Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
set [set]
 
clever ['klevə]
 
subscriber [səb'skraibə]
 
hardly ['hɑ:dli]
 
water ['wɔ:tə]
 
county ['kaunti]
 
nest [nest]
 
fundamental [,fʌndə'mentl]
 
gram [græm]
 
transparent [træns'pærənt]
 
few [fju:]
 
she [∫i:]
 
rhythmic ['riðmik]
 
with [wið]
 
liquidity [li'kwiditi]
 
type [taip]
 
decay [di'kei]
 
auxiliary [ɔ:g'ziljəri]
 
intention [in'ten∫n]
 
undo [ʌn'du:]
 
so-called ['sou'kɔ:ld]
 
allocation [,ælə'kei∫n]
 
for [fɔ:,fə]
 
echo ['ekou]
 
holder ['houldə]
 
penny ['peni]
 
combination [,kɔmbi'nei∫n]
 
vehicle ['viəkl; 'vi:hikl]
 
promotion [prə'mou∫n]
 
keen [ki:n]
 
blond [blɔnd]
 
wish [wi∫]
 
aircraft ['eəkrɑ:ft]
 
demand [di'mɑ:nd]
 
participle ['pɑ:tisipl]
 
interval ['intəvəl]
 
primitive ['primitiv]
 
attraction [ə'træk∫n]
 
certificate [sə'tifikit]
 
disorder [dis'ɔ:də]
 
emergency [i'mə:dʒensi]
 
roll ['roul]
 
ask [ɑ:sk]
 
never ['nevə]
 
traffic [træfik]
 
debate [di'beit]
 
expensive [iks'pensiv]
 
juice [dʒu:s]
 
overall ['ouvərɔ:l]
 
location [lou'kei∫n]