Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
manage ['mænidʒ]
 
adjust [ə'dʒʌst]
 
kilogram ['kiləgræm]
 
shot [∫ɔt]
 
violin [,vaiə'lin]
 
student ['stju:dnt]
 
hire ['haiə]
 
upstairs [,ʌp'steəz]
 
stain [stein]
 
neglect [ni'glekt]
 
them [ðem]
 
balance ['bæləns]
 
clinical ['klinikl]
 
sustain [sə'stein]
 
informal [in'fɔ:ml]
 
hour ['auə]
 
profession [prə'fe∫n]
 
jam [dʒæm]
 
modal ['moudl]
 
castle ['kɑ:sl]
 
choice [t∫ɔis]
 
soap [soup]
 
zero ['ziərou]
 
tree [tri:]
 
electron [i'lektrɔn]
 
soul [soul]
 
actor ['æktə]
 
chance [t∫ɑ:ns]
 
fusion ['fju:ʒn]
 
gap [gæp]
 
party ['pɑ:ti]
 
an [æn, ən]
 
information [,infə'mei∫n]
 
consumer [kən'sju:mə]
 
zone [zoun]
 
message ['mesidʒ]
 
behaviour [bi'heivjə]
 
mixture ['mikst∫ə]
 
bowl [boul]
 
guarantee [,gærən'ti:]
 
pilot ['pailət]
 
laser ['leizə]
 
tense [tens]
 
eliminate [i'limineit]
 
stir [stə:]
 
engineer [,endʒi'niə]
 
ceremony ['seriməni]
 
indoors [in'dɔ:z]
 
he [hi:]
 
quite [kwait]