Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
depict [di'pikt]
 
tourist ['tuərist]
 
element ['elimənt]
 
scan [skæn]
 
reserve [ri'zə:v]
 
department [di'pɑ:tmənt]
 
fish [fi∫]
 
interpretation [in,tə:pri'tei∫n]
 
cope [koup]
 
visit ['vizit]
 
express [iks'pres]
 
format ['fɔ:mæt]
 
presentation [,prezen'tei∫n]
 
salary ['sæləri]
 
generous ['dʒenərəs]
 
geological [dʒiə'lɔdʒikəl]
 
own [oun]
 
delight [di'lait]
 
slide [slaid]
 
rider ['raidə]
 
ability [ə'biliti]
 
circuit ['sə:kit]
 
pull [pul]
 
immoral [i'mɔrəl]
 
ceiling ['si:liη]
 
rhythmic ['riðmik]
 
purple ['pə:pl]
 
involve [in'vɔlv]
 
part of speech [,pɑ:t ɔv spi:t∫]
 
synthesis ['sinθəsis]
 
clever ['klevə]
 
circle ['sə:kl]
 
spoon [spu:n]
 
approximate [ə'prɔksimət]
 
shadow ['∫ædou]
 
personal computer ['pə:sənlkəm'pju:tə]
 
external [eks'tə:nl]
 
modify ['mɔdifai]
 
plenty ['plenti]
 
mutation [mju:'tei∫n]
 
objective [ɔb'dʒektiv]
 
injury ['indʒəri]
 
alphabet ['ælfəbit]
 
enquiry [in'kwaiəri]
 
comparative [kəm'pærətiv]
 
muscle ['mʌsl]
 
customer ['kʌstəmə]
 
truck [trʌk]
 
bracket ['brækit]
 
column ['kɔləm]