Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
significant [sig'nifikənt]
 
locate [lou'keit]
 
reflection [ri'fek∫n]
 
horizontal [,hɔri'zɔntl]
 
enable [i'neibl]
 
shape [∫eip]
 
drama ['drɑ:mə]
 
back [bæk]
 
enzyme ['enzaim]
 
specimen ['spesimən]
 
secret ['si:krit]
 
whatever [wɔt'evə]
 
convince [kən'vins]
 
classroom ['klɑ:srum]
 
mysterious [mis'tiəriəs]
 
yesterday ['jestədi]
 
coincide [,kouin'said]
 
Mrs ['misiz]
 
kind [kaind]
 
couple ['kʌpl]
 
plastic ['plæstik]
 
cheque [t∫ek]
 
convenient [kən'vi:njənt]
 
objective [ɔb'dʒektiv]
 
philosophy [fi'lɔsəfi]
 
pub [pʌb]
 
criminal ['kriminl]
 
single ['siηgl]
 
thrill [θril]
 
saying ['seiiη]
 
meat [mi:t]
 
admiration [,ædmə'rei∫n]
 
matrix ['meitriks]
 
beef [bi:f]
 
chemistry ['kemistri]
 
play [plei]
 
personal computer ['pə:sənlkəm'pju:tə]
 
shy [∫ai]
 
she [∫i:]
 
fall [fɔ:l]
 
boost [bu:st]
 
country ['kʌntri]
 
just ['dʒʌst]
 
different ['difrənt]
 
service ['sə:vis]
 
sun [sʌn]
 
accuse [ə'kju:z]
 
interpret [in'tə:prit]
 
tower ['tauə]
 
dictionary ['dik∫ənri]