Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
midnight ['midnait]
 
millimetre [,mili'mi:tə]
 
practice ['præktis]
 
best [best]
 
why [wai]
 
pleasant ['pleznt]
 
reverse [ri'və:s]
 
sky [skai]
 
soil [sɔil]
 
sweat [swet]
 
runner ['rʌnə]
 
crash [kræ∫]
 
dancer ['dɑ:nsə]
 
journal ['dʒə:nl]
 
basic ['beisik]
 
effective [i'fektiv]
 
passport ['pɑ:spɔ:t]
 
suggestion [sə'dʒest∫ən]
 
spite [spait]
 
velocity [vi'lɔsəti]
 
port [pɔ:t]
 
lovely ['lʌvli]
 
report [ri'pɔ:t]
 
counter ['kauntə]
 
pick [pik]
 
award [ə'wɔ:d]
 
sack [sæk]
 
mask [mɑ:sk]
 
personal computer ['pə:sənlkəm'pju:tə]
 
magnetic [mæg'netik]
 
stock exchange ['stɔk iks't∫eindʒ]
 
set [set]
 
stain [stein]
 
neglect [ni'glekt]
 
red [red]
 
treat [tri:t]
 
meet [mi:t]
 
affect [ə'fekt]
 
managerial [,mænə'dʒiəriəl]
 
venture ['vent∫ə]
 
command [kə'mɑ:nd]
 
go [gou]
 
insurance [in'∫uərəns]
 
gold [gould]
 
cycle ['saikl]
 
financial [fai'næn∫l; fi'næn∫l]
 
recruitment [ri'kru:tmənt]
 
painful ['peinfl]
 
cease [si:s]