Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
hire ['haiə]
 
upstairs [,ʌp'steəz]
 
escape [is'keip]
 
broad ['brɔ:d]
 
above [ə'bʌv]
 
animal ['æniməl]
 
key [ki:]
 
cap [kæp]
 
yes [jes]
 
imagine [i'mædʒin]
 
butter ['bʌtə]
 
camera ['kæmərə]
 
television ['teliviʒn]
 
west [west]
 
bay [bei]
 
illness ['ilnis]
 
revolution [,revə'lu:∫n]
 
competition [,kɔmpi'ti∫n]
 
apostrophe [ə'pɔstrəfi]
 
hunt [hʌnt]
 
tell [tel]
 
follow ['fɔlou]
 
magazine [,mægə'zi:n]
 
available [ə'veiləbl]
 
premium ['pri:miəm]
 
phase [feiz]
 
witness ['witnis]
 
decoration [,dekə'rei∫n]
 
chronic ['krɔnik]
 
plot [plɔt]
 
fuel [fjuəl]
 
stir [stə:]
 
league [li:g]
 
age [eidʒ]
 
character ['kæriktə]
 
replacement [ri'pleismənt]
 
leader ['li:də]
 
journalist ['dʒə:nəlist]
 
plenty ['plenti]
 
narrow ['nærou]
 
inverted commas [in'və:tid'kɔməz]
 
sufficient [sə'fi∫nt]
 
quantity ['kwɔntəti]
 
counter ['kauntə]
 
agency ['eidʒənsi]
 
dispute [dis'pju:t]
 
awful ['ɔ:ful]
 
interpretation [in,tə:pri'tei∫n]
 
external [eks'tə:nl]
 
popular ['pɔpjulə]