Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
indeed [in'di:d]
 
tone [toun]
 
heel [hi:l]
 
machine [mə'∫i:n]
 
as [æz, əz]
 
if [if]
 
irritate ['iriteit]
 
phenomenon [fə'nɔminən]
 
really ['riəli]
 
advice [əd'vais]
 
millimetre [,mili'mi:tə]
 
cluster ['klʌstə]
 
identify [ai'dentifai]
 
dad [dæd]
 
domestic [də'mestik]
 
hall [hɔ:l]
 
bar [bɑ:]
 
animal ['æniməl]
 
some [sʌm]
 
fun [fʌn]
 
resource [ri'sɔ:s ; ri'zɔ:s]
 
respective [ri'spektiv]
 
petrol ['petrəl]
 
cheek [t∫i:k]
 
every ['evri]
 
accurate ['ækjurit]
 
knowledge ['nɔlidʒ]
 
sir [sə:]
 
legislation [,ledʒis'lei∫n]
 
aid [eid]
 
silk [silk]
 
announce [ə'nauns]
 
assume [ə'sju:m]
 
prescribe [pris'kraib]
 
gross [grous]
 
proper ['prɔpə]
 
bracket ['brækit]
 
horse [hɔ:s]
 
cheat [t∫i:t]
 
adviser [əd'vaizə]
 
body ['bɔdi]
 
mid [mid]
 
advertise ['ædvətaiz]
 
flood [flʌd]
 
similar ['similə]
 
window ['windou]
 
poetic [pou'etik]
 
generate ['dʒenəreit]
 
estimate ['estimit - 'estimeit]
 
format ['fɔ:mæt]