Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
several ['sevrəl]
 
anxious ['æηk∫əs]
 
while [wail]
 
fork [fɔ:k]
 
overcome [,ouvə'kʌm]
 
entitle [in'taitl]
 
under ['ʌndə]
 
irregular [i'regjulə]
 
excitement [ik'saitmənt]
 
comparison [kəm'pærisn]
 
faith [feiθ]
 
fire ['faiə]
 
waste [weist]
 
fictional ['fik∫ənl]
 
mall [mɔ:l]
 
have [hæv, həv, v]
 
deep [di:p]
 
chocolate ['t∫ɔkəlit]
 
river ['rivə]
 
fantasy ['fæntəsi]
 
tear [tiə]
 
mutation [mju:'tei∫n]
 
breed [bri:d]
 
liquidity [li'kwiditi]
 
backwards ['bækwədz]
 
first [fə:st]
 
overall ['ouvərɔ:l]
 
flu [flu:]
 
quick [kwik]
 
annual ['ænjuəl]
 
save [seiv]
 
cheese [t∫i:z]
 
design [di'zain]
 
license ['laisəns]
 
silver ['silvə]
 
yawn [jɔ:n]
 
purchase ['pə:t∫əs]
 
gram [græm]
 
wage [weidʒ]
 
mineral ['minərəl]
 
pain [pein]
 
boat [bout]
 
weak [wi:k]
 
blow [blou]
 
route [ru:t]
 
visit ['vizit]
 
portray [pɔ:'trei]
 
situation [,sit∫u'ei∫n]
 
financial [fai'næn∫l; fi'næn∫l]
 
recruitment [ri'kru:tmənt]