Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
register ['redʒistə]
 
they [ðei]
 
identity [ai'dentəti]
 
elect [i'lekt]
 
green [gri:n]
 
tradition [trə'di∫n]
 
singular ['siηgjulə]
 
often ['ɔfn]
 
amateur ['æmətə:]
 
interpretation [in,tə:pri'tei∫n]
 
cooker ['kukə]
 
nothing ['nʌθiη]
 
convenient [kən'vi:njənt]
 
defeat [di'fi:t]
 
lock [lɔk]
 
chamber ['t∫eimbə]
 
design [di'zain]
 
hydrogen ['haidrədʒən]
 
neighbour ['neibə]
 
entry ['entri]
 
geological [dʒiə'lɔdʒikəl]
 
true [tru:]
 
irritate ['iriteit]
 
life [laif]
 
delay [di'lei]
 
willing ['wiliη]
 
enough [i'nʌf]
 
vehicle ['viəkl; 'vi:hikl]
 
bag [bæg]
 
village ['vilidʒ]
 
request [ri'kwest]
 
opportunity [,ɔpə'tju:niti]
 
unique [ju:'ni:k]
 
umbrella [ʌm'brelə]
 
estate [is'teit]
 
we [wi:]
 
orchestra ['ɔ:kistrə]
 
November [nou'vembə]
 
confine [kən'fain]
 
cycle ['saikl]
 
note [nout]
 
guitarist [gi'tɑ:rist]
 
drugstore ['drʌgstɔ:]
 
surgery ['sə:dʒəri]
 
could [kud]
 
reason ['ri:zn]
 
visitor ['vizitə]
 
shout [∫aut]
 
squeeze [skwi:z]
 
mirror ['mirə]