Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
nothing ['nʌθiη]
 
musical ['mju:zikəl]
 
vote [vout]
 
taxpayer ['tæks,peiə]
 
protest ['proutest]
 
federal ['fedərəl]
 
pipe [paip]
 
granddaughter ['grændɔ:tə]
 
decorate ['dekəreit]
 
determination [di,tə:mi'nei∫n]
 
scatter ['skætə]
 
print [print]
 
ill [il]
 
hatred ['heitrid]
 
political [pə'litikl]
 
brick [brik]
 
balance ['bæləns]
 
prefix ['pri:fiks]
 
level ['levl]
 
correlation [,kɔri'lei∫n]
 
profession [prə'fe∫n]
 
trust [trʌst]
 
solve [sɔlv]
 
depict [di'pikt]
 
schedule ['∫edju:l; 'skedʒul]
 
accompany [ə'kʌmpəni]
 
reflect [ri'flekt]
 
reach [ri:t∫]
 
strong [strɔη]
 
admire [əd'maiə]
 
ray [rei]
 
outstanding [aut'stændiη]
 
notably ['noutəbli]
 
electricity [i,lek'trisiti]
 
genre [ʒɑ:nrə]
 
anger ['æηgə]
 
ceremony ['seriməni]
 
ingredient [in'gri:djənt]
 
jazz [dʒæz]
 
govern ['gʌvən]
 
contraction [kən'træk∫n]
 
support [sə'pɔ:t]
 
negotiate [ni'gou∫ieit]
 
better ['betə]
 
theory ['θiəri]
 
purple ['pə:pl]
 
worth [wə:θ]
 
tendency ['tendənsi]
 
intervention [,intə'ven∫n]
 
dig [dig]