Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
interest ['intrəst]
 
ashamed [ə'∫eimd]
 
subsequent ['sʌbsikwənt]
 
rumour ['ru:mə]
 
development [di'veləpmənt]
 
inability [,inə'biliti]
 
significant [sig'nifikənt]
 
band [bænd]
 
vocal ['voukl]
 
sail [seil]
 
historical [his'tɔrikəl]
 
glass [glɑ:s]
 
himself [him'self]
 
spell [spel]
 
grave [greiv]
 
spine [spain]
 
explain [iks'plein]
 
sexual ['sek∫uəl]
 
integrate ['intigreit]
 
ambition [æm'bi∫n]
 
April ['eiprəl]
 
embarrass [im'bærəs]
 
range [reindʒ]
 
display [dis'plei]
 
alcoholic [,ælkə'hɔlik]
 
talk [tɔ:k]
 
marble ['mɑ:bl]
 
forest ['fɔrist]
 
crush [krʌ∫]
 
call [kɔ:l]
 
bitter ['bitə]
 
failure ['feiljə]
 
cancel ['kænsəl]
 
joint [dʒɔint]
 
approval [ə'pru:vəl]
 
explore [iks'plɔ:]
 
cake [keik]
 
disaster [di'zɑ:stə]
 
sew [sou]
 
cash [kæ∫]
 
genre [ʒɑ:nrə]
 
anger ['æηgə]
 
aunt [ɑ:nt]
 
poison ['pɔizn]
 
as [æz, əz]
 
settlement ['setlmənt]
 
annual ['ænjuəl]
 
save [seiv]
 
here [hiə]
 
create [kri:'eit]