Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
grain [grein]
 
bullet ['bulit]
 
scissors ['sizəz]
 
intelligence [in'telidʒəns]
 
giant ['dʒaiənt]
 
letter ['letə]
 
cap [kæp]
 
succeed [sək'si:d]
 
mall [mɔ:l]
 
become [bi'kʌm]
 
dish [di∫]
 
motor ['moutə]
 
stake [steik]
 
national ['næ∫nəl]
 
blow [blou]
 
arrive [ə'raiv]
 
floor [flɔ:]
 
us [ʌs, əs]
 
proof [pru:f]
 
retailer [ri:'teilə]
 
tire ['taiə]
 
beam [bi:m]
 
assist [ə'sist]
 
depreciation [di,pri:∫i'ei∫n]
 
scope [skoup]
 
whisper ['wispə]
 
place [pleis]
 
magnificent [mæg'nifisnt]
 
authorize ['ɔ:θəraiz]
 
regret [ri'gret]
 
rub [rʌb]
 
wine [wain]
 
free [fri:]
 
bird [bə:d]
 
copper ['kɔpə]
 
deposit [di'pɔzit]
 
first [fə:st]
 
meal [mi:l]
 
quote [kwout]
 
profile ['proufail]
 
upon [ə'pɔn]
 
gesture ['dʒest∫ə]
 
west [west]
 
enterprise ['entəpraiz]
 
interval ['intəvəl]
 
hardly ['hɑ:dli]
 
dot [dɔt]
 
watch [wɔt∫]
 
family ['fæmili]
 
morning ['mɔ:niη]