Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
mathematics
[,mæθə'mætiks]
|
Cách viết khác : maths [mæθs]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
môn toán, toán học
toán học thuần tuý
toán học ứng dụng