Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
solvent ['sɔlvənt]
 
here [hiə]
 
alarm [ə'lɑ:m]
 
red [red]
 
export ['ekspɔ:t]
 
waste [weist]
 
filter ['filtə]
 
brick [brik]
 
comparative [kəm'pærətiv]
 
lucky ['lʌki]
 
season ['si:zn]
 
believe [bi'li:v]
 
noun [naun]
 
breed [bri:d]
 
holy ['houli]
 
festival ['festivəl]
 
fence [fens]
 
taste [teist]
 
guess [ges]
 
forever [fə'revə]
 
scissors ['sizəz]
 
economy [i:'kɔnəmi]
 
strategy ['strætədʒi]
 
comfort ['kʌmfət]
 
dig [dig]
 
action ['æk∫n]
 
choice [t∫ɔis]
 
wait [weit]
 
build [bild]
 
underlie [,ʌndə'lai]
 
distribute [dis'tribju:t]
 
cabinet ['kæbinit]
 
equal ['i:kwəl]
 
northern ['nɔ:ðən]
 
read [ri:d]
 
lane [lein]
 
twist [twist]
 
feather ['feðə]
 
bookshop ['buk∫ɔp]
 
supplier [sə'plaiə]
 
battle ['bætl]
 
prove [pru:v]
 
grass [grɑ:s]
 
weak [wi:k]
 
capable ['keipəbl]
 
up [ʌp]
 
shape [∫eip]
 
swollen ['swoulən]
 
merger ['mə:dʒə]