Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
beat [bi:t]
 
nice [nais]
 
romance [rou'mæns]
 
complicate ['kɔmplikeit]
 
recruit [ri'kru:t]
 
traffic [træfik]
 
verse [və:s]
 
point [pɔint]
 
king [kiη]
 
convince [kən'vins]
 
patient ['pei∫nt]
 
indicate ['indikeit]
 
gesture ['dʒest∫ə]
 
specimen ['spesimən]
 
plastic ['plæstik]
 
no [nou]
 
intelligence [in'telidʒəns]
 
daughter ['dɔ:tə]
 
size [saiz]
 
carpet ['kɑ:pit]
 
anyone ['eniwʌn]
 
premises ['premisiz]
 
check [t∫ek]
 
defence [di'fens]
 
dancer ['dɑ:nsə]
 
journal ['dʒə:nl]
 
basic ['beisik]
 
effective [i'fektiv]
 
speech [spi:t∫]
 
bell [bel]
 
molecule ['mɔlikju:l]
 
sediment ['sedimənt]
 
ugly ['ʌgli]
 
moon [mu:n]
 
pick [pik]
 
award [ə'wɔ:d]
 
sack [sæk]
 
mask [mɑ:sk]
 
resident ['rezidənt]
 
significant [sig'nifikənt]
 
challenge ['t∫ælindʒ]
 
fridge [fridʒ]
 
upwards ['ʌpwədz]
 
stranger ['streindʒə]
 
progressive [prə'gresiv]
 
transparent [træns'pærənt]
 
stable ['steibl]
 
success [sək'ses]
 
capital ['kæpitl]
 
neighbourhood ['neibəhud]