Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • toantienty00@gmail.com
 • kinhcan171@gmail.com
 • letram311297@gmail.com
 • hoatuyethanhubang@yahoo.com.vn
 • rua_tho
 • Akairo
 • cuteidol
 • ILE
 • Hotboy123
 • siny
 • domdommuaxuan
 • Lang_Thang
 • not amount to much/anything/ a great deal etc: chẳng có gì quan trọng

  • Her own academic achievements didn't amount to much.
  • Thành tích học tập của cô ấy chẳng có gì quan trọng
  •  
 
 • arrive at sth: đi đến; đạt đến; đạt được

  • The jury took 5 hours to arrive at a verdict.
  • Hội đồng xét xử mất 5 giờ mới đi đến phán quyết
  • All attempts to arrive at some kind of power-sharing agreement have so far been unsuccessful.
  • Tất cả nỗ lực nhằm đạt được một số thỏa thuận chia sẻ quyền lực cho đến nay đã bất thành.
  • Acting independently, the two scientists both arrived at the same conclusion.
  • Tuy làm việc độc lập với nhau nhưng cả hai nhà khoa học đều đi đến cùng một kết luận.
  •  
 
 • aspire to sth: mong ước; khao khát

  • Students only aspire to good jobs with high pay after graduation
  • Sinh viên chỉ mong ước ra trường có được công việc tốt lương hậu hĩnh
  •  
 
 • jerk around with sb: làm khó ai

  • I got tired of being jerked around by everyone in the department, so I quit
  • Tôi mệt mỏi vì bị mọi người trong cơ quan làm khó, vì thế tôi rời khỏi
  •  
 
 • make it up as you go along: tuỳ theo thực tế mà ứng phó (chứ không lập kế hoạch sẵn)

  • We didn't have any experience when we started the company, so we just made it up as we went along.
  • Chúng tôi chẳng có kinh nghiệm gì khi thành lập công ty, vì vậy chúng tôi cứ tuỳ cơ ứng biến .
  •  
 
 • sb's mind is made up: hạ quyết tâm thực hiện; quyết định

  • Just do as I told you, because my mind is made up.
  • Cứ làm đúng như tôi dặn vì tôi đã quyết định rồi.
  •  
 
 • mark down sth (mark sth down): viết ra; ghi ra

  • As part of the diet, I had to mark down everything I ate each day.
  • Trong khuôn khổ của chế độ ăn kiêng, tôi phải ghi rõ tất cả những gì tôi ăn mỗi ngày.
  •  
 
 • move over to: chuyển sang

  • Susan Liss, now sales manager, will move over to become personnel manager.
  • Susan Liss, đương kim trưởng phòng kinh doanh, sẽ chuyển sang làm trưởng phòng nhân sự.
  •  
 
 • move up (move sb up/ move up sb): gởi/phái đến một nơi nào đó

  • The French troops in Saudi Arabia moved up to Hafar al-Batin.
  • Quân đội Pháp ở Ả Rập Xê-út đã tiến đến Hafar al-Batin.
  • The Russians moved troops up to the Turkish frontier.
  • Nga đã đưa quân đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
  •  
 
 • mow down sb/sth (mow sb/sth down): tàn sát; giết

  • The men were mown down as soon as they emerged from their trenches.
  • Những người đàn ông đã bị bắn hạ ngay khi họ ló ra khỏi chiến hào của mình.
  • Captain Westmacott was mown down in a hail of M-60 machine-gun bullets.
  • Đại uý Westmacott đã bị giết bằng một loạt đạn súng máy M-60.
  •  
 
 • mow sb down (mow down sb): húc; tông; đụng

  • The elderly couple were mown down yards from their home by 47- year-old Jill Gunns, who is believed to have had a row with her boyfriend.
  • Cặp vợ chồng già bị tông cách nhà họ vài thước bởi Jill Gunns 47 tuổi, người được cho là đã cãi nhau ầm ĩ với bạn trai của mình.
  •  
 
 • muck about (muck around): làm những việc ngốc nghếch; làm những việc ngu ngốc

  • Stop mucking about, Ben, and come and sit here!
  • Ben, đừng làm những việc ngốc nghếch nữa và hãy đến đây ngồi đi!
  • I'd been mucking around with my mates, so the teacher tried to kick me out of the classroom.
  • Tôi đã làm những việc ngốc nghếch với bạn bè của mình vì vậy thầy giáo đã tìm cách tống cổ tôi ra khỏi lớp.
  •  
 
 • muck about (muck around): vui chơi

  • We spent most of our time mucking around on the beach.
  • Thời gian của chúng tôi dùng chủ yếu là vui chơi trên bãi biển.
  • Pupils of the Kensington infant school are having a marvellous time for mucking about.
  • Học trò trường mẫu giáo Kensington đang có những giờ phút vui chơi tuyệt diệu.
  •  
 
 • muck about (muck around): đối xử tệ với ai; làm khó ai

  • "You ought to be sorry for mucking your family around like that," said Patsy.
  • “Bạn phải xin lỗi vì đã đối xử với gia đình của bạn tệ như thế”, Patsy nói.
  • I'm sorry for mucking you around, but I can't make Friday. Maybe the weekend is okay.
  • Tôi xin lỗi vì đã làm khó bạn, nhưng tôi không thể đi vào ngày thứ sáu được. Có lẽ cuối tuần thì được.
  •  
 
 • muck about with sth (muck around with sth): nghịch; phá

  • I wish you wouldn't muck about with the things in my room.
  • Tôi muốn bạn đừng có đụng vào đồ đạc trong phòng tôi.
  • They're always mucking about with the bus timetables!
  • Họ cứ đổi lịch trình xe buýt hoài!
  •