Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
empty ['empti]
 
palace ['pælis]
 
population [,pɔpju'lei∫n]
 
compare [kəm'peə]
 
central ['sentrəl]
 
obey [ə'bei]
 
unfairly [ʌn'feəli]
 
shop [∫ɔp]
 
street [stri:t]
 
iron ['aiən]
 
capture ['kæpt∫ə]
 
garage ['gærɑ:ʒ]
 
academic [,ækə'demik]
 
remind [ri'maind]
 
supply [sə'plai]
 
blank [blæηk]
 
scientific [,saiən'tifik]
 
prefer [pri'fə:(r)]
 
attractive [ə'træktiv]
 
file [fail]
 
violence ['vaiələns]
 
signature ['signət∫ə]
 
wide [waid]
 
announcement [ə'naunsmənt]
 
consequently ['kɔnsikwəntli]
 
capable ['keipəbl]
 
jam [dʒæm]
 
rare [reə]
 
specification [,spesifi'kei∫n]
 
superb [su:'pə:b]
 
wild [waild]
 
unless [ʌn'les]
 
fine [fain]
 
evident ['evidənt]
 
tip [tip]
 
crowd [kraud]
 
telephone ['telifoun]
 
bourgeois ['buəʒwa:]
 
clean [kli:n]
 
yesterday ['jestədi]
 
efficiency [i'fi∫ənsi]
 
curve [kə:v]
 
pay [pei]
 
canvas ['kænvəs]
 
mammal ['mæml]
 
bank [bæηk]
 
insert ['insə:t]
 
mathematics [,mæθə'mætiks]
 
focus ['foukəs]
 
suffix ['sʌfiks]