Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
ratio ['rei∫iou]
 
competition [,kɔmpi'ti∫n]
 
chemist ['kemist]
 
decrease ['di:kri:s]
 
full stop ['ful'stɔp]
 
preference ['prefrəns]
 
arrangement [ə'reindʒmənt]
 
signal ['signəl]
 
chop [t∫ɔp]
 
holder ['houldə]
 
recovery [ri'kʌvəri]
 
cheque [t∫ek]
 
congress ['kɔηgres]
 
burn [bə:n]
 
die [dai]
 
screw [skru:]
 
stove [stouv]
 
exact [ig'zækt]
 
obligation [,ɔbli'gei∫n]
 
embrace [im'breis]
 
target ['tɑ:git]
 
comparison [kəm'pærisn]
 
recent ['ri:snt]
 
commitment [kə'mitmənt]
 
awkward ['ɔ:kwəd]
 
diary ['daiəri]
 
knot [nɔt]
 
steel [sti:l]
 
fork [fɔ:k]
 
breed [bri:d]
 
nervous ['nə:vəs]
 
extraordinary [iks'trɔ:dnri]
 
birth [bə:θ]
 
couple ['kʌpl]
 
series ['siəri:z]
 
path [pɑ:θ]
 
apologize [ə'pɔlədʒaiz]
 
provision [prə'viʒn]
 
explode [iks'ploud]
 
hair [heə]
 
awake [ə'weik]
 
highway ['haiwei]
 
exploration [,eksplɔ:'rei∫n]
 
raise [reiz]
 
rhythmic ['riðmik]
 
adult ['ædʌlt, ə'dʌlt]
 
over ['ouvə]
 
interval ['intəvəl]
 
reception [ri'sep∫n]