Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • huynhyennhu
 • Skyandmtp
 • Nguyen12@gmail.com
 • Ngocthuantv123@gmail.com
 • shuri_1812000
 • tuanthpt123
 • babysunny
 • _.Sky._
 • phatnguyen.tit
 • Super_Broly
 • LinhChancun
 • alex.sunny.
 • match sth against sth: so sánh/đối chiếu cái này với cái kia

  • The correct answers can be matched quickly against each candidate’s test.
  • Có thể đem những đáp án đúng đối chiếu nhanh với bài kiểm tra của từng thí sinh.
  • No fingerprints were found in the car which could be matched against the ones in the flat.
  • Trong xe chẳng có dấu vân tay nào có thể đem so với những dấu vân tay trong căn hộ.
  •  
 
 • match up with: tương tự với; phù hợp với

  • What other people say does not always match up with our own experience.
  • Đâu phải người khác nói gì thì lúc nào cũng giống với kinh nghiệm riêng của chúng tôi.
  •  
 
 • mess around/about: cư xử ngớ ngẩn/ngu ngốc

  • Stop messing about you two!
  • Cả hai người thôi cư xử ngu ngốc đi!
  • I used to mess about a lot in class when I was at school.
  • Tôi thường cư xử rất ngớ ngẩn trong lớp thời còn đi học.
  •  
 
 • mess around/about with sth: làm rối tung lên; làm hỏng bét

  • I came home to find Mike messing around with the television.
  • Tôi về nhà và thấy Mike đang làm cho ti-vi rối tung lên.
  • It's a lovely song - I just wish people wouldn't mess around with it.
  • Đó là một ca khúc hay – Tôi chỉ mong sao đừng có ai làm cho nó hỏng bét.
  • The message here is very simple - don't mess around with a system that is working perfectly well.
  • Thông điệp ở đây rất đơn giản – đừng làm hỏng một hệ thống đang hoạt động thật hoàn hảo.
  •  
 
 • mess around/about with sb: lẹo tẹo; tằng tịu; dan díu

  • I can't stand men who mess around with other people’s wives.
  • Tôi không thể chịu đựng được những gã đàn ông tằng tịu với vợ người khác.
  •  
 
 • mess up sth (mess sth up): làm hỏng; làm hư; làm hư hại

  • If you make a mistake like that, it can easily mess up a whole day’s work.
  • Bạn mà sai sót thế này thì kết quả làm cả một ngày dễ bị hỏng bét.
  • I'm sorry if I messed up all your plans.
  • Tôi rất tiếc nếu tôi đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch của bạn.
  •  
 
 • mess things up: làm hỏng kế hoạch của ai đó

  • If we can't get our passports in time, it'll really mess things up for the holiday.
  • Nếu chúng ta không lấy hộ chiếu kịp thì kế hoạch đi nghỉ đúng là hỏng bét.
  •  
 
 • move ahead: tiến hành; xúc tiến

  • Scientists can only move ahead if they win the agreement of a number of their colleagues.
  • Các nhà khoa học chỉ có thể bắt tay vào việc khi họ được nhiều đồng nghiệp của họ tán đồng.
  •  
 
 • move along: tiến triển

  • Meade’s characters are first-rate and the story moves along so well that it’s hard to put the book down.
  • Các nhân vật của Meade đều rất xuất sắc và câu chuyện tiến triển hay đến nỗi khó mà đặt cuốn sách xuống được.
  •  
 
 • move sth along (move along sth): làm cho tiến triển trôi chảy

  • The movie is full of lively dialogues that help to move the action along.
  • Bộ phim có rất nhiều lời thoại sống động, góp phần làm cho các hành động trong phim có lớp lang hẳn hoi.
  •  
 
 • move things along: đẩy nhanh tiến độ

  • "Some delay is to be expected," the manager said, "but I'd like you to move things along now."
  • “Dự trù là sẽ có chậm trễ chút ít”, người quản lý nói, “nhưng tôi muốn anh đẩy nhanh tiến độ hơn trước đây”.
  •  
 
 • move along (move sb along): giải tán

  • Move along, there’s nothing to see!
  • Giải tán đi, có gì đâu mà xem!
  • A policeman was now at the stage door, trying to move the crowd along.
  • Ở lối vào đằng sau nhà hát có một viên cảnh sát đang cố gắng giải tán đám đông.
  •  
 
 • move away: dọn đi

  • When Anna was nine, her family moved away, then the children faced a strange school and strange people.
  • Khi Anna lên chín, gia đình cô ấy dọn đi, rồi bọn trẻ đối mặt với một ngôi trường mới và những người xa lạ.
  •  
 
 • move out of: rời khỏi

  • That year Nicholson moved out of London to the countryside, in order to write books and raise children.
  • Năm đó Nicholson rời Luân Đôn về miền quê để viết sách và nuôi con.
  •  
 
 • move out: khởi hành

  • Okay, kids, we've got to move out by 3:00 sharp.
  • Được rồi, các con, đúng 3 giờ chúng ta sẽ khởi hành.
  • He ordered the men to get ready to move out.
  • Ông ấy ra lệnh cho đám đàn ông chuẩn bị xuất phát.
  •