Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
decoration [,dekə'rei∫n]
 
phenomenon [fə'nɔminən]
 
experiment [iks'periment]
 
adviser [əd'vaizə]
 
specification [,spesifi'kei∫n]
 
alive [ə'laiv]
 
researcher [ri'sə:t∫ə]
 
yawn [jɔ:n]
 
publication [,pʌbli'kei∫n]
 
merge [mə:dʒ]
 
magazine [,mægə'zi:n]
 
receive [ri'si:v]
 
spine [spain]
 
train [trein]
 
universe ['ju:nivə:s]
 
gross [grous]
 
love [lʌv]
 
agency ['eidʒənsi]
 
tune [tju:n]
 
reform [ri'fɔ:m]
 
segment ['segmənt]
 
country ['kʌntri]
 
just ['dʒʌst]
 
circuit ['sə:kit]
 
variation [,veəri'ei∫n]
 
combine [kɔm'bain]
 
plant [plɑ:nt]
 
consultant [kən'sʌltənt]
 
church [t∫ə:t∫]
 
discuss [dis'kʌs]
 
embarrass [im'bærəs]
 
mad [mæd]
 
guarantee [,gærən'ti:]
 
technical ['teknikl]
 
brush [brʌ∫]
 
dirt [də:t]
 
realize ['riəlaiz]
 
conscious ['kɔn∫əs]
 
distribute [dis'tribju:t]
 
aspect ['æspekt]
 
via ['vaiə]
 
contain [kən'tein]
 
specialist ['spe∫əlist]
 
prior ['praiə]
 
nightmare ['naitmeə]
 
text [tekst]
 
noise [nɔiz]
 
unload [ʌn'loud]
 
tree [tri:]