Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
shout [∫aut]
 
fridge [fridʒ]
 
replacement [ri'pleismənt]
 
absolute ['æbsəlu:t]
 
movement ['mu:vmənt]
 
outer ['autə]
 
salary ['sæləri]
 
account [ə'kaunt]
 
hesitate ['heziteit]
 
danger ['deindʒə]
 
chicken ['t∫ikin]
 
altogether [,ɔ:ltə'geðə]
 
calm [kɑ:m]
 
collection [kə'lek∫n]
 
mortgage ['mɔ:gidʒ]
 
continental [,kɔnti'nentl]
 
gift [gift]
 
chemical ['kemikl]
 
pay [pei]
 
help [help]
 
consequence ['kɔnsikwəns]
 
convenient [kən'vi:njənt]
 
comfort ['kʌmfət]
 
fashionable ['fæ∫nəbl]
 
provision [prə'viʒn]
 
nonsense ['nɔnsəns]
 
bomb [bɔm]
 
cell [sel]
 
invite [in'vait]
 
progress ['prougres]
 
somehow ['sʌmhau]
 
virtue ['və:t∫u:]
 
difference ['difrəns]
 
fee [fi:]
 
just ['dʒʌst]
 
conservation [,kɔnsə:'vei∫n]
 
designer [di'zainə]
 
evaluation [i,vælju'ei∫n]
 
blank [blæηk]
 
we [wi:]
 
irritate ['iriteit]
 
select [si'lekt]
 
object ['ɔbdʒikt]
 
speech [spi:t∫]
 
logical ['lɔdʒikəl]
 
describe [dis'kraib]
 
maybe ['meibi:]
 
watch [wɔt∫]
 
reflexive [ri'fleksiv]
 
sympathy ['simpəθi]