Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
regard [ri'gɑ:d]
 
homework ['houmwə:k]
 
infinitive [in'finitiv]
 
export ['ekspɔ:t]
 
grade [greid]
 
however [hau'evə]
 
economics [,i:kə'nɔmiks]
 
confidence ['kɔnfidəns]
 
potato [pə'teitou]
 
sky [skai]
 
bracket ['brækit]
 
such [sʌt∫]
 
drink [driηk]
 
convert [kən'və:t]
 
organic [ɔ:'gænik]
 
mood [mu:d]
 
bond [bɔnd]
 
tooth [tu:θ]
 
explanation [,eksplə'nei∫n]
 
want [wɔnt]
 
bass [bæs]
 
adjust [ə'dʒʌst]
 
antibody ['æntibɔdi]
 
texture ['tekst∫ə]
 
minimum ['miniməm]
 
president ['prezidənt]
 
arise [ə'raiz]
 
breach [bri:t∫]
 
programme ['prougræm]
 
stamp [stæmp]
 
principle ['prinsəpl]
 
fluid ['flu:id]
 
imaginary [i'mædʒinəri]
 
pollution [pə'lu:∫n]
 
downwards ['daunwədz]
 
remarkable [ri'mɑ:kəbl]
 
several ['sevrəl]
 
flame [fleim]
 
biological [,baiə'lɔdʒikəl]
 
distribution [,distri'bju:∫n]
 
remark [ri'mɑ:k]
 
finger ['fiηgə]
 
represent [,repri'zent]
 
sauce [sɔ:s]
 
explore [iks'plɔ:]
 
street [stri:t]
 
car [kɑ:]
 
masterpiece ['mɑ:stəpi:s]
 
field [fi:ld]
 
style [stail]