Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
type [taip]
 
terrible ['terəbl]
 
card [kɑ:d]
 
subscribe [səb'skraib]
 
sight [sait]
 
brand [brænd]
 
straight [streit]
 
gear [giə]
 
visible ['vizəbl]
 
category ['kætigəri]
 
matrix ['meitriks]
 
permanent ['pə:mənənt]
 
qualification [,kwɔlifi'kei∫n]
 
family ['fæmili]
 
east [i:st]
 
pastel [pæs'tel]
 
historic [his'tɔrik]
 
fibre ['faibə]
 
climate ['klaimit]
 
digital ['didʒitl]
 
recover [ri:'kʌvə]
 
emphasis ['emfəsis]
 
mouth [mauθ]
 
blind [blaind]
 
volume ['vɔlju:m]
 
 
unreasonable [ʌn'ri:znəbl]
 
definition [,defi'ni∫n]
 
modern ['mɔdən]
 
calculation [,kælkju'lei∫n]
 
discharge [dis't∫ɑ:dʒ]
 
without [wi'ðaut]
 
autumn ['ɔ:təm]
 
ambulance ['æmbjuləns]
 
product ['prɔdəkt]
 
each [i:t∫]
 
leadership ['li:də∫ip]
 
translation [træns'lei∫n]
 
structure ['strʌkt∫ə]
 
lift [lift]
 
intend [in'tend]
 
defeat [di'fi:t]
 
represent [,repri'zent]
 
cancer ['kænsə]
 
Ms ['miz]
 
warmth [wɔ:mθ]
 
bad [bæd]
 
expect [iks'pekt]
 
moment ['moumənt]
 
scratch [skræt∫]