Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
approach [ə'prout∫]
 
upstairs [,ʌp'steəz]
 
bend [bent∫]
 
costume ['kɔstju:m]
 
campaign [kæm'pein]
 
clinic ['klinik]
 
towards [tə'wɔ:dz]
 
invoice ['invɔis]
 
central ['sentrəl]
 
swim [swim]
 
investor [in'vestə]
 
personality [,pə:sə'næləti]
 
abuse [ə'bju:s]
 
bet [bet]
 
believe [bi'li:v]
 
ill [il]
 
hatred ['heitrid]
 
political [pə'litikl]
 
brick [brik]
 
balance ['bæləns]
 
prefix ['pri:fiks]
 
level ['levl]
 
correlation [,kɔri'lei∫n]
 
profession [prə'fe∫n]
 
trust [trʌst]
 
solve [sɔlv]
 
depict [di'pikt]
 
schedule ['∫edju:l; 'skedʒul]
 
accompany [ə'kʌmpəni]
 
phase [feiz]
 
revolution [,revə'lu:∫n]
 
awkward ['ɔ:kwəd]
 
pint [paint]
 
subtle ['sʌtl]
 
among [ə'mʌη]
 
that [ðæt]
 
define [di'fain]
 
dominant ['dɔminənt]
 
chop [t∫ɔp]
 
preposition [,prepə'zi∫n]
 
garage ['gærɑ:ʒ]
 
gain [gein]
 
component [kəm'pounənt]
 
stare [steə]
 
sensible ['sensəbl]
 
disapproval [,disə'pru:vəl]
 
something ['sʌmθiη]
 
bag [bæg]
 
mother ['mʌðə]
 
indirect [,indi'rekt]