Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • kinhcan171@gmail.com
 • letram311297@gmail.com
 • hoatuyethanhubang@yahoo.com.vn
 • rua_tho
 • Akairo
 • cuteidol
 • ILE
 • Hotboy123
 • siny
 • domdommuaxuan
 • Lang_Thang
 • Kitty-Boy
 • nail sb down to sth: buộc ai phải quyết định về một vấn đề gì đó

  • Before they start the work, nail them down to a price.
  • Trước khi họ bắt đầu công việc, hãy buộc họ ấn định giá cả
  •  
 
 • narrow down to: lọc ra

  • Police will continue to go through the list of suspects until they have narrowed it down to one.
  • Cảnh sát sẽ tiếp tục rà danh sách người bị tình nghi cho đến khi họ lọc ra còn một người mà thôi.
  •  
 
 • number sb/sth among sth: xếp ai/cái gì vào một nhóm nào đó

  • she numbered Zola among her many admirers.
  • cô ấy xếp Zola vào trong số nhiều người ái mộ cô ấy.
  • IBM and Hewlett Packard are numbered among big companies in the US.
  • Hewlett Packard và IBM nằm trong số công ty lớn ở Hoa Kỳ
  • his son numbers among the well-known poets in Vietnam.
  • con trai của anh ấy nằm trong số nhà thơ nổi tiếng ở Việt Nam.
  •  
 
 • add on sth (add sth on): thêm; bổ sung

  • On top of the official fees, many schools add on other charges, for example for books or materials.
  • Ngoài chi phí chính thức, nhiều trường học bổ sung thêm các chi phí khác, ví dụ cho vật chất hoặc sách.
  • The referee added on a couple of minutes of injury time at the end of the game.
  • Trọng tài bổ sung vài phút bù giờ vào cuối trận
  •  
 
 • adhere to sth: tuân theo; tuân thủ

  • Visitors should adhere to all local driving regulations.
  • Khách nên tuân theo quy định lái xe ở địa phương
  • countries which adhere to Islamic law
  • Các quốc gia tuân theo luật Hồi giáo
  • Both parties must adhere to the terms of the contract.
  • Cả hai bên đều phải tuân theo điều khoản hợp đồng.
  •  
 
 • approximate to sth: gần bằng

  • This figure approximates to the total population of Western Europe.
  • Con số này gần bằng tổng dân số Tây Âu.
  • They do roughly the same job, so their wages should approximate to each other.
  • Họ làm gần như cùng một công việc, vì thế lương của họ nên xấp xỉ bằng nhau.
  • The training is intended to approximate to the real situation on the battlefield.
  • Khoá đào tạo giống với tình huống thật trên chiến trường.
  •  
 
 • argue sth out (argue out sth): thảo luận; tranh luận

  • They had spent months arguing out the division of the assets
  • Họ mất nhiều tháng tranh luận về việc phân chia tài sản
  • I didn't want to have to argue it out with him again.
  • Tôi không muốn phải tranh luận về việc này với anh ấy nữa.
  •  
 
 • ascribe sth to sb/sth: áp đặt cái gì lên ai/cái gì

  • It is wrong to ascribe human qualities such as greed and revenge to animals.
  • Thật sai lầm khi áp đặt những nhân cách như là lòng tham và sự thù hận lên loài vật
  •  
 
 • ascribe sth to sb: quy cái gì là do ai đó làm hay nói

  • This quotation is usually ascribed to Descartes.
  • Câu nói này thường được cho là do Đề-các đã nói
  • It has been suggested that many of the plays that are normally ascribed to William Shakespeare were actually written by Francis Bacon
  • Người ta đưa ra giả thuyết rằng nhiều vở kịch thường được cho là William Shakespeare viết thật ra là được viết bởi Francis Bacon
  •  
 
 • ask for sth: yêu cầu; xin

  • She called the waiter and asked for the bill.
  • Cô ấy gọi phục vụ và yêu cầu lấy hoá đơn.
  • Victims are often too frightened to ask for help.
  • Nạn nhân thường là quá sợ hãi đến nỗi không thể cầu cứu
  •  
 
 • ask sb along (ask along sb): mời ai đi cùng

  • It was very generous of them to ask her along, but Lou would much rather stay at home.
  • Họ thật hào phóng khi mời cô ấy, nhưng Lou thích ở nhà hơn.
  • Why don't you ask some of your friends along?
  • Sao bạn không mời vài người bạn của bạn đi cùng?
  •  
 
 • jabber away: nói liến thoắng

  • I could hear Mike in the kitchen, jabbering away to the cook in Greek
  • Tôi có thể nghe Mike nói liến thoắng trong nhà bếp với đầu bếp bằng tiếng Hy Lạp
  •  
 
 • jog along (jog on): vẫn vậy; giữ vững; đứng vững

  • United have been jogging along in the middle of the league tables all season
  • United vẫn đứng giữa bảng xếp hạng trong suốt mùa thi đấu
  • There’s no point complaining – just jog on and do the best you can
  • Than phiền cũng chẳng ích gì - cứ đứng vững và làm hết sức mình
  •  
 
 • jolly things along: vui chơi

  • Just go back and jolly things along and tell everyone what a great trip they're going to have
  • Cứ trở về và vui chơi và nói cho mọi người biết họ sắp có một chuyến đi thật tuyệt vời
  •  
 
 • make sth into sth: chuyển thành; chuyển sang

  • Sagan's best-selling book is being made into a movie by director Robert Zemeckis.
  • Quyển sách bán chạy nhất của Sagan đang được đạo diễn Robert Zemeckis chuyển thể thành phim.
  • The shop assistant showed us how an ordinary-looking sofa could be made into two beds .
  • Người bán hàng chỉ cho chúng tôi biết cách làm cho một chiếc ghế trường kỷ bình thường thành ra hai cái giường.
  •