Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
lead [led]
 
baggage ['bægidʒ]
 
expression [iks'pre∫n]
 
upper ['ʌpə]
 
supplier [sə'plaiə]
 
liability [,laiə'biliti]
 
serum ['siərəm]
 
stair [steə]
 
still [stil]
 
arrange [ə'reindʒ]
 
impose [im'pouz]
 
explanation [,eksplə'nei∫n]
 
demonstrate ['demənstreit]
 
explode [iks'ploud]
 
breach [bri:t∫]
 
ensure [in'∫uə]
 
passage ['pæsidʒ]
 
tale [teil]
 
assumption [ə'sʌmp∫n]
 
assess [ə'ses]
 
formal ['fɔ:məl]
 
interval ['intəvəl]
 
princess [prin'ses]
 
identical [ai'dentikəl]
 
science ['saiəns]
 
cupboard ['kʌpbəd]
 
nature ['neit∫ə]
 
evolution [,i:və'lu:∫n]
 
rock [rɔk]
 
division [di'viʒn]
 
pile [pail]
 
innocent ['inəsnt]
 
red [red]
 
multinational [mʌlti'næ∫ənəl]
 
term [tə:m]
 
pose [pouz]
 
glory ['glɔ:ri]
 
wood [wud]
 
choice [t∫ɔis]
 
soap [soup]
 
approval [ə'pru:vəl]
 
nearly ['niəli]
 
shout [∫aut]
 
fridge [fridʒ]
 
know [nou]
 
pen [pen]
 
remark [ri'mɑ:k]
 
themselves [ðəm'selvz]
 
participant [pɑ:'tisipənt]
 
block [blɔk]