Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
he
[hi:]
|
đại từ
nó, anh ấy, ông ấy... (chỉ người và động vật giống đực)
danh từ
đàn ông; con đực
( định ngữ) đực (động vật)
viết tắt
chất nổ công phá mạnh ( high explosive )
Ngài ( His / Her Excellency )
Từ liên quan
him his