Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
element ['elimənt]
 
cancel ['kænsəl]
 
linguistic [liη'gwistik]
 
equal ['i:kwəl]
 
marble ['mɑ:bl]
 
put [put]
 
newspaper ['nju:zpeipə]
 
evaluate [i'væljueit]
 
affair [ə'feə]
 
shine [∫ain]
 
farther ['fɑ:ðə]
 
random ['rændəm]
 
umbrella [ʌm'brelə]
 
comparative [kəm'pærətiv]
 
policy ['pɔləsi]
 
sign [sain]
 
distribution [,distri'bju:∫n]
 
average ['ævəridʒ]
 
attend [ə'tend]
 
occasion [ə'keiʒn]
 
vary ['veəri]
 
redundancy [ri'dʌndənsi]
 
dish [di∫]
 
sculptor ['skʌlptə]
 
Tuesday ['tju:zdi]
 
dark [dɑ:k]
 
historian [his'tɔ:riən]
 
pattern ['pæt(ə)n]
 
drawer ['drɔ:]
 
thin [θin]
 
choose [t∫u:z]
 
tendency ['tendənsi]
 
vast [vɑ:st]
 
improve [im'pru:v]
 
receipt [ri'si:t]
 
arch [ɑ:t∫]
 
comment ['kɔment]
 
gallery ['gæləri]
 
bourgeois ['buəʒwa:]
 
wallet ['wɔlit]
 
laser ['leizə]
 
tense [tens]
 
eliminate [i'limineit]
 
stir [stə:]
 
engineer [,endʒi'niə]
 
ceremony ['seriməni]
 
indoors [in'dɔ:z]
 
he [hi:]
 
quite [kwait]
 
salad ['sæləd]