Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • gahebx
 • truc_5a
 • minhhhoangg@gmail.com
 • bimat12
 • Anhchris
 • shotgunsvip1234
 • cococcon
 • The_Heaven_Love
 • AlexPhan.
 • stupiddog
 • nhuyrsg123
 • Linhnana2k4
 • jet off: đi máy bay

  • After the wedding, the couple are jetting off for a couple of weeks in the Seychelles
  • Sau đám cưới, hai vợ chồng sẽ bay đến Seychelles vài tuần
  •  
 
 • jib at doing sth: không chịu làm gì; không thích làm gì

  • Mike jibbed at doing the parachute jump
  • Mike không thích nhảy dù
  •  
 
 • jibe with: phù hợp với; ăn khớp với

  • The survey’s results jibe with what bankers and economists are saying
  • Kết quả khảo sát ăn khớp với những điều mà các chủ ngân hàng và các nhà kinh tế học nói
  • The words and actions of our elected representatives don't jibe with those of the common citizen
  • Lời nói và hành động của những người đại diện được bầu chọn của chúng ta không hợp với lời nói và hành động của công dân bình thường
  •  
 
 • jockey for position/advantage/power: tranh giành một vị trí/lợi thế/quyền lực

  • Photographers jockeyed for position outside the courtroom
  • Các nhiếp ảnh gia tranh nhau vị trí bên ngoài phòng xử án
  • As the President’s health declined, potential rivals began jockeying for power
  • Vì sức khoẻ của tổng thống suy yếu, các đối thủ tiềm năng bắt đầu tranh giành quyền lực
  •  
 
 • join in: gia nhập; tham gia

  • When we get to the chorus, I want everybody to join in
  • Khi đến điệp khúc, tôi muốn mọi người cùng tham gia
  • With the vast majority of employees joining in the strike, work soon came to a halt
  • Với đại đa số nhân viên tham gia đình công, chẳng mấy chốc công việc đã bị khựng lại
  •  
 
 • join up: gia nhập quân đội; nhập ngũ

  • Young men and women were urged to join up and serve their country
  • Các thanh niên và thiếu nữ bị buộc phải nhập ngũ và phục vụ đất nước của họ
  •  
 
 • join up sth (join sth up): nối cái gì

  • The reason the lights aren't working is because the wires aren't joined up properly
  • Nguyên nhân đèn không cháy là vì dây không được nối đúng cách
  • It’s a puzzle - you have to join up the dots to make a picture
  • Đó là một trò chơi - bạn phải nối các chấm nhỏ để làm thành một bức tranh
  •  
 
 • join up: gặp nhau; cắt nhau

  • There are two paths around the lake and they join up by the bridge
  • Có hai con đường quanh hồ và chúng gặp nhau tại cầu
  •  
 
 • join up: hợp lại

  • We joined up to make a quiz team
  • Chúng tôi hợp lại để làm thành một đội thi đố
  •  
 
 • join up with: nhập bọn với

  • The SS Brilliant will join up with the other ships and head west
  • SS Brilliant sẽ nhập bọn với các tàu khác và tiến về hướng tây
  •  
 
 • jolly sb along: làm cho ai vui

  • She tried to jolly him along a bit and get him to join in with the others
  • Cô ấy cố làm cho anh ấy vui một chút và giúp anh ấy hoà đồng với những người khác
  •  
 
 • jolly things along: vui chơi

  • Just go back and jolly things along and tell everyone what a great trip they're going to have
  • Cứ trở về và vui chơi và nói cho mọi người biết họ sắp có một chuyến đi thật tuyệt vời
  •  
 
 • jolly up: làm cho sinh động, vui tươi, náo nhiệt

  • A couple of bands were hired to jolly up the celebrations
  • Vài ban nhạc được thuê để làm cho buổi lễ thêm sinh động
  •  
 
 • juggle sth with sth (juggle with sth): cân đối cái gì với cái gì

  • Grace was juggling a full-time job with looking after three young children
  • Grace đang cân đối công việc toàn thời gian với việc chăm sóc ba đứa con nhỏ
  • The boy was trying to juggle his hobbies with his college education
  • Thằng bé đang cố gắng cân đối thú tiêu khiển của nó với việc học đại học
  • Parents have to juggle with their job in order to spend enough time with the kids
  • Cha mẹ phải cân đối công việc để đủ thời gian lo cho con cái
  •  
 
 • juggle with sth (juggle about with sth; juggle around with sth): điều chỉnh (thông tin, số liệu…)

  • My accountant juggles with the figures, and then tells me how much tax I have to pay
  • Nhân viên kế toán của tôi điều chỉnh số liệu, rồi nói cho tôi biết tôi phải đóng thuế bao nhiêu
  •