Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
lift [lift]
 
decide [di'said]
 
behave [bi'heiv]
 
field [fi:ld]
 
sick [sik]
 
numerous ['nju:mərəs]
 
mum [mʌm]
 
meanwhile ['mi:nwail]
 
unhappiness [ʌn'hæpinis]
 
generous ['dʒenərəs]
 
sauce [sɔ:s]
 
arrest [ə'rest]
 
indicate ['indikeit]
 
wit [wit]
 
respond [ri'spɔnd]
 
consciousness ['kɔn∫əsnis]
 
complain [kəm'plein]
 
between [bi'twi:n]
 
move [mu:v]
 
convenient [kən'vi:njənt]
 
landscape ['lændskeip]
 
owe [ou]
 
outside ['autsaid]
 
promote [prə'mout]
 
contract ['kɔntrækt]
 
chief [t∫i:f]
 
border ['bɔ:də]
 
lonely ['lounli]
 
victim ['viktim]
 
hold [hould]
 
of [ɔv, əv]
 
here [hiə]
 
hook [huk]
 
whistle ['wisl]
 
county ['kaunti]
 
significant [sig'nifikənt]
 
challenge ['t∫ælindʒ]
 
fridge [fridʒ]
 
upwards ['ʌpwədz]
 
item ['aitəm]
 
soon [su:n]
 
shame [∫eim]
 
excess [ik'ses]
 
function ['fʌηk∫n]
 
circle ['sə:kl]
 
provide [prə'vaid]
 
aggressive [ə'gresiv]
 
uncountable [(')ʌn'kauntəbl]
 
tunnel ['tʌnl]
 
material [mə'tiəriəl]