Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cụm từ tiếng Anh thông dụng
Thành viên đóng góp gần nhất
 • nguyenanh200517
 • tulipdo
 • minhnguyet03
 • thinhsun
 • laylababy592003
 • ngotuantu
 • uirich
 • Zerd
 • kaguya
 • B.P020503
 • NTAnh.SDHD@gmail.com
 • 77777777777777777
 • used to: đã từng làm gì

  • we used to learn at Hop Hoa primary shool
  • chúng tôi đã từng học ở trường tiểu học hợp hòa
  • nguyenanh200517  
 
 • be proud of sb.......: tự hào

  • my parent are proud of my younger brother very much
  • bố mẹ tôi rất tự hào về em trai của tôi
  • tulipdo  
 
 • learn how to do st: học làm gì... / tìm hiểu cách thực hiện ...

  • My father didn't go to class to learn how to carve.
  • Ba tôi không đi đến lớp để học cách khắc.
  • Read this to learn how to think better.
  • Đọc phần này để tìm hiểu cách suy nghĩ tốt hơn.
  • minhnguyet03  
 
 • Look forward to+ V-ing: mong ước điều gì đó

  • Look forward to finding him!
  • Cầu trời tìm được anh ta!
  • thinhsun  
 
 • Leave st on: để một thứ gì đó trong tình trạng bật mà quên đi

  • Hey guys, you're leaving the TV on!
  • Này chàng trai, cậu đang để TV bật kìa!
  • thinhsun  
 
 • Do/ Does+ S mind if+ S+ V? / Would+ S mind if+ S+V-ed?: xin phép ai làm việc gì đó

  • Do you mind if I go out?
  • Mẹ cho phép con ra ngoài nhé?
  • thinhsun  
 
 • Do/ Does+ S+ mind+ V-ing?: đề nghị ai làm việc gì đó

  • Do you mind helping me?
  • Đề nghị bạn giúp tôi được không?
  • thinhsun  
 
 • Prevent sb from doing st: Ngăn chặn ai làm việc gì đó

  • I prevent him from eating that food
  • Tôi ngăn anh ta ăn thứ đồ ăn đó
  • thinhsun  
 
 • make up to: xu nịnh

  • make up to
  • xu nịnh
  • laylababy592003  
 
 • listening: nghe

  • Do you like to listening to music?
  • Bạn có thích nghe nhạc không?
  • uirich  
 
 • share: chia sẻ

  • I'm share my lunch with my friend
  • tôi chia sẻ bữa trưa với bạn của tôi
  • ngotuantu  
 
 • Watch cartoon: Xem phim hoạt hình

  • I'm watch cartoon
  • Tôi xem phim hoạt hình
  • ngotuantu  
 
 • do homework: làm bài tập về nhà

  • I'm do homework
  • Tôi làm bài tập về nhà
  • ngotuantu  
 
 • every day: hằng ngày

  • I do my homework every day
  • tôi làm bài tập hằng ngày
  • uirich  
 
 • watch tv: xem ti vi

  • I watch tv
  • tôi xem ti vi
  • uirich