Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
within [wi'ðin]
 
history ['histri]
 
oven ['ʌvn]
 
input ['input]
 
extra ['ekstrə]
 
steady ['stedi]
 
ownership ['ounə∫ip]
 
formal ['fɔ:məl]
 
achieve [ə't∫i:v]
 
allow [ə'lau]
 
rock [rɔk]
 
profession [prə'fe∫n]
 
carry ['kæri]
 
implement ['implimənt]
 
highlight ['hailait]
 
statutory ['stæt∫utri]
 
least [li:st]
 
apologize [ə'pɔlədʒaiz]
 
mention ['men∫n]
 
fiscal [fiskəl]
 
payable ['peiəbl]
 
stem [stem]
 
lose [lu:z]
 
monopoly [mə'nɔpəli]
 
analyse ['ænəlaiz]
 
hairdresser ['heədresə]
 
chair [t∫eə]
 
each [i:t∫]
 
alphabet ['ælfəbit]
 
cook [kuk]
 
man [mæn]
 
audience ['ɔ:djəns]
 
walk [wɔ:k]
 
useful ['ju:sfl]
 
numerous ['nju:mərəs]
 
family ['fæmili]
 
morning ['mɔ:niη]
 
quotation [kwou'tei∫n]
 
enter ['entə]
 
second ['sekənd]
 
household ['haushould]
 
scan [skæn]
 
him [him]
 
subject ['sʌbdʒikt]
 
disorder [dis'ɔ:də]
 
host [houst]
 
keyboard ['ki:bɔ:d]
 
language ['læηgwidʒ]
 
nightmare ['naitmeə]
 
new [nju:]