Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
tackle ['tækl]
 
select [si'lekt]
 
moral ['mɔrəl]
 
outdoors [,aut'dɔ:z]
 
secretary ['sekrətri]
 
twin [twin]
 
relevant ['reləvənt]
 
downstairs ['daunsteəz]
 
letter ['letə]
 
edition [i'di∫n]
 
mechanism ['mekənizm]
 
identical [ai'dentikəl]
 
typical ['tipikl]
 
uncertain [ʌn'sə:tn]
 
surname ['sə:neim]
 
imaginative [i'mædʒinətiv]
 
bridge [bridʒ]
 
recovery [ri'kʌvəri]
 
relation [ri'lei∫n]
 
waiter ['weitə]
 
vegetable ['vedʒtəbl]
 
surprise [sə'praiz]
 
breast [brest]
 
activate ['æktiveit]
 
plug [plʌg]
 
scientific [,saiən'tifik]
 
prefer [pri'fə:(r)]
 
yard [jɑ:d]
 
plenty ['plenti]
 
broken ['broukən]
 
acute [ə'kju:t]
 
blade [bleid]
 
calm [kɑ:m]
 
fair [feə]
 
reform [ri'fɔ:m]
 
jam [dʒæm]
 
reader ['ri:də]
 
interaction [,intər'æk∫n]
 
judgement ['dʒʌdʒmənt]
 
conventional [kən'ven∫ənl]
 
distant ['distənt]
 
negotiate [ni'gou∫ieit]
 
throw [θrou]
 
bound [baund]
 
bother ['bɔðə]
 
compound ['kɔmpaund]
 
leap [li:p]
 
chew [t∫u:]
 
attempt [ə'tempt]
 
international [,intə'næ∫ənl]