Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
customs ['kʌstəmz]
 
whereas [,weər'æz]
 
scatter ['skætə]
 
visual ['vi∫uəl]
 
apologize [ə'pɔlədʒaiz]
 
direction [di'rek∫n]
 
stream [stri:m]
 
feather ['feðə]
 
interpret [in'tə:prit]
 
trust [trʌst]
 
residue ['rezidju:]
 
shave [∫eiv]
 
college ['kɔlidʒ]
 
candy ['kændi]
 
due [dju:]
 
input ['input]
 
sir [sə:]
 
dynamic [dai'næmik]
 
derive [di'raiv]
 
legal ['li:gəl]
 
matrix ['meitriks]
 
assess [ə'ses]
 
knock [nɔk]
 
perfect ['pə:fikt]
 
weak [wi:k]
 
cottage ['kɔtidʒ]
 
conservation [,kɔnsə:'vei∫n]
 
waste [weist]
 
relax [ri'læks]
 
reach [ri:t∫]
 
deliberate [di'libərit]
 
interest ['intrəst]
 
desert ['dezət]
 
element ['elimənt]
 
sexuality [,sek∫u'æləti]
 
medical ['medikl]
 
examination [ig,zæmi'nei∫n]
 
north [nɔ:θ]
 
computer [kəm'pju:tə]
 
woman ['wumən]
 
mail [meil]
 
disappear [,disə'piə]
 
spin [spin]
 
bond [bɔnd]
 
could [kud]
 
keep [ki:p]
 
comply [kəm'plai]
 
uncertainty [ʌn'sə:tnti]
 
disc [disk]
 
season ['si:zn]