Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
daughter
['dɔ:tə]
|
danh từ
con gái
Chuyên ngành Anh - Việt
daughter
['dɔ:tə]
|
Kỹ thuật
sản vật con, chất con, hạt nhân con
Toán học
sản vật con, chất con, hạt nhân con
Vật lý
sản vật con, chất con, hạt nhân con
Từ thông dụng khác
 
e [i:]
 
dump ['dʌmp]
 
portrait ['pɔ:treit]
 
chemistry ['kemistri]
 
compute [kəm'pju:t]
 
meat [mi:t]