Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
cardboard ['kɑ:dbɔ:d]
 
expansion [iks'pæn∫n]
 
native ['neitiv]
 
sensible ['sensəbl]
 
consult [kən'sʌlt]
 
unhappiness [ʌn'hæpinis]
 
habitat ['hæbitæt]
 
mind [maind]
 
completion [kəm'pli:∫n]
 
garbage ['gɑ:bidʒ]
 
chairwoman ['t∫eə,wumən]
 
finding ['faindiη]
 
once [wʌns]
 
residue ['rezidju:]
 
skirt [skə:t]
 
exclamation mark [,eksklə'mei∫n'mɑ:k]
 
discovery [dis'kʌvəri]
 
depend [di'pend]
 
video ['vidiou]
 
steam [sti:m]
 
late [leit]
 
economic [,i:kə'nɔmik]
 
you [ju:]
 
calculation [,kælkju'lei∫n]
 
discharge [dis't∫ɑ:dʒ]
 
without [wi'ðaut]
 
autumn ['ɔ:təm]
 
tube [tju:b]
 
parameter [pə'ræmitə(r)]
 
gun [gʌn]
 
coffee ['kɔfi]
 
peace [pi:s]
 
cash [kæ∫]
 
sweet [swi:t]
 
book [buk]
 
regulation [,regju'lei∫n]
 
single ['siηgl]
 
murder ['mə:də]
 
realize ['riəlaiz]
 
decide [di'said]
 
disclose [dis'klouz]
 
means [mi:nz]
 
rope [roup]
 
tendency ['tendənsi]
 
pronoun ['prounaun]
 
conceive [kən'si:v]
 
underwear ['ʌndəweə]
 
canvas ['kænvəs]
 
spiritual ['spirit∫uəl]
 
blank [blæηk]