Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
practical ['præktikl]
 
pollution [pə'lu:∫n]
 
commit [kə'mit]
 
sculpture ['skʌlpt∫ə]
 
season ['si:zn]
 
output ['autput]
 
diameter [dai'æmitə]
 
extract ['ekstrækt - iks'trækt]
 
linear ['liniə]
 
hurt [hə:t]
 
song [sɔη]
 
personnel [,pə:sə'nel]
 
downstairs ['daunsteəz]
 
jazz [dʒæz]
 
undertake ['ʌndə'teik]
 
interval ['intəvəl]
 
minute ['minit]
 
reduce [ri'dju:s]
 
bonus ['bounəs]
 
rail [reil]
 
comma ['kɔmə]
 
old-fashioned [ould 'fæ∫n]
 
warm [wɔ:m]
 
office ['ɔfis]
 
damp ['dæmp]
 
clean [kli:n]
 
jealous ['dʒeləs]
 
bore [bɔ:]
 
revenue ['revənju:]
 
correct [kə'rekt]
 
front [frʌnt]
 
borrower ['bɔrouə]
 
some [sʌm]
 
fun [fʌn]
 
resource [ri'sɔ:s ; ri'zɔ:s]
 
respective [ri'spektiv]
 
petrol ['petrəl]
 
cheek [t∫i:k]
 
dozen ['dʌzn]
 
option ['ɔp∫n]
 
clinic ['klinik]
 
architectural [,ɑ:ki'tekt∫ərəl]
 
heritage ['heritidʒ]
 
beach [bi:t∫]
 
colon ['koulən]
 
regard [ri'gɑ:d]
 
throat [θrout]
 
replace [ri'pleis]
 
dynamic [dai'næmik]
 
breathe [bri:ð]