Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
extraordinary [iks'trɔ:dnri]
 
version ['və:∫n]
 
depict [di'pikt]
 
foundation [faun'dei∫n]
 
render ['rendə]
 
reaction [ri:'æk∫n]
 
unwillingly [,ʌn'wiliηli]
 
health [helθ]
 
whoever [hu:'evə]
 
please [pli:z]
 
data ['deitə]
 
wise [waiz]
 
rush [rʌ∫]
 
radical ['rædikl]
 
confuse [kən'fju:z]
 
eye [ai]
 
chord [kɔ:d]
 
border ['bɔ:də]
 
sodium ['soudiəm]
 
cardboard ['kɑ:dbɔ:d]
 
easy ['i:zi]
 
farther ['fɑ:ðə]
 
random ['rændəm]
 
motorcycle ['moutəsaikl]
 
consequence ['kɔnsikwəns]
 
prison ['prizn]
 
research [ri'sə:t∫, 'ri:sə:t∫]
 
corporate ['kɔ:pərit]
 
sexuality [,sek∫u'æləti]
 
antibody ['æntibɔdi]
 
heart [hɑ:t]
 
carrot ['kærət]
 
recruitment [ri'kru:tmənt]
 
afford [ə'fɔ:d]
 
give [giv]
 
excuse [iks'kju:s]
 
broker ['broukə]
 
sting [stiη]
 
curly ['kə:li]
 
passenger ['pæsindʒə]
 
post [poust]
 
possibility [,pɔsə'biləti]
 
edge [edʒ]
 
associate [ə'sou∫iit]
 
rest [rest]
 
vegetation [,vedʒi'tei∫n]
 
especially [is'pe∫əli]
 
prose [prouz]
 
tall [tɔ:l]
 
loud [laud]