Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
disc [disk]
 
narrator [nə'reitə]
 
disapproval [,disə'pru:vəl]
 
delivery [di'livəri]
 
inch [int∫]
 
because [bi'kɔz]
 
behalf [bi'hɑ:f]
 
sodium ['soudiəm]
 
ring [riη]
 
since [sins]
 
official [ə'fi∫l]
 
laser ['leizə]
 
sauce [sɔ:s]
 
means [mi:nz]
 
matter ['mætə]
 
level ['levl]
 
traditional [trə'di∫ənl]
 
chocolate ['t∫ɔkəlit]
 
meet [mi:t]
 
lorry ['lɔri]
 
grain [grein]
 
hate [heit]
 
elaborate [i'læbərit]
 
register ['redʒistə]
 
exhibit [ig'zibit]
 
shirt [∫ə:t]
 
distinction [dis'tiηk∫n]
 
wish [wi∫]
 
merge [mə:dʒ]
 
shortly ['∫ɔ:tli]
 
enterprise ['entəpraiz]
 
frighten ['fraitn]
 
minute ['minit]
 
stuff ['stʌf,ɔ:]
 
statistic [stə'tistik]
 
your [jɔ:]
 
ahead [ə'hed]
 
soap [soup]
 
negative ['negətiv]
 
extra ['ekstrə]
 
camp [kæmp]
 
policy ['pɔləsi]
 
afternoon ['ɑ:ftənu:n]
 
claim [kleim]
 
improvement [im'pru:vmənt]
 
urban ['ə:bən]
 
connect [kə'nekt]
 
local ['loukəl]
 
prime minister ['praim'ministə]
 
guitarist [gi'tɑ:rist]