Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
blade [bleid]
 
account [ə'kaunt]
 
scientist ['saiəntist]
 
average ['ævəridʒ]
 
shoot [∫u:t]
 
k [kei]
 
sad [sæd]
 
wall [wɔ:l]
 
grave [greiv]
 
invest [in'vest]
 
propose [prə'pouz]
 
sour ['sauə]
 
allocation [,ælə'kei∫n]
 
develop [di'veləp]
 
warn [wɔ:n]
 
boom [bu:m]
 
mechanical [mi'kænikl]
 
occasional [ə'keiʒənl]
 
implement ['implimənt]
 
demonstrate ['demənstreit]
 
board [bɔ:d]
 
organization [,ɔ:gənai'zei∫n]
 
stock [stɔk]
 
signal ['signəl]
 
behaviour [bi'heivjə]
 
happy ['hæpi]
 
multiple ['mʌltipl]
 
vital ['vaitl]
 
scatter ['skætə]
 
stiff [stif]
 
make [meik]
 
every ['evri]
 
handle ['hændl]
 
alongside [ə'lɔη'said]
 
customs ['kʌstəmz]
 
meanwhile ['mi:nwail]
 
unhappiness [ʌn'hæpinis]
 
mean [mi:n]
 
leap [li:p]
 
automatic [,ɔ:tə'mætik]
 
musician [mju:'zi∫n]
 
bitter ['bitə]
 
experimental [eks,peri'mentl]
 
elsewhere ['els'weə]
 
render ['rendə]
 
reaction [ri:'æk∫n]
 
warranty ['wɔrənti]
 
personal ['pə:sənl]
 
put [put]
 
require [ri'kwaiə]