Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
till [til]
 
predict [pri'dikt]
 
discipline ['disiplin]
 
crazy ['kreizi]
 
vertical ['və:tikl]
 
ocean ['əʊ∫n]
 
which [wit∫]
 
magnetic [mæg'netik]
 
willing ['wiliη]
 
channel ['t∫ænl]
 
enemy ['enimi]
 
heal [hi:l]
 
nephew ['nevju:]
 
cookie ['kuki]
 
by [bai]
 
maybe ['meibi:]
 
occupy ['ɒkjʊpai]
 
give [giv]
 
all [ɔ:l]
 
pepper ['pepə(r)]
 
an [æn, ən]
 
personality [,pə:sə'næləti]
 
famous ['feiməs]
 
hook [huk]
 
painful ['peinfl]
 
requirement [ri'kwaiəmənt]
 
industry ['indəstri]
 
review [ri'vju:]
 
Wednesday ['wenzdi]
 
large [lɑ:dʒ]
 
aesthetic [i:s'θetik]
 
let [let]
 
repair [ri'peə]
 
panel ['pænl]
 
accordance [ə'kɔ:dəns]
 
secondary ['sekəndri]
 
belong [bi'lɔη]
 
utility [ju:'tiləti]
 
novel ['nɔvəl]
 
brick [brik]
 
salary ['sæləri]
 
subsequent ['sʌbsikwənt]
 
development [di'veləpmənt]
 
cluster ['klʌstə]
 
green [gri:n]
 
management ['mænidʒmənt]
 
corporate ['kɔ:pərit]
 
incident ['insidənt]
 
comfort ['kʌmfət]
 
underneath [,ʌndə'ni:θ]