Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
enterprise ['entəpraiz]
 
vacation [və'kei∫n]
 
rat [ræt]
 
photograph ['foutəgrɑ:f ; 'foutəgræf]
 
chord [kɔ:d]
 
recognition [,rekəg'ni∫n]
 
match [mæt∫]
 
female ['fi:meil]
 
cultural ['kʌlt∫ərəl]
 
stun [stʌn]
 
trip [trip]
 
south [sauθ]
 
cousin ['kʌzn]
 
fancy ['fænsi]
 
l [el]
 
student ['stju:dnt]
 
bank [bæηk]
 
valuable ['væljuəbl]
 
burn [bə:n]
 
sensitivity [,sensə'tivəti]
 
reward [ri'wɔ:d]
 
size [saiz]
 
masterpiece ['mɑ:stəpi:s]
 
means [mi:nz]
 
antibody ['æntibɔdi]
 
spell [spel]
 
code [koud]
 
lid [lid]
 
member ['membə]
 
hit [hit]
 
inquiry [in'kwaiəri]
 
conclude [kən'klu:d]
 
column ['kɔləm]
 
victim ['viktim]
 
spine [spain]
 
transmission [trænz'mi∫n]
 
switch [swit∫]
 
device [di'vais]
 
floor [flɔ:]
 
yet [jet]
 
only ['ounli]
 
worry ['wʌri]
 
soul [soul]
 
decay [di'kei]
 
wear [weə]
 
boat [bout]
 
redundancy [ri'dʌndənsi]
 
metaphor ['metəfə]
 
upon [ə'pɔn]
 
yes [jes]