Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
harmless ['hɑ:mlis]
 
board [bɔ:d]
 
urge [ə:dʒ]
 
diagram ['daiəgræm]
 
narrator [nə'reitə]
 
motorcycle ['moutəsaikl]
 
failure ['feiljə]
 
mortgage ['mɔ:gidʒ]
 
flexibility [,fleksə'biliti]
 
automatic [,ɔ:tə'mætik]
 
pregnant ['pregnənt]
 
hide [haid]
 
suck [sʌk]
 
conversation [,kɔnvə'sei∫n]
 
academic [,ækə'demik]
 
burst [bə:st]
 
detect [di'tekt]
 
raise [reiz]
 
rhythmic ['riðmik]
 
document ['dɔkjumənt]
 
variation [,veəri'ei∫n]
 
spider ['spaidə]
 
flow [flou]
 
lean [li:n]
 
sing [siη]
 
sport [spɔ:t]
 
wander ['wɔndə]
 
countryside ['kʌntrisaid]
 
imperative [im'perətiv]
 
wine [wain]
 
percent [pə'sent]
 
nightmare ['naitmeə]
 
minimum ['miniməm]
 
mutation [mju:'tei∫n]
 
supply [sə'plai]
 
shock [∫ɔk]
 
Mr ['mistə]
 
which [wit∫]
 
gold [gould]
 
mild [maild]
 
cause [kɔ:z]
 
proceed [prə'si:d]
 
swing [swiη]
 
ordinary ['ɔ:rdənri]
 
role [roul]
 
root [ru:t]
 
poem ['pouim]
 
device [di'vais]
 
distribute [dis'tribju:t]
 
expense [iks'pens]