Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • minhhhoangg@gmail.com
 • bimat12
 • Anhchris
 • shotgunsvip1234
 • cococcon
 • The_Heaven_Love
 • AlexPhan.
 • stupiddog
 • nhuyrsg123
 • Linhnana2k4
 • AlexPhan
 • Ngoc_Van_Nguyen
 • attribute great importance to sth: rất coi trọng

  • Our ancestors attributed great importance to the positions of the stars and the planets.
  • Tổ tiên của chúng ta rất coi trọng vị trí của những ngôi sao và hành tinh.
  •  
 
 • be attuned to sth: làm cho hoà hợp

  • The lesson plans should be attuned to the needs of the students
  • Giáo án được điều chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu của học sinh
  •  
 
 • auction off sth (auction sth off): bán đấu giá

  • The family were short of money, and the contents of Eglinton Castle had to be auctioned off.
  • Gia đình thiếu tiền, và đồ đạc trong lâu đài Eglinton phải được bán đấu giá.
  • The company will be auctioned off to the highest bidder.
  • Công ty sẽ được bán đấu giá cho người đặt giá cao nhất.
  •  
 
 • impute sth to sth: áp đặt

  • Some literary scholars have imputed a different meaning to Blake’s famous poem.
  • Một số nhà nghiên cứu văn chương đã áp đặt một ý nghĩa khác lên bài thơ nổi tiếng của Blake
  •  
 
 • be infused with sth: mang; chứa đựng

  • Her poem is infused with dispair and sorrow
  • Bài thơ của bà chứa đựng nỗi buồn và sự tuyệt vọng
  •  
 
 • inhere in sth: vốn có; gắn liền với

  • Foucault maintained that the culture of a society inheres in its language.
  • Foucault xác nhận rằng văn hoá xã hội là cái vốn có trong ngôn ngữ của nó
  • Death inheres in the world, and is a trait of all living things.
  • Cái chết vốn gắn liền với thế giới, và là nét đặc trưng của tất cả các loài sinh vật sống
  •  
 
 • inject sth into sth: truyền vào; tiêm vào; thổi vào

  • It is hoped that a big leisure centre will inject new life into the town.
  • Người ta hi vọng rằng trung tâm giải trí lớn sẽ thổi sức sống mới vào thành phố.
  •  
 
 • inquire into sth: tìm hiểu; điều tra

  • The FAA is inquiring into last week's plane crash off the coast of Long Island.
  • FAA đang điều tra vụ tai nạn máy bay hồi tuần trước ngoài khơi Long Island
  • The Football League appointed a commission to inquire into alleged illegal payments by the club.
  • Liên đoàn bóng đá bổ nhiệm một hội đồng điều tra một vụ chi trả được cho là bất hợp pháp ở câu lạc bộ.
  •  
 
 • interest sb in sth: dụ dỗ; thuyết phục

  • The salesman was trying to interest him in one of the more expensive models.
  • Nhân viên bán hàng đang cố gắng dụ dỗ anh ấy mua một trong những mẫu mắc tiền hơn
  • The child's mother tried to interest him in playing with a toy car, but he just carried on crying.
  • Người mẹ của đứa bé cố dụ dỗ nó chơi với chiếc xe đồ chơi, nhưng nó cứ khóc mãi
  •  
 
 • Can/Could I interest you in sth?: Cho phép tôi được giới thiệu/mời bạn…?

  • Can I interest you in one of our new discount phone cards?
  • Cho phép tôi được giới thiệu đến ông một trong những thẻ điện thoại giảm giá mới của chúng tôi
  • Can I interest you in some dinner? We could go to Gino's for a pizza.
  • Tôi có thể mời bạn đi ăn tối được không? Chúng ta có thể đến Gino ăn pizza
  •  
 
 • interfere with sth: cản trở

  • Students should not work so many hours that the job interferes with school work.
  • Học sinh không nên làm việc nhiều giờ đến mức công việc làm cản trở việc học.
  • He refused to let his illness interfere with his duties as President.
  • Anh ấy không để bệnh tật cản trở nhiệm vụ làm tổng thống
  • Even quite low levels of lead can interfere with a child's mental development.
  • Thậm chí một lượng chì khá thấp cũng có thể cản trở sự phát triển trí tuệ của một đứa trẻ
  • Worries that the bombing campaign could interfere with the peace process
  • Nỗi lo rằng chiến dịch ném bom có thể cản trở tiến trình hoà bình
  •  
 
 • interfere with sb: cưỡng hiếp; sàm sỡ

  • He was put in prison for interfering with his daughter.
  • Hắn đã bị bỏ tù vì cưỡng hiếp con gái của mình
  •  
 
 • interfere with sb: uy hiếp; hăm doạ; đe doạ

  • The trial ended suddenly, and many people thought the witnesses had been interfered with.
  • Phiên toà chấm dứt đột ngột, và nhiều người nghĩ nhân chứng đã bị uy hiếp
  •  
 
 • be inured/enured to sth: dày dạn đi; chai sạn

  • Have we become so inured to suffering that we don't think to help people in need?
  • Có phải chúng ta đã trở nên chai sạn trước những nỗi bất hạnh đến mức chúng ta không nghĩ sẽ giúp người trong cơn hoạn nạn ?
  • Being a lawyer inured him to the injustices of the criminal code.
  • việc trở thành luật sư khiến anh ấy trở nên chai sạn trước sự bất công của luật pháp
  •  
 
 • be invalided out: giải ngũ; phục viên

  • Her father joined the Irish Guards, but was wounded and invalided out in 1917.
  • Bố của cô ấy tham gia Vệ binh Ái Nhĩ Lan, nhưng đã bị thương và giải ngũ vào năm 1917.
  •