Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
bell [bel]
 
manual ['mænjuəl]
 
fine [fain]
 
chop [t∫ɔp]
 
cancel ['kænsəl]
 
sample ['sɑ:mpl]
 
invest [in'vest]
 
adventure [əd'vent∫ə]
 
church [t∫ə:t∫]
 
contribute [kən'tribju:t]
 
if [if]
 
spine [spain]
 
invoice ['invɔis]
 
routine [ru:'ti:n]
 
behaviour [bi'heivjə]
 
romantic [rou'mæntik]
 
prize [praiz]
 
command [kə'mɑ:nd]
 
privatization [,praivitai'zei∫n]
 
column ['kɔləm]
 
opportunity [,ɔpə'tju:niti]
 
wallet ['wɔlit]
 
printer ['printə]
 
recent ['ri:snt]
 
please [pli:z]
 
moral ['mɔrəl]
 
heavy ['hevi]
 
yes [jes]
 
imagine [i'mædʒin]
 
conservation [,kɔnsə:'vei∫n]
 
toxic ['tɔksik]
 
pen [pen]
 
football ['futbɔ:l]
 
loose [lu:s]
 
stain [stein]
 
classroom ['klɑ:srum]
 
my [mai]
 
from [frɔm, frəm]
 
event [i'vent]
 
multinational [mʌlti'næ∫ənəl]
 
century ['sent∫əri]
 
work [wə:k]
 
priority [prai'ɔrəti]
 
logical ['lɔdʒikəl]
 
container [kən'teinə]
 
send [send]
 
spirit ['spirit]
 
elect [i'lekt]
 
position [pə'zi∫n]