Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
photographer [fə'tɔgrəfə]
 
say [sei]
 
increase ['inkri:s]
 
curious ['kjuəriəs]
 
incidence ['insidəns]
 
waste [weist]
 
filter ['filtə]
 
brick [brik]
 
comparative [kəm'pærətiv]
 
lucky ['lʌki]
 
participle ['pɑ:tisipl]
 
weapon ['wepən]
 
June [dʒu:n]
 
competitor [kəm'petitə]
 
geography [dʒi'ɔgrəfi]
 
powder ['paudə]
 
head [hed]
 
itself [it'self]
 
mild [maild]
 
hell [hel]
 
stove [stouv]
 
label ['leibl]
 
review [ri'vju:]
 
peak [pi:k]
 
castle ['kɑ:sl]
 
tradition [trə'di∫n]
 
chart [t∫ɑ:t]
 
vowel ['vauəl]
 
whose [hu:z]
 
classroom ['klɑ:srum]
 
sister ['sistə]
 
out [aut]
 
proper ['prɔpə]
 
thus [ðʌs]
 
discount ['diskaunt]
 
afterwards ['ɑ:ftəwədz]
 
club [klʌb]
 
movement ['mu:vmənt]
 
neither ['naiðə, 'ni:ðə]
 
plan [plæn]
 
dialect ['daiəlekt]
 
promise ['prɔmis]
 
record ['rekɔ:d]
 
correlation [,kɔri'lei∫n]
 
middle ['midl]
 
own [oun]
 
DNA [,di: en 'ei]
 
stand [stænd]
 
military ['militri]
 
egg [eg]