Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
acceptable [ək'septəbl]
 
wife [waif]
 
circle ['sə:kl]
 
depict [di'pikt]
 
industry ['indəstri]
 
studio ['stju:diou]
 
we [wi:]
 
pick [pik]
 
chairwoman ['t∫eə,wumən]
 
entertainment [,entə'teinmənt]
 
set [set]
 
assumption [ə'sʌmp∫n]
 
output ['autput]
 
across [ə'krɔs]
 
report [ri'pɔ:t]
 
mum [mʌm]
 
connect [kə'nekt]
 
deserve [di'zə:v]
 
hate [heit]
 
goods [gudz]
 
remarkable [ri'mɑ:kəbl]
 
several ['sevrəl]
 
negative ['negətiv]
 
peak [pi:k]
 
alcoholic [,ælkə'hɔlik]
 
yawn [jɔ:n]
 
healthy ['helθi]
 
implementation [,implimen'tei∫n]
 
fruit [fru:t]
 
excellent ['eksələnt]
 
effect [i'fekt]
 
useful ['ju:sfl]
 
ahead [ə'hed]
 
store [stɔ:]
 
creation [kri:'ei∫n]
 
share [∫eə]
 
structural ['strʌkt∫ərəl]
 
exit ['eksit]
 
dividend ['dividend]
 
wonder ['wʌndə]
 
to [tu:, tu, tə]
 
near [niə]
 
butter ['bʌtə]
 
sum [sʌm]
 
weapon ['wepən]
 
enjoy [in'dʒɔi]
 
knee [ni:]
 
constitute ['kɔnstitju:t]
 
make-up ['meikʌp]
 
might [mait]