Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
job [dʒɔb]
 
unkind [ʌn'kaind]
 
shadow ['∫ædou]
 
relief [ri'li:f]
 
tomato [tə'mɑ:tou]
 
convert [kən'və:t]
 
east [i:st]
 
pastel [pæs'tel]
 
historic [his'tɔrik]
 
fibre ['faibə]
 
solvent ['sɔlvənt]
 
deposit [di'pɔzit]
 
great [greit]
 
slight [slait]
 
realize ['riəlaiz]
 
cookie ['kuki]
 
global ['gloubəl]
 
below [bi'lou]
 
oppose [ə'pouz]
 
locate [lou'keit]
 
wide [waid]
 
pollution [pə'lu:∫n]
 
commit [kə'mit]
 
administrative [əd'ministrətiv]
 
singer ['siηə]
 
she [∫i:]
 
tale [teil]
 
assumption [ə'sʌmp∫n]
 
difficult ['difikəlt]
 
user ['ju:zə]
 
build [bild]
 
transition [træn'zi∫n]
 
either ['aiðə, 'i:ðə]
 
listener ['lisnə]
 
movement ['mu:vmənt]
 
wake [weik]
 
embryo ['embriou]
 
room [ru:m]
 
device [di'vais]
 
auxiliary [ɔ:g'ziljəri]
 
shave [∫eiv]
 
top [tɔp]
 
survive [sə'vaiv]
 
unpleasant [ʌn'pleznt]
 
own [oun]
 
mild [maild]
 
task [tɑ:sk]
 
shift [∫ift]
 
message ['mesidʒ]
 
fabric ['fæbrik]