Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
forgive [fə'giv]
 
identical [ai'dentikəl]
 
typical ['tipikl]
 
continue [kən'tinju:]
 
step [step]
 
probability [,prɔbə'biləti]
 
guess [ges]
 
advantage [əd'vɑ:ntidʒ]
 
stomach ['stʌmək]
 
triangle ['traiæηgl]
 
gene [dʒi:n]
 
pH [pi:'eit∫]
 
window ['windou]
 
stock exchange ['stɔk iks't∫eindʒ]
 
set [set]
 
perception [pə'sep∫n]
 
constraint [kən'streint]
 
ironic [ai'rɔnik]
 
simple ['simpl]
 
garden ['gɑ:dn]
 
seek [si:k]
 
vacation [və'kei∫n]
 
pain [pein]
 
version ['və:∫n]
 
depict [di'pikt]
 
foundation [faun'dei∫n]
 
render ['rendə]
 
reaction [ri:'æk∫n]
 
unwillingly [,ʌn'wiliηli]
 
health [helθ]
 
whoever [hu:'evə]
 
please [pli:z]
 
moral ['mɔrəl]
 
outdoors [,aut'dɔ:z]
 
whether ['weðə]
 
sign [sain]
 
distribution [,distri'bju:∫n]
 
economics [,i:kə'nɔmiks]
 
persuade [pə'sweid]
 
probe [proub]
 
disease [di'zi:z]
 
composition [,kɔmpə'zi∫n]
 
relationship [ri'lei∫n∫ip]
 
dimension [di'men∫n]
 
young [jʌη]
 
liability [,laiə'biliti]
 
turnover ['tə:n,ouvə]
 
another [ə'nʌðə]
 
scope [skoup]
 
means [mi:nz]