Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
keen [ki:n]
 
investigate [in'vestigeit]
 
house [haus]
 
spare [speə]
 
single ['siηgl]
 
fragment ['frægmənt]
 
tonight [tə'nait]
 
rent [rent]
 
uncountable [(')ʌn'kauntəbl]
 
disappointment [,disə'pɔintmənt]
 
curb [kə:b]
 
which [wit∫]
 
goodbye [gud'bai]
 
us [ʌs, əs]
 
rear [riə]
 
payment ['peimənt]
 
he [hi:]
 
flexibility [,fleksə'biliti]
 
uncontrolled [,ʌnkən'trould]
 
ring [riη]
 
realism ['riəlizm]
 
convince [kən'vins]
 
rate [reit]
 
animal ['æniməl]
 
air [eə]
 
origin ['ɔridʒin]
 
magnificent [mæg'nifisnt]
 
worker ['wə:kə]
 
experiment [iks'periment]
 
figurative ['figjurətiv]
 
particle ['pɑ:tikl]
 
efficient [i'fi∫ənt]
 
chord [kɔ:d]
 
upon [ə'pɔn]
 
past [pɑ:st]
 
oral ['ɔ:rəl]
 
linguistic [liη'gwistik]
 
beach [bi:t∫]
 
coffee ['kɔfi]
 
lid [lid]
 
warn [wɔ:n]
 
native ['neitiv]
 
waiter ['weitə]
 
centimetre ['senti,mi:tə]
 
best [best]
 
question ['kwest∫ən]
 
mouse [maus]
 
dollar ['dɔlə]
 
navy ['neivi]