Tất cả nhân viên nên nắm vững hoàn toàn những quy định về an toàn và sức khoẻ.
  • He was well acquainted with the works of other European writers of his day.
  • Anh ấy biết rành về những tác phẩm của các nhà văn châu Âu khác cùng thời với anh ấy.
  •  
 
 • add on to: thêm vào

  • An additional service charge of 10% will be added on to your bill.
  • 10% chi phí dịch vụ bổ sung sẽ được thêm vào hoá đơn của bạn.
  •  
 
 • add in sth (add sth in): cộng; tính tổng

  • If you add in all the other costs, we hardly made any profit.
  • Nếu cộng tất cả các chi phí khác thì chúng ta khó mà kiếm được chút lợi nhuận nào.
  • Add in 90 million tons from industry, and America's grand total is around 250 million tons of waste-paper
  • Nếu cộng 90 triệu tấn từ công nghiệp thì tổng cộng số giấy vụn của Mỹ là khoảng 250 triệu tấn
  •  
 
 • ink in sth (ink sth in): tô mực vào

  • I've just got to ink in the bottom part of the picture, and then it'll all be finished.
  • Tôi vừa mới tô mực vào phần dưới của bức tranh, và sau đó là hoàn tất.
  •  
 
 • interfere with sth: cản trở

  • Students should not work so many hours that the job interferes with school work.
  • Học sinh không nên làm việc nhiều giờ đến mức công việc làm cản trở việc học.
  • He refused to let his illness interfere with his duties as President.
  • Anh ấy không để bệnh tật cản trở nhiệm vụ làm tổng thống
  • Even quite low levels of lead can interfere with a child's mental development.
  • Thậm chí một lượng chì khá thấp cũng có thể cản trở sự phát triển trí tuệ của một đứa trẻ
  • Worries that the bombing campaign could interfere with the peace process
  • Nỗi lo rằng chiến dịch ném bom có thể cản trở tiến trình hoà bình
  •  
 
 • be inured/enured to sth: dày dạn đi; chai sạn

  • Have we become so inured to suffering that we don't think to help people in need?
  • Có phải chúng ta đã trở nên chai sạn trước những nỗi bất hạnh đến mức chúng ta không nghĩ sẽ giúp người trong cơn hoạn nạn ?
  • Being a lawyer inured him to the injustices of the criminal code.
  • việc trở thành luật sư khiến anh ấy trở nên chai sạn trước sự bất công của luật pháp
  •  
 
 • invest in sth: đầu tư vào

  • If you invest in stocks and shares, you need to realize that their value can go down as well as up
  • Nếu bạn đầu tư vào chứng khoán và cổ phiếu, bạn cần biết rằng giá trị của chúng có thể lên hoặc xuống
  • He had made a small fortune by investing in Internet companies in the early 1990s
  • Jones đã kiếm được khá tiền bằng cách đầu tư ở công ty Intenet vào đầu những năm 1990.
  • Many companies are starting to invest in China, where there are potentially huge new markets.
  • Nhiều công ty đang bắt đầu đầu tư ở Trung quốc, một thị trường tiềm ẩn mới khổng lồ.
  •  
 
 • invest sth in sth/sb (invest in sth/sb): dành; đầu tư

  • Robin’s father had invested so much in his athletic career that he didn't want to disappoint him.
  • Cha của Robin đã đầu tư rất nhiều trong sự nghiệp thể thao của anh ấy đến nỗi anh ấy không muốn khiến ông ấy thất vọng
  • We need to help parents invest in their children.
  • Chúng ta cần giúp cha mẹ đầu tư vào con của họ.
  •  
 
 • invest sb/sth with sth: mang; chứa đựng

  • The painting is invested with an air of mystery.
  • Bức hoạ mang một vẻ bí ẩn.
  •  
 
 • invite sb along (invite along sb): mời ai đi cùng

  • Simon and Dave invited me along to the football match since they had an extra ticket.
  • Dave và Simon mời tôi cùng đi xem bóng đá vì họ có dư vé
  •  
 
 • invite sb out: mời đi

  • I've been invited out to dinner, but I don't feel like going.
  • Tôi đã được mời đi tối, nhưng tôi không cảm thấy muốn đi.
  •  
 
 • jam up: tắc nghẽn

  • Researchers are testing how quickly after an accident a stretch of highway will jam up
  • Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm xem một đoạn xa lộ sẽ tắc nghẽn nhanh như thế nào sau khi một tai nạn xảy ra
  •  
 
 • jerk out: nói dằn từng tiếng một

  • "Don't lie”, she jerked out I know where you were last night”
  • “Đừng nói dối”, cô ấy nói dằn từng tiếng một “Tôi biết đêm qua bạn ở đâu rồi”
  •  
 
 • join in: gia nhập; tham gia

  • When we get to the chorus, I want everybody to join in
  • Khi đến điệp khúc, tôi muốn mọi người cùng tham gia
  • With the vast majority of employees joining in the strike, work soon came to a halt
  • Với đại đa số nhân viên tham gia đình công, chẳng mấy chốc công việc đã bị khựng lại
  •