Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • Akairo
 • cuteidol
 • ILE
 • Hotboy123
 • siny
 • domdommuaxuan
 • Lang_Thang
 • Kitty-Boy
 • susu1998
 • dingconghai
 • thuanminh7
 • honghiep1293@gmail.com
 • act on sb's advice/orders/suggestion: làm theo lời khuyên/mệnh lệnh/lời đề nghị của ai

  • I realize now that I should have acted on my father's advice.
  • Bây giờ tôi nhận ra rằng lẽ ra tôi nên làm theo lời khuyên của bố của tôi.
  •  
 
 • it doesn't add up: Điều đó hoàn toàn vô lý.

  • If she hates him so much, why is she helping him? It simply doesn't add up.
  • Nếu cô ấy ghét cay ghét đắng anh ấy, thì tại sao cô ấy lại đi giúp anh ấy? Điều đó hoàn toàn vô lý.
  •  
 
 • be aimed at sb: nhắm vào; chỉa vào

  • I hope that last remark wasn't aimed at me.
  • Tôi hy vọng là lời nhận xét sau cùng không nhắm vào tôi.
  •  
 
 • impress sth on/upon sb: nhấn mạnh; ghi nhớ

  • I must impress on you the need for silence
  • Tôi phải nhấn mạnh với anh là tuyệt đối im lặng
  • She re-read the plans in order to impress the details on her memory
  • Cô ấy đọc lại bản kế hoạch để ghi nhớ tất cả những chi tiết vào đầu của mình
  • It had always been impressed on Alice that she must tell the truth.
  • Alice luôn khắc ghi rằng cô ấy phải nói sự thật.
  •  
 
 • idle away sth (idle sth away): lãng phí thời gian; lông bông

  • They just idle their time away by playing cards
  • Họ chỉ giết thời gian bằng cách đánh bài
  •  
 
 • inquire of sb: hỏi

  • "Have you any family?" she inquired of Mr Oaks.
  • "ông có người thân nào không?" cô ấy hỏi ông Oaks.
  •  
 
 • Can/Could I interest you in sth?: Cho phép tôi được giới thiệu/mời bạn…?

  • Can I interest you in one of our new discount phone cards?
  • Cho phép tôi được giới thiệu đến ông một trong những thẻ điện thoại giảm giá mới của chúng tôi
  • Can I interest you in some dinner? We could go to Gino's for a pizza.
  • Tôi có thể mời bạn đi ăn tối được không? Chúng ta có thể đến Gino ăn pizza
  •  
 
 • invite sb in: mời vào

  • Ken invited her in to see his new house.
  • Ken mời cô ấy vào tham quan nhà mới của anh ấy.
  • Granny would invite him in every afternoon for a short chat and a cup of tea
  • Ông cụ mời anh ấy vào nhà mỗi buổi chiều để trò chuyện và uống một chén trà
  •  
 
 • jump on sth: nhảy lên cái gì

  • jump on the bus
  • nhảy lên xe buýt
  •  
 
 • jump out at sb/sth: lôi cuốn ai/ cái gì

  • Did you see the photograph of the eagles in the gallery? It really jumped out at me
  • Bạn có thấy bức ảnh con đại bàng trong phòng triển lãm không? Nó thật sự lôi cuốn tôi
  •  
 
 • jump up: đứng bật dậy

  • Sethe jumped up and went to the phone
  • Sethe đứng bật dậy và đi gọi điện thoại
  • When she heard Clarisa scream, she jumped up and ran outside
  • Khi cô ấy nghe Clarisa thét lên, cô ấy đứng bật dậy và chạy ra ngoài
  •  
 
 • screw sth out of sb: moi cái gì từ ai

  • landowners who screwed all they could out of the local peasants
  • những chủ đất moi tất cả những gì họ có thể moi được từ nông dân địa phương.
  •  
 
 • screw up your eyes/face (screw your eyes/face up): nheo mắt; nhăn mặt

  • Miss Jarman screwed up her face in disgust. "I can't abide that man – there’s something devious about him."
  • Cô Jarman nhăn mặt ghê tởm: "Tôi không thể chịu được người đàn ông đó – trông ông ta có cái gì đó không ngay thẳng."
  • He rested his arms on the railing and looked out over Central Park, his eyes screwed up against the sun.
  • Anh ấy tựa cánh tay lên chắn song nhìn ra Central Park, mắt anh ấy nheo lại vì nắng.
  •  
 
 • see about doing sth: lo việc gì đó

  • I went over to the police station to see about getting Marty out of jail, but he had already been released.
  • Tôi đến đồn cảnh sát để lo việc đưa Marty ra khỏi tù, nhưng nó đã được thả ra rồi.
  •  
 
 • see around/round sth: đi xem qua một vòng; tham quan

  • Would you like to see around the old castle before dinner?
  • Bạn có muốn đi xem qua một vòng lâu đài cũ trước bữa tối không?
  •