Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
economic [,i:kə'nɔmik]
 
rank [ræηk]
 
vehicle ['viəkl; 'vi:hikl]
 
enterprise ['entəpraiz]
 
install [in'stɔ:l]
 
desk [desk]
 
partly ['pɑ:tli]
 
or [ɔ:]
 
classify ['klæsifai]
 
bank [bæηk]
 
equivalent [i'kwivələnt]
 
destroy [di'strɔi]
 
dish [di∫]
 
sculptor ['skʌlptə]
 
race [reis]
 
evidence ['evidəns]
 
admiration [,ædmə'rei∫n]
 
aggressive [ə'gresiv]
 
complete [kəm'pli:t]
 
intensity [in'tensiti]
 
oxygen ['ɔksidʒən]
 
imagination [i,mædʒi'nei∫n]
 
procedure [prə'si:dʒə]
 
amuse [ə'mju:z]
 
conjunction [kən'dʒʌηk∫n]
 
throw [θrou]
 
nephew ['nevju:]
 
tunnel ['tʌnl]
 
share [∫eə]
 
suggestion [sə'dʒest∫ən]
 
behave [bi'heiv]
 
fuel [fjuəl]
 
stir [stə:]
 
fee [fi:]
 
indirect speech [,indi'rekt spi:t∫]
 
privatization [,praivitai'zei∫n]
 
certain ['sə:tn]
 
root [ru:t]
 
Internet ['intə:net]
 
seem [si:m]
 
whisper ['wispə]
 
reckon ['rekən]
 
football ['futbɔ:l]
 
qualify ['kwɔlifai]
 
agricultural [,ægri'kʌlt∫ərəl]
 
listen ['lisn]
 
biotechnology [,baiətek'nɔlədʒi]
 
hyphen ['haifən]
 
fabric ['fæbrik]
 
quiet ['kwaiət]