Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
available [ə'veiləbl]
 
man [mæn]
 
unlucky [ʌn'lʌki]
 
somewhere ['sʌmweə]
 
priority [prai'ɔrəti]
 
surgery ['sə:dʒəri]
 
could [kud]
 
reason ['ri:zn]
 
visitor ['vizitə]
 
shout [∫aut]
 
disgust [dis'gʌst]
 
extreme [iks'tri:m]
 
moon [mu:n]
 
everywhere ['evriweə]
 
context ['kɔntekst]
 
family ['fæmili]
 
rush [rʌ∫]
 
observe [ə'bzə:v]
 
fee [fi:]
 
proper ['prɔpə]
 
deny [di'nai]
 
handle ['hændl]
 
multinational [mʌlti'næ∫ənəl]
 
lie [lai]
 
during ['djuəriη]
 
newspaper ['nju:zpeipə]
 
multiple ['mʌltipl]
 
between [bi'twi:n]
 
outer ['autə]
 
admire [əd'maiə]
 
fantasy ['fæntəsi]
 
future ['fju:t∫ə]
 
light [lait]
 
sensitive ['sensətiv]
 
roof [ru:f]
 
although [ɔ:l'ðou]
 
electrical [i'lektrikəl]
 
calculate ['kælkjuleit]
 
ally ['ælai]
 
ahead [ə'hed]
 
instrument ['instrumənt]
 
grade [greid]
 
however [hau'evə]
 
economics [,i:kə'nɔmiks]
 
blame [bleim]
 
fetch [fet∫]
 
wander ['wɔndə]
 
identical [ai'dentikəl]
 
false [fɔ:ls]
 
worry ['wʌri]