Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
sensitivity [,sensə'tivəti]
 
ozone ['ouzoun]
 
text [tekst]
 
study ['stʌdi]
 
programme ['prougræm]
 
reference ['refərəns]
 
acknowledge [ək'nɔlidʒ]
 
produce ['prɔdju:s; 'prɔdu:s]
 
atom ['ætəm]
 
mysterious [mis'tiəriəs]
 
surprise [sə'praiz]
 
farthest ['fɑ:ðist]
 
effective [i'fektiv]
 
organizational [,ɔ:gənai'zei∫nl]
 
medium ['mi:diəm]
 
channel ['t∫ænl]
 
unusually [,ʌn'ju:ʒəli]
 
cottage ['kɔtidʒ]
 
heaven ['hevn]
 
title ['taitl]
 
observer [ə'bzɜ:ver]
 
mechanism ['mekənizm]
 
crush [krʌ∫]
 
stroke [strouk]
 
possession [pə'ze∫n]
 
worship ['wə:∫ip]
 
where [weə]
 
write [rait]
 
superlative [su:'pə:ltiv]
 
dome [doum]
 
both [bouθ]
 
granddaughter ['grændɔ:tə]
 
selection [si'lek∫n]
 
disagreement [,disə'gri:mənt]
 
dig [dig]
 
critical ['kritikəl]
 
police [pə'li:s]
 
consideration [kən,sidə'rei∫n]
 
squeeze [skwi:z]
 
trace [treis]
 
island ['ailənd]
 
general ['dʒenərəl]
 
pot [pɔt]
 
vehicle ['viəkl; 'vi:hikl]
 
full [ful]
 
mouse [maus]
 
however [hau'evə]
 
publish ['pʌbli∫]
 
slang [slæη]
 
wide [waid]