Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
shareholder ['∫eə,houldə]
 
ill [il]
 
clean [kli:n]
 
stream [stri:m]
 
reduce [ri'dju:s]
 
price [prais]
 
tradition [trə'di∫n]
 
roof [ru:f]
 
although [ɔ:l'ðou]
 
electrical [i'lektrikəl]
 
borrower ['bɔrouə]
 
again [ə'gen]
 
cookie ['kuki]
 
exceed [ik'si:d]
 
unemployed [,ʌnim'plɔid]
 
whatever [wɔt'evə]
 
anniversary [,æni'və:səri]
 
root [ru:t]
 
role [roul]
 
hunt [hʌnt]
 
rule [ru:l]
 
block [blɔk]
 
writer ['raitə]
 
atom ['ætəm]
 
income ['iηkʌm]
 
snow [snou]
 
religion [ri'lidʒən]
 
chart [t∫ɑ:t]
 
thickness ['θiknis]
 
stroke [strouk]
 
spiritual ['spirit∫uəl]
 
visible ['vizəbl]
 
view [vju:]
 
cancel ['kænsəl]
 
yield [ji:ld]
 
talk [tɔ:k]
 
value ['vælju:]
 
clever ['klevə]
 
obscure [əb'skjuə]
 
circumstance ['sə:kəmstəns]
 
investment [in'vestmənt]
 
huge [hju:dʒ]
 
organ ['ɔ:gən]
 
quotation [kwou'tei∫n]
 
energy ['enədʒi]
 
opposition [,ɔpə'zi∫n]
 
strip [strip]
 
private ['praivit]
 
arrest [ə'rest]
 
storm [stɔ:m]