Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
catch [kæt∫]
 
continue [kən'tinju:]
 
illustration [,iləs'trei∫n]
 
scale [skeil]
 
family ['fæmili]
 
boat [bout]
 
waist [weist]
 
option ['ɔp∫n]
 
carbon ['kɑ:bən]
 
gross [grous]
 
careless ['keəlis]
 
wing [wiη]
 
dialect ['daiəlekt]
 
plant [plɑ:nt]
 
aesthetic [i:s'θetik]
 
rhythmic ['riðmik]
 
tomorrow [tə'mɔrou]
 
encouragement [in'kʌridʒmənt]
 
computer [kəm'pju:tə]
 
occasion [ə'keiʒn]
 
universe ['ju:nivə:s]
 
refuse [ri'fju:z]
 
scare [skeə]
 
hollow ['hɔlou]
 
reproduce [,ri:prə'dju:s]
 
well [wel]
 
flag ['flæg]
 
delight [di'lait]
 
senator ['senətə]
 
fiscal [fiskəl]
 
city ['siti]
 
lad [læd]
 
in [in]
 
far [fɑ:]
 
chromosome ['krouməsoum]
 
cooker ['kukə]
 
king [kiη]
 
some [sʌm]
 
scene [si:n]
 
advise [əd'vaiz]
 
industry ['indəstri]
 
effectiveness [i'fektivnis]
 
assume [ə'sju:m]
 
prescribe [pris'kraib]
 
celebrate ['selibretid]
 
against [ə'geinst]
 
string [striη]
 
renaissance [ri'neisəns]
 
because [bi'kɔz]
 
shine [∫ain]