Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
restore [ri'stɔ:]
 
countryside ['kʌntrisaid]
 
compound ['kɔmpaund]
 
hard [hɑ:d]
 
need [ni:d]
 
stone [stoun]
 
negotiate [ni'gou∫ieit]
 
factory ['fæktəri]
 
west [west]
 
gravity ['græviti]
 
large [lɑ:dʒ]
 
chairman ['t∫eəmən]
 
definition [,defi'ni∫n]
 
primitive ['primitiv]
 
restaurant ['restrɔnt]
 
not [nɔt]
 
resistance [ri'zistəns]
 
deep [di:p]
 
joy [dʒɔi]
 
council ['kaunsl]
 
offend [ə'fend]
 
field [fi:ld]
 
community [kə'mju:niti]
 
fasten ['fɑ:sn]
 
granddaughter ['grændɔ:tə]
 
bed [bed]
 
admit [əd'mit]
 
bother ['bɔðə]
 
rude [ru:d]
 
early ['ə:li]
 
literally ['litərəli]
 
certain ['sə:tn]
 
root [ru:t]
 
Internet ['intə:net]
 
seem [si:m]
 
whisper ['wispə]
 
reckon ['rekən]
 
football ['futbɔ:l]
 
qualify ['kwɔlifai]
 
agricultural [,ægri'kʌlt∫ərəl]
 
listen ['lisn]
 
biotechnology [,baiətek'nɔlədʒi]
 
hyphen ['haifən]
 
fabric ['fæbrik]
 
quiet ['kwaiət]
 
ordinary ['ɔ:rdənri]
 
expense [iks'pens]
 
verse [və:s]
 
another [ə'nʌðə]
 
city ['siti]