Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
at
[æt, ət]
|
giới từ
ở tại (chỉ vị trí, khoảng cách)
at Haiduong
ở Hải dương
ở trường
ở nhà
ở cuộc họp
ở độ sâu sáu mét
bắn ở khoảng cách 50 mét
ở cửa hàng thịt
vào, vào lúc, vào hồi (chỉ thời gian)
vào lúc sáu giờ
vào lúc nửa đêm
vào giờ ăn cơm
đang, đang lúc
đang làm việc
đang ăn sáng
bây giờ anh đang bận gì?
đang lúc hoà bình
đang lúc nghỉ ngơi
vào, nhắm vào, về phía
ném một cục đá vào ai
nhìn (vào) bức tranh
cười (vào mặt) ai
với (chỉ giá cả, tỉ lệ, tốc độ...)
với giá cao
(với giá) ba đồng một kilôgram
bạn tôi mua cái áo này được bớt 30 phần trăm
she drove at 50 kmph
cô ta lái 50 km giờ
khi; về
chúng tổi rất buồn khi nghe thấy tin đó
nó ngạc nhiên về những điều nó được trông thấy
theo
theo lời yêu cầu của anh
theo lệnh của anh
về (một môn nào...)
giỏi (về môn) toán
(xem) all
(xem) event
(xem) best
(xem) first
(xem) last
(xem) least
(xem) most
(xem) once
như vậy, như thế
chúng ta phải thừa nhận điều đó như vậy
hơn nữa, mà lại còn
anh ấy cụt cánh tay mà lại là cánh tay phải
(xem) time
không bao giờ
(xem) worst