Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
my
[mai]
|
tính từ sở hữu
của tôi
thán từ
oh , my ! ôi chao ôi!, úi, chà chà!