Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
embarrass [im'bærəs]
 
triumph ['traiʌmf]
 
stove [stouv]
 
hi [hai]
 
business ['biznis]
 
independence [,indi'pendəns]
 
solution [sə'lu:∫n]
 
year [jiə:]
 
spot [spɔt]
 
will [wil]
 
disapproval [,disə'pru:vəl]
 
establishment [is'tæbli∫mənt]
 
diet ['daiət]
 
shy [∫ai]
 
poster ['poustə(r)]
 
revise [ri'vaiz]
 
Internet ['intə:net]
 
comprise [kəm'praiz]
 
leg [leg]
 
comma ['kɔmə]
 
pronunciation [prə,nʌnsi'ei∫n]
 
under ['ʌndə]
 
fuel [fjuəl]
 
defence [di'fens]
 
royal ['rɔiəl]
 
manuscript ['mænjuskript]
 
rhythmic ['riðmik]
 
different ['difrənt]
 
edit ['edit]
 
should [∫ud]
 
estimate ['estimit - 'estimeit]
 
spine [spain]
 
fridge [fridʒ]
 
result [ri'zʌlt]
 
vegetation [,vedʒi'tei∫n]
 
hair [heə]
 
conclude [kən'klu:d]
 
glad [glæd]
 
scientific [,saiən'tifik]
 
event [i'vent]
 
fat [fæt]
 
galaxy ['gæləksi]
 
bound [baund]
 
advise [əd'vaiz]
 
negotiation [ni,gou∫i'ei∫n]
 
resolve [ri'zɔlv]
 
oppose [ə'pouz]
 
symptom ['simptəm]
 
skirt [skə:t]
 
broad ['brɔ:d]