Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
northern ['nɔ:ðən]
 
manual ['mænjuəl]
 
currency ['kʌrənsi]
 
ton [tʌn]
 
meat [mi:t]
 
admiration [,ædmə'rei∫n]
 
below [bi'lou]
 
pack [pæk]
 
rent [rent]
 
modern ['mɔdən]
 
activate ['æktiveit]
 
class [klɑ:s ; klæs]
 
infectious [in'fek∫əs]
 
luck [lʌk]
 
model ['mɔdl]
 
purpose ['pə:pəs]
 
large [lɑ:dʒ]
 
creature ['kri:t∫ə]
 
memo ['memou]
 
middle ['midl]
 
graphic [græfik]
 
prompt [prɔmpt]
 
temperature ['temprət∫ə]
 
brown [braun]
 
hotel [hou'tel]
 
over ['ouvə]
 
biography [bai'ɔgrəfi]
 
ironic [ai'rɔnik]
 
aggressive [ə'gresiv]
 
midnight ['midnait]
 
diamond ['daiəmənd]
 
eat [i:t]
 
involve [in'vɔlv]
 
runner ['rʌnə]
 
gentleman ['dʒentlmən]
 
cover ['kʌvə]
 
decay [di'kei]
 
hammer ['hæmə]
 
approximate [ə'prɔksimət]
 
speech [spi:t∫]
 
logical ['lɔdʒikəl]
 
root [ru:t]
 
box [bɔks]
 
path [pɑ:θ]
 
shave [∫eiv]
 
dead [ded]
 
substance ['sʌbstəns]
 
bronze [brɔnz]
 
magnitude ['mægnitju:d]
 
now [nau]