Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
amaze [ə'meiz]
 
like [laik]
 
love [lʌv]
 
grandmother ['grændmʌðə]
 
western ['westən]
 
highlight ['hailait]
 
absorb [əb'sɔ:b]
 
pension ['pen∫n]
 
liquidity [li'kwiditi]
 
classic ['klæsik]
 
sorry ['sɔri]
 
criticism ['kritisizm]
 
how [hau]
 
ambition [æm'bi∫n]
 
mode [moud]
 
stiff [stif]
 
through [θru:]
 
potato [pə'teitou]
 
isolate ['aisəleit]
 
element ['elimənt]
 
cancel ['kænsəl]
 
linguistic [liη'gwistik]
 
equal ['i:kwəl]
 
marble ['mɑ:bl]
 
put [put]
 
newspaper ['nju:zpeipə]
 
evaluate [i'væljueit]
 
affair [ə'feə]
 
shine [∫ain]
 
farther ['fɑ:ðə]
 
random ['rændəm]
 
umbrella [ʌm'brelə]
 
comparative [kəm'pærətiv]
 
policy ['pɔləsi]
 
sign [sain]
 
distribution [,distri'bju:∫n]
 
average ['ævəridʒ]
 
attend [ə'tend]
 
occasion [ə'keiʒn]
 
vary ['veəri]
 
redundancy [ri'dʌndənsi]
 
dish [di∫]
 
sculptor ['skʌlptə]
 
Tuesday ['tju:zdi]
 
dark [dɑ:k]
 
historian [his'tɔ:riən]
 
pattern ['pæt(ə)n]
 
drawer ['drɔ:]
 
thin [θin]
 
choose [t∫u:z]