Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
throughout [θru:'aut]
 
money ['mʌni]
 
sailor ['seilə]
 
favourite ['feivərit]
 
coincide [,kouin'said]
 
Mrs ['misiz]
 
pub [pʌb]
 
pencil ['pensl]
 
investigate [in'vestigeit]
 
hospital ['hɔspitl]
 
afternoon ['ɑ:ftənu:n]
 
test [test]
 
woman ['wumən]
 
estate [is'teit]
 
artificial [,ɑ:ti'fi∫əl]
 
holder ['houldə]
 
climb [klaim]
 
trousers ['trauzəz]
 
nuclear ['nju:kliə]
 
the [ði:, ði, ðə, ð]
 
cooker ['kukə]
 
thank [θæηk]
 
black [blæk]
 
kind [kaind]
 
infinitive [in'finitiv]
 
ask [ɑ:sk]
 
inner ['inə]
 
adjustment [ə'dʒʌstmənt]
 
affection [ə'fek∫n]
 
forever [fə'revə]
 
encounter [in'kauntə]
 
purpose ['pə:pəs]
 
beer [biə]
 
saint [seint]
 
steer [stiə]
 
flesh [fle∫]
 
morning ['mɔ:niη]
 
one [wʌn]
 
acid ['æsid]
 
cool [ku:l]
 
launch [lɔ:nt∫]
 
plane [plein]
 
spite [spait]
 
destruction [dis'trʌk∫n]
 
perhaps [pə'hæps]
 
murder ['mə:də]
 
paint [peint]
 
crisis ['kraisis]
 
expenditure [iks'pendit∫ə]
 
vehicle ['viəkl; 'vi:hikl]