Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
property ['prɔpəti]
 
support [sə'pɔ:t]
 
negotiate [ni'gou∫ieit]
 
better ['betə]
 
theory ['θiəri]
 
purple ['pə:pl]
 
suspect [sə'spekt]
 
tax [tæks]
 
chemist ['kemist]
 
manage ['mænidʒ]
 
relate [ri'leit]
 
bit [bit]
 
listen ['lisn]
 
destroy [di'strɔi]
 
initiative [i'ni∫ətiv]
 
dull [dʌl]
 
technique [tek'ni:k]
 
guide [gaid]
 
transformation [,trænsfə'mei∫n]
 
zone [zoun]
 
safe [seif]
 
detail ['di:teil]
 
person ['pə:sn]
 
product ['prɔdəkt]
 
obtain [əb'tein]
 
survive [sə'vaiv]
 
poor [pɔ:(r)]
 
dancer ['dɑ:nsə]
 
such [sʌt∫]
 
steady ['stedi]
 
confidence ['kɔnfidəns]
 
enjoyment [in'dʒɔimənt]
 
prior ['praiə]
 
be [bi:]
 
sketch [sket∫]
 
visit ['vizit]
 
convey [kən'vei]
 
timetable ['taimtəbl]
 
cousin ['kʌzn]
 
heritage ['heritidʒ]
 
correct [kə'rekt]
 
loyal ['lɔiəl]
 
independence [,indi'pendəns]
 
terrible ['terəbl]
 
pole [poul]
 
research [ri'sə:t∫, 'ri:sə:t∫]
 
site [sait]
 
scholar ['skɔlə]
 
ancient ['ein∫ənt]
 
speech [spi:t∫]